Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků Jana Galášová

Jana Galášová

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2019 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

jana_galasova.jpg

Jana Galášová

Paní Jana Galášová pracuje jako ředitelka Městské knihovny v Českém Těšíně1. Knihovnické činnosti se věnuje 45 let, postupně pracovala v Městské knihovně Havířov a později v Regionální knihovně v Karviné. V českotěšínské městské knihovně pracuje dodnes.

V roce 1996 se Městská knihovna Český Těšín osamostatnila v důsledku delimitace Regionální knihovny Karviná a stala se příspěvkovou organizací města Český Těšín. Jana Galášová byla jmenována její ředitelkou.

V průběhu uplynulých 22 let městská knihovna výrazně rozšířila svou činnost a stala se významnou institucí nejen v regionu, ale zásluhou ředitelky je známá celé široké knihovnické veřejnosti. Z pouhé půjčovny knih se stala institucí, která poskytuje knihovnické a informační služby, vytváří zázemí pro celoživotní vzdělávání občanů, připravuje kulturní a vzdělávací akce pro všechny věkové kategorie.

Jana Galášová přizpůsobila vzhled knihovny moderním trendům, zasloužila se o např. vznik Multimediální knihovny ve Svibici a nemalý podíl má i na obnově Čítárny a literární kavárny Avion2, ze které se v současnosti jejím přičiněním stalo centrum kulturního dění ve městě. Pod jejím vedením došlo k rekonstrukci dalších poboček i hlavní knihovny na Ostravské ulici.

Pod vedením Jany Galášové se MěK Český Těšín profiluje jako typická komunitní knihovna, která nabídkou svých služeb postihuje všechny věkové kategorie, úzce spolupracuje s významnými organizacemi v místě, neziskovými organizacemi. Činnost knihovny přesahuje hranici do Polska – ve spolupráci s polskými knihovnami a paměťovými institucemi vznikaly a vznikají další zajímavé a jedinečné aktivity.

Ocenění

V roce 2008 získala Městská knihovna Český Těšín od Ministerstva kultury ČR zvláštní ocenění a diplom v soutěži Knihovna roku3.

V roce 2017 v soutěži Knihovnická K2 získala českotěšínská knihovna titul KNIHOVNA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 20174 za inspirativní a systematickou komunitní činnost, promyšlenou spolupráci s paměťovými institucemi a orientaci aktivit na podporu česko-polské vzájemnosti.

Paní Jana Galášová a její tým úzce spolupracuje v rámci přeshraničních kontaktů. Spolupráce s Bibliotekou Miejskou v Cieszyně přinesla mnoho společných akcí a projektů, např. opakující se mezinárodní literární soutěže pro děti Moje město nebo Staň se spisovatelem s…, Mezinárodní festival čtení nad Olzou, Noc s Andersenem, Rodinné pátrací hry a další. Aktivně pracuje na přípravách a organizaci programu pro seniory v Českém Těšíně AKROPOL. AKtivityROzumPOhybLidé, jež je organizován ve městě od roku 2009.

Jana Galášová je iniciátorkou mnoha významných akcí pro dospělé např. Cyklus česko-polských diskusních salónů - Bez stereotypů. Bez stereotypów - Češi a Poláci o sobě navzájem, Ullmannovské slavnosti 20185, projekt Jiří Třanovský, Legenda Ludvík Aškenázy6, aktivity k 70. výročí vzniku knihovny např. Šum šumných měst7 s Radovanem Lipusem s Davidem Vávrou a další. Úzká je spolupráce s o.p.s. Celé Česko čte dětem (vydání čtenářských deníčků Škola naruby), 2012 - konference v Kavárně Avion/Noiva ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě s názvem „Čtou naše děti?“, vydání Literární mapy Těšínského Slezska - Śląska Ciesyńskiego). Jedním z cílů je zviditelnit Český Těšín jako město s bohatou historií, ve kterém žily významné (a dnes neprávem pozapomenuté) osobnosti.

V rámci projektu Sister Libraries byla v 2012 navázána spolupráce s Ústřední knihovnou pro českou národnost v Chorvatsku se sídlem v Daruvaru.

Pro seniory byla v roce 2012 zahájena výuka v rámci Virtuální univerzity třetího věku pořádané Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Knihovna je místem setkávání – v roce 2016 se uskutečnilo setkání premiérů ČR a PR (Bohuslav Sobotka a Beata Czydło) v Čítárně a kavárně Avion, ve spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě se uskutečnila celostátní dvoudenní knihovnická konference NOVÉ MOŽNOSTI KOMUNITNÍ KNIHOVNY, ve spolupráci s Muzeem Těšínska Měsíc regionální historie.

Jana Galášová je individuálním členem profesní organizace Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, kde pracovala na pozici předsedy regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje. Je nedílnou součástí kulturního dění ve městě. V roce 2012 byla vyhlášena osobností města Český Těšín za dlouholetý přínos v oblasti kultury.

Janu Galášovou na Cenu českých knihovníků navrhujeme za dlouholetou systematickou práci v českém knihovnictví, za rozvoj činnosti knihovny a zviditelnění „paměti místa“ Český Těšín s prvky přeshraniční spolupráce. Městská knihovna v Českém Těšíně pod vedením Jany Galášové je vzorovou ukázkou skvělé komunitní knihovny, jejíž činnost má mezinárodní přesah a význam.

Regionální výbor SKIP 10.

V Ostravě dne 15.4.2019

PhDr. Marie Šedá
Centrum vzdělávání a regionálních služeb MSVK

seda@svkos.cz

1 https://www.knihovnatesin.cz/

2 https://www.noiva-tesin.cz/

3 Hlavní cena nebyla v roce 2008 udělena.

4 https://www.msk.cz/cz/kultura/knihovnou-moravskoslezskeho-kraje-2017-se-stala-mestska-knihovna-cesky-tesin-98573/

5 http://www.kehila-ostrava.cz/ze-zivota-obce/15-ze-zivota-obce/aktuality/67-ullmanovske-slavnosti

6 http://82.117.128.81/zazitky/kam-na-vylet/1498-legenda-ludvik-askenazy-na-nadrazi-v-ceskem-tesine

7 https://www.ceskatelevize.cz/porady/1008546862-sumna-mesta/20136816283-sumny-tesin/

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce