Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Knihovnický Parnas Cena českých knihovníků

Co je Cena českých knihovníků

— Kategorie:

Prestižní ocenění udělované za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví, zejm. aktivitu spojenou s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odbornou konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven atd.

UDĚLOVÁNÍ KNIHOVNICKÉ CENY

  1. Knihovnickou cenu /dále Cena/ uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích.

  2. Návrh na udělení Ceny může zaslat (spolu s uvedením plného jména, adresy a životopisu navrhovaného kandidáta a také se zdůvodněním návrhu) sekretariátu VV SKIP kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která je řádným, institucionálním, čestným nebo zahraničním členem SKIP. Cena může být udělena také "in memoriam".

  3. Udělení Ceny se vyhlašuje na valné hromadě SKIP nebo na slavnostním zasedání výkonného výboru, jde-li o Cenu udělovanou k významnému životnímu jubileu.

  4. Výkonný výbor SKIP jmenuje pro přípravu návrhů na udělení Ceny podle článku 19 Stanov SKIP odbornou komisi na celostátní úrovni /dále komisi/.

  5. Komise je pětičlenná. Členství v komisi je čestné.

  6. Komise shromažďuje návrhy, projednává je s příslušnými regionálními výbory a předkládá zpracované návrhy výkonnému výboru SKIP nejpozději 3 měsíce před konáním valné hromady nebo životního jubilea kandidáta na Cenu.

  7. Návrh na udělení Ceny musí získat ve výkonném výboru SKIP podporu nadpoloviční většiny jeho členů.

  8. Součástí Ceny je písemný doklad - diplom a dar.

Schválil výkonný výbor SKIP na svém 7. zasedání dne 27. června 2000

Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce