Nacházíte se zde: Úvod Regiony

Regiony

SKIP vytváří podle potřeb a zájmu svých členů regionální orgány. Členové SKIP individuální i institucionální podle místa svého pracoviště nebo bydliště vytvářejí regionální organizace SKIP. Na regionálních valných hromadách, konaných nejméně jednou za tři roky před valnou hromadou SKIP, volí členové SKIP regionální výbor, regionální dozorčí komisi a také předsedu regionálního výboru v tajném hlasování. Požádá-li o to nejméně jedna třetina členů regionální organizace, schází se regionální valná hromada mimořádně, a to nejpozději do tří měsíců po předložení písemné žádosti. Pro konání regionálních valných hromad platí stejná základní ustanovení jako pro valnou hromadu SKIP (Stanovy SKIP čl. 7, odst. 3 - 5).

Regionální výbory SKIP plní v územních celcích úkoly vyplývající ze stanov, programu a pokynů VV. Regionální dozorčí komise plní obdobné úkoly a mají ve svém regionu tatáž práva a povinnosti jako dozorčí komise SKIP. Ustanovení, týkající se organizace, hospodaření a činnosti regionálních výborů, obsahuje Jednací řád SKIP. SKIP sdružuje na 1 480 členů a je organizován na regionálním principu. Má 10 regionálních výborů.

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce