Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP

Programové prohlášení na období 2019 až 2022

Knihovny jsou klíčovými místy pro vzdělání a občanskou angažovanost, jsou branou ke kultuře a kulturnímu dědictví pro všechny, podporují výzkum a inovace. Digitální technologie představují pro knihovny nové výzvy v oblasti přístupu k informacím, autorských práv i dostupnosti informačních zdrojů pro vzdělávání i volný čas. Usilujeme o to, aby knihovny byly volně dostupným, důvěryhodným informačním zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace, pro život komunity. Utváříme knihovny tak, aby byly vyhledávaným místem, stály se samozřejmou součástí života lidí, a byly pro ně zajímavé a potřebné v každé životní etapě. Hájíme zájmy svých členů a podporujeme odborný růst knihovníků a informačních pracovníků.

Budeme:

1. Prosazovat právo občanů na rovný a neomezený přístup k informacím

1.1 Trvale prosazovat princip rovného a svobodného přístupu a bezplatnosti veřejných knihovnických a informačních služeb. Zlepšovat přístup ke světovému dokumentovému dědictví. Podílet se na úpravě i realizaci právních předpisů a doporučení našeho oboru, zejména na:

  • novelizaci legislativy povinného výtisku v souvislosti s řešením problematiky trvalého uchování digitálních dokumentů;
  • novelizaci knihovního zákona č. 257/2001 Sb.;
  • novelizaci autorského zákona č. 121/2000 Sb. v souvislosti s implementací směrnice EU 2019/760 o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

1.2 Podílet se na přípravě standardů pro činnost knihoven včetně metodik pro práci se specifickými cílovými skupinami.

1.3 Podporovat využívání portálu Knihovny.cz a zapojování knihoven do něj.

2. Podporovat vzdělávací, kulturní a komunitní aktivity knihoven, rozvíjet čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost

2.1 Soustředit se na podporu rozvoje knihoven jako komunitních, kulturních, vzdělávacích a kreativních center. Přizpůsobovat tradiční role knihoven digitální době a podporovat inovace.

2.2 Podporovat rozvoj knihoven jako bezbariérových institucí ve smyslu technickém i mentálním.

2.3 Podporovat aktivity rozvíjející čtenářskou, informační, mediální a digitální gramotnost obyvatel všech věkových i sociálních skupin.

2.4 Rozvíjet různé formy občanského vzdělávání.

2.5 Motivovat knihovny a jejich provozovatele ke zlepšení prostředí pro uživatele, využít k tomu ocenění „Knihovna roku“, „Městská knihovna roku,“ „Kamarádka knihovna“ a další aktivity.

2.6 Pořádat studijní cesty do nových / zdařile rekonstruovaných budov evropských knihoven.

2.7 Podporovat celoživotní profesní vzdělávání v zájmu zvyšování kvality služeb knihoven a profesionality všech jejich aktivit.

3. Organizovat mediální akce k propagaci služeb knihoven

3.1 Cílevědomě propagovat problematiku knihoven, zejména její vzdělávací role, do hromadných sdělovacích prostředků. Soustředit se na komunikaci se zřizovateli knihoven i představiteli všech úrovní státní správy a samosprávy, poslanců českého i evropského parlamentu, aby si byli vědomi významu knihoven a integrovali jejich potenciál do koncepčních dokumentů.

3.2 Cílevědomě prosazovat problematiku čtenářství jako základního nástroje lidského poznání, vzdělanosti a osobnostního rozvoje. Účinně zvýrazňovat nezastupitelnou roli knihoven v této oblasti.

3.3 Iniciovat a motivovat knihovny k aktivní práci s veřejností a sdělovacími prostředky.

3.4 Průběžně vyhodnocovat efektivnost stávajících celostátních akcí k propagaci četby a knihoven, hledat nové formy práce i partnery k propagaci činnosti a služeb knihoven.

3.5 Prezentaci SKIP přizpůsobit více konkrétním cílovým skupinám a využívat všech možností k posilování prestiže spolku v celospolečenském kontextu.

3.6 Budovat jasnější image a integrovanou marketingovou komunikaci spolku s veřejností a médii.

4. Podporovat spolupráci mezi knihovnami a dalšími partnery

4.1 Prosazovat zájmy knihoven, jejich zaměstnanců a uživatelů na všech úrovních.

4.2 Podporovat vzájemnou spolupráci, rozvíjet partnerství a sdílet výsledky dobré praxe.

4.3 Spolupracovat s Ministerstvem kultury, s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem pro místní rozvoj ve všech oblastech společného zájmu.

4.4 Spolupracovat s Asociací krajů ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv, Národní sítí zdravých měst a dalšími partnery při získávání podpory regionálních funkcí a dalších tématech souvisejících s rozvojem knihoven.

4.5 Rozvíjet spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, podílet se na soutěži Vesnice roku.

4.6 Trvale usilovat o společný postup a kooperaci s knihovnami i všemi jejich sdruženími: Sdružení knihoven ČR, Asociace knihoven vysokých škol, Česká informační společnost, Komise knihovníků Asociace muzeí a galerií, Česká národní skupina Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek (IAML), Česká sekce Mezinárodního sdružení pro dětskou knihu (IBBY), Magnesia Litera atd.

4.7 Spolupracovat s krajskými knihovnami na zajištění stability regionálních funkcí knihoven, při pořádání vzdělávacích akcí a dalších aktivit.

4.8 Podpořit spolupráci s vydavateli, knihkupci, autory a kolektivními správci autorských práv. Participovat na vyjednávání hromadných smluv na poskytování služeb knihoven v digitálním prostředí.

4.9 Spolupracovat v oblasti podpory četby, čtenářství, informační a funkční gramotnosti apod. se všemi relevantními institucemi, např. s EDUin – Informačním centrem o vzdělávání, SCIO, školami a dalšími relevantními subjekty.

4.10 Podporovat spolupráci a navazování kontaktů mezi poskytovateli informací na místní, regionální, národní a evropské úrovni včetně výměny informací a osvědčených postupů.

4.11 Hledat cesty k intenzivnější spolupráci s odborovými orgány a organizacemi z oblasti knihoven, archivů, muzeí, galerií, knihkupectví, vydavatelství a dalších relevantních institucí s cílem zlepšení pracovních a finančních podmínek pracovníků.

4.12 Aktivně participovat na činnosti Unie zaměstnavatelských svazů.

4.13 Iniciovat a všestranně podporovat mezinárodní spolupráci knihoven, aktivně působit v mezinárodních profesních organizacích (zejména IFLA a EBLIDA)1, zapojovat se do evropských projektů, zprostředkovávat a využívat zkušenosti knihoven členských zemí Evropské unie, zasazovat se o aplikaci efektivních mezinárodních programů do činnosti knihoven v ČR, rozšiřovat spolupráci s profesními spolky a organizacemi v zahraničí.

4.14 Aktivizovat knihovny a další relevantní subjekty ke spolupráci se SKIP.

5. Podporovat vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí

5.1 Podílet se na realizaci Koncepce celoživotního vzdělávání knihovníků.

5.2 Prosazovat myšlenku celoživotního vzdělávání pracovníků knihoven a informačních institucí, usilovat o provázání tohoto vzdělávání s principy odměňování.

5.3 Zvyšovat povědomí pracovníků knihoven o Kodexu etiky českých knihovníků a podporovat jeho uplatňování v knihovnické praxi.

5.4 Nabízet pracovníkům knihoven možnost vzdělávat se, zvyšovat jejich kompetence a pomáhat jim zvládat změny v oblasti technologií.

5.5 Usilovat o získávání podpory pro vzdělávací aktivity knihoven formou grantů a sponzorství včetně využití strukturálních fondů Evropské unie.

5.6 Usilovat o vysokou společenskou prestiž profese a zlepšení systému odměňování knihovníků a informačních pracovníků.

5.7 Spolupracovat s odbornými knihovnickými školami a knihovnickými institucemi a organizacemi i dalšími partnery zejména při rozvoji on-line a distančního vzdělávání v oboru.

6. Podporovat členy SKIP

6.1 Usilovat o rozšiřování členské základny, motivovat individuální i institucionální členy k aktivnímu zapojení do spolkových aktivit. Zaměřit se zejména na regiony s menším počtem členů.

6.2 Podporovat individuální i institucionální členy SKIP poskytováním výhod a benefitů (například možnost odborných stáží a studijních pobytů v českých i zahraničních knihovnách, účast na mezinárodních akcích, ocenění MARK, Cena českých knihovníků, odborné, zájmové a relaxační aktivity regionálních organizací a odborných sekcí apod.).

Dokument ke stažení (.docx)

 

1 Mezinárodní federace knihovnických organizací a institucí – IFLA a Evropské kanceláře knihovnických, informačních a dokumentačních sdružení – EBLIDA.

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce