Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Vít Richter

Vít Richter

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Vít Richter

PhDr. Vít Richter

Ředitel Knihovnického institutu NK ČR
Člen SKIP od r. 1990

PhDr. Vít Richter patří k nejvýznamnějším osobnostem současného českého knihovnictví. Profesně je téměř celoživotně spjat s Národní knihovnou ČR (NK), kde pracuje od roku 1971. Prošel řadou pracovních pozic a poznal tak provoz knihovny jako málokdo. Při zaměstnání vystudoval knihovnictví na Filosofické fakultě UK v Praze, v roce 1980 získal doktorát. Po roce 1989 se jako ředitel odboru služeb NK dostal do top – managementu instituce; tedy téměř na vrchol profesní kariéry. Přesto přijal pracovní nabídku na riskantní a nesnadný úkol – první velkou stavební akci v českém knihovnictví po roce 1989 – přestavbu, resp. výstavbu centrálního depozitáře v Hostivaři (CDH). Nebyly téměř žádné zkušenosti s tímto typem stavby, nebylo příliš kde se poučit, s kým se poradit. Vít Richter stavbu dovedl ke zdárnému konci (1995) a depozitář znamenal na desítku let řešení žalostné prostorové situace knihovny. V roce 1998 se stává ředitelem odboru knihovnictví. Tentokrát jde především o koncepční a manažerskou práci ve vztahu k jiným knihovnám i oboru jako celku, o legislativu, vyjednávání s politiky a veřejnou správou, spolupráci s partnery z komerční i neziskové sféry apod. Odbor (dnes Knihovnický institut) se pod jeho vedením změnil v dynamické a moderní poradenské, metodické, vzdělávací a koordinační pracoviště s moha úkoly a širokým záběrem.

V roce 1998 byl Vít Richter, jeden z iniciátorů obnovení SKIP již před pádem totality a jeho první polistopadový tajemník, také poprvé zvolen předsedou SKIP. Byl hlavním iniciátorem vzniku programů VISK (zejména prvotního ICEKNI); zcela mimořádné je jeho úsilí a zásluhy o internetizaci českých veřejných knihoven. Jako předseda SKIP a ÚKR prosazoval zájmy knihoven v „bojích“ o novou podobu legislativy (Knihovní zákon, Autorský zákon, standard veřejných knihovnických a informačních služeb, iniciace MŠMT v zájmu školních knihoven ad.), prosadil využívání metody benchmarkingu. Zasloužil se o „záchranu“ regionálních funkcí při reformě veřejné správy; přesvědčil knihovny, aby vstoupily do kampaně Březen – měsíc internetu, přišel s nápadem na uspořádání úspěšné ankety Moje kniha i na připojení knihoven do probíhající akce Kniha mého srdce; stál u zrodu časopisu GrandBiblio i soutěže Biblioweb; je zakladatelem a hlavním organizátorem tradiční konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě; má osobní zásluhy na tom, že existuje a vyvíjí se webová prezentace SKIP a několik oborových e-konferencí; podpořil vznik ceny Knihovna roku i její prosazení jako ceny MK ČR; organizoval pomoc i sbírky na podporu knihoven postižených povodní; z jeho iniciativy vznikla databáze informací o stavbách a rekonstrukcích knihoven v ČR; z jeho jednání s některými firmami a podnikatelskými subjekty vzešla nejen finanční podpora SKIP, ale mnohé výhody pro knihovny; jeho prostřednictvím SKIP vstoupil a podílí se na udělování cen Magnesia Litera; zastupuje SKIP v Českém komitétu Modrého štítu; stovky hodin práce nechal na nejrůznějších koncepčních materiálech (Koncepce rozvoje knihoven, Kulturní politika ad.), které v různé míře ovlivňují situaci v oboru i jednotlivých knihovnách.

Za jeho předsednictví vzrostla členská základna SKIP postupně o více než 200 členů, byla vydána řada publikací včetně Kodexu etiky českých knihovníků, navázány četné zahraniční kontakty, realizovány stovky vzdělávacích, společenských i propagačních akcí, regionálních, národních i mezinárodních projektů; bohatě se rozrostl spolkový život, oficiálně je oceňována činnost jednotlivců; SKIP se stal respektovaným partnerem decizní i komerční sféry a také mnoha neziskových organizací.

Vít Richter permanentně jedná s autorskými ochrannými svazy, vydavateli a producenty, ministerstvy, knihovnami ad., věnuje se organizační a řídící činnosti ve SKIP, mimořádná je jeho činnost přednášková a publikační (rešerše publikační činnosti má více než 300 záznamů) v České republice i zahraničí, věnuje se výzkumné činnosti, vede redakční radu Čtenáře, je předsedou ÚKR; mimořádné jsou jeho aktivity na podporu spolupráce mezi knihovnami i dalšími paměťovými institucemi.

Uvedený přehled jeho aktivit je jen výsekem z jeho rozsáhlé a komplexní činnosti, která měla a má zásadní vliv na rozvoj SKIP i knihoven v ČR.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetý mimořádný přínos českému knihovnictví a Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce