Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2020

Bližší informace budou zveřejněny na stránce Seznam plánovaných akcí

Leden

 • Nekoktám, čtu!

Jde o soutěž žáků 4.-5. tříd ZŠ, již 6. ročník. V roce 2020 se dle předběžných přihlášek zúčastní 17 knihoven Karlovarského kraje, kde v průběhu měsíce ledna a února proběhnou místní kola. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách postoupí do krajského kola. V Krajské knihovně Karlovy Vary se 3.4.2020 utkají nejlepší čtenáři z měst našeho kraje. Úkolem každého soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text z knihy. Čtyřčlenná porota následně výkon soutěžícího ohodnotí podle předem stanovených kritérií. Mezi základní kritéria patří plynulost projevu, správná výslovnost, intonace, hlasitost, neverbální projev. Důležitým prvkem hodnocení je také porozumění textu. Po přečtení ukázky soutěžící odpoví na 2 otázky, které mu položí porota.

 • Knihovníci Drsného severu se vzdělávají.

Pro knihovníky pracující s dospělými čtenáři připraví lektor, literární a výtvarný kritik, Radim Kopáč dva navazující semináře týkající se způsobu výběru literatury, seznámí s oceněnými autory, představí překladovou literaturu, provede rozbor vybraných děl. Cílem je rovněž čtenářské sdílení a kritický pohled na literaturu, která se objevuje v regálech. Strach z rychlého vývoje, neschopnosti porozumět dětem a mladým lidem současné generace zmírní intuitivní pedagog Jan Kršňák. Seminář zaměřený na digi svět, na zbytečné obavy z vývoje, který se nedá zastavit. Kršňák se zabývá i novým pohledem na výchovně vzdělávací plány ve školách. Jeho pohled je přínosný pro oblast neformálního vzdělávání. Vzdělávání dětských knihovníků pro zkvalitnění práce s rodiči a dětmi v rámci projektu S knížkou do života a pro aktivity předčtenářské gramotnosti s mateřskými školami.

Únor

 • Únikovka.

Vyhodnocení vítězů místních kol soutěže Kde končí svět. Pro únorové setkání Příbramského klubka jsme naplánovali vyhodnocení vítězů místní kol celostátní soutěže Kde končí svět. Součástí programu bude i ukázka hry, tzv. Únikovky s lektorem Miloslavem Lincem.

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 11. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje jedenáctý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 10. ročník.

V roce 2020 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v rámci BMČ 2020 oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku". Celostátní vítěz bude slavnostně představen v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen Magnesia Litera 2020. „Učitel, který mne přivedl ke čtení“. Lze propojit i na mezinárodní den učitelů. Možné propojení i s projektem Škola naruby – projekt bude podpořen Čtením pomáhá.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 21. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již dvacátýprvní ročník (počtrnácté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

 • Noc s Andersenem (27.-28.3.) – 20. ročník.

Už podvacáté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky.

Duben

 • SKIPování (2.4.).

V roce 2020 se uskuteční již 8. ročník Setkání středočeských knihovníků. Cílem projektu je vzdělávání knihovníků napříč jednotlivým knihovnickým zaměřením. Akce je určena pro vedoucí pracovníky, pracovníky ve výpůjčních službách, akvizitéry a katalogizátory. V příštím roce se bude konat již 20. Nos s Andersenem. Proto chceme další ročník SKIPování věnovat právě osobnosti H. Ch. Andersena. Sjednali jsme přednášku paní Heleny Březinové, která se osobnosti H. Ch. Andersena věnuje. Zároveň je naší snahou propagace naší oborové organizace SKIP. Součástí programu bude představení činnosti našich dvou středočeských klubek. Vyvrcholením programu je slavnostní předání ocenění Papilio Bibliothecalis určeného pro knihovnice a knihovníky ve Středočeském kraji.

 • Knihovnická přehlídka OKnA (O KNihovnických Aktivitách) (15.-16.4.).

Knihovnická přehlídka OKnA (O Knihovnických aktivitách) je celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů. Název je symbolický a měl by otevírat okna k novým možnostem v práci s literaturou a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Přehlídka je dvoudenní a kromě samotné soutěžní části jsou připraveny pro diváky i soutěžící odborné semináře a dílny. Knihovnická přehlídka OKnA 2020 je určeno pro 1. stupeň základních škol s názvem "příroda potřebuje i tebe!" Co mohu udělat pro přírodu? Cílem je podpořit a rozvinout schopnosti přemýšlet, komunikovat a podpořit dětskou představivost, formovat čtecí návyky, učit děti morálním hodnotám, podpořit prosociální vztahy, prohlubovat přátelství a vzájemnou pomoc. Kromě čtenářské gramotnosti se projekt také zaměří na ekologickou a environmentální výchovu. Akce proběhne v Krajské vědecké knihovně v Liberci.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.).

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

 • Knihovnická dílna.

Knihovnická dílna je o setkání knihovníků převážně z obecních a městských knihoven. Součástí programu je prezentace vítězných knihoven v soutěži "Knihovna roku". Dvoudenní setkání je určeno vzdělávání a rozvoji dovedností kolegů především z menších knihoven. Formát Knihovnické dílny umožňuje dále sdílení tipů, nápadů, osvědčených aktivit včetně konkrétních návodů a zkušeností. Zásadním bodem programu je vlastní prezentace těch knihoven, které prošly vítězně soutěží Knihovna roku.

 • Hrátky s pamětí - celostátní seminář pro knihovníky - trenéry paměti (27.-28.4.).

Realizací projektu je uspořádání celostátního setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. Programy mají základ ve zpracování dat a informací ze všech oblastí lidského života. Knihovny jsou ideálním prostorem pro realizaci aktivit neformálního vzdělávání, mezi které patří i trénování paměti. Realizace podobných projektů napomáhá k postupné transformaci knihoven z míst výpůjčních na místa vzdělávací, kulturní a komunitní. Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. – III. stupně z řad knihovníků je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

 • Mozkem proti fake news (30.4.).

Cílem projektu je naučit knihovníky, jak se ve světě médií nenechat vodit za nos. Přidanou hodnotou bude seznámení se s projektem Zvol si info a navázání konkrétní spolupráce, která povede k rozšíření mediální gramotnosti veřejnosti. Projekt Mozkem proti fake news připravila sekce středočeské organizace SKIP nazvaná Pavučina sdílení, která sdružuje knihovníky pracující s dospělou veřejností. Letošním tématem setkání je orientace ve světě médií a problematika dezinformací. Lektorem bude Vojtěch Bruk, zakladatel projektu Zvol si info. Cílem přednášky je naučit přítomné pracovat s informacemi a odhalovat manipulace, které na ně číhají na internetu a v médiích obecně.

Květen

 • Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro knihovníky (28-29.5.) .

Cílem projektu je uspořádání navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání knihovníků pro děti a mládež. Pokračování v metodách RWCT s lektorkou Kateřinou Šafránkovou. Ukázkové lekce a práce s knihou. Sdílení vlastních programů pro školy. Názorné ukázky, hodnocení, zpětná vazba, rozbor lekcí. Práce s beletrií i naučným textem. Akce proběhne v Městské knihovně Třinec.

 • Frankofonní literatura v českém překladu.

Rok 2020 bude ve znamení literatury pro děti a mládež, která si ve frankofonních zemích vybudovala za posledních 30 let významnou pozici. Knižní trh nabízí velké množství rozličných děl plných kreativity, nápadů, poetických i symbolických textů, uměleckých ilustrací, vtipných i vážných témat (tolerance, smrt, rozdílnost…). Skutečnou kulturní záležitostí doma i ve škole se stala ilustrovaná kniha (album illustré). Nakladatelství nabízejí nové formy vyprávění, které se opírají o 5 smyslů dítěte. Nové technologie a možnosti tisku na různé materiály přesahují samotný akt čtení a vybízejí ke stále bohatšímu experimentování. Klub ve spolupráci s Francouzským institutem v Praze, Národní knihovnou a internetovým literárním časopisem iLiteratura připraví 2 přednášky. Místo konání předpokládáme v Praze a Brně, aby byla zajištěna co nejlepší dostupnost. Přednášky povede odbornice z řad překladatelů a vyučující z akademického prostředí.

 • Setkání KLUBKA SKIP 10.

Cílem aktivit je pokračování pravidelných setkávání pracovníků dětských knihoven - členů Klubka, jejich systematické vzdělávání a sdílení dobré praxe. Na rok 2020 jsou připravena dvě setkání. Jarní bude věnováno tématu Digitální hygieny u dětí. Na podzimní setkání je naplánováno věnovat se osobnosti Jana Ámose Komenského - jak z pohledu teoretického tak praktického. Např. ukázkové lekce pro školy. Program si připraví Muzeum Komenského Přerov, přednášet bude Helena Kovářová z pohledu teoretického a Studio bez kliky si připraví praktický program. Další náplní pravidelného setkávání je společné sdílení nápadů a praxe a informování členů o celostátních projektech.

 • Čtenářské kluby a workshopy v knihovnách.

Cílem projektu je představit knihovníkům další možnosti, jak posílit zájem o četbu u dětí i dospělých. V rámci projektu se uskuteční dvoudenní školení, na němž budou účastníci seznámeni s existencí čtenářských klubů, dobrými příklady z praxe, tvorbou a realizací čtenářských workshopů v knihovnách, respektive jejich přípravou a fungováním a také tím, jak využívat literárních ukázek a navazujících aktivit (pracovní listy či prezentace) k realizaci nácviku čtenářských dovedností. Součástí akce bude zařazení praktického workshopu k danému tématu, výměna zkušeností mezi účastníky a prezentace zajímavých programů realizovaných v knihovnách. Realizace projektu by měla přispět k výměně zkušeností mezi pracovníky knihoven a získání nových poznatků z dané oblasti. Akce proběhne v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně.

 • Literární Šumava (21.-23.5.).

Již 24. setkání jihočeských a západočeských knihovníků, poznávání historie Šumavy, regionálních literárních památek a osobností. Pravidelné setkání knihovníků, výměna zkušeností, přednášky na literární a historická témata, poznávání regionu. V roce 2020 navštívíme okolí Černé v Pošumaví, Nové Pece.

 • Hry bez hranic aneb knihovnice dětem.

Tento projekt je v rámci regionálního působení Klubka Karlovarského kraje naším nejvýraznějším projektem. Koná se od roku 2007 za finanční podpory Ministerstva kultury a SKIP. Každý ročník se koná v jiném městě, či obci Karlovarského kraje. Každá knihovna, která se účastní, sestaví z řad dětských čtenářů čtyřčlenné soutěžní družstvo. Přihlášené knihovny své týmy předem připravují. Společně s dětmi tvoří tematicky laděné kostýmy, „bojový“ pokřik, erby a také pročítají literaturu k tématu. Téma jednotlivých ročníků je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost daného města či obce. Skladba soutěžních úkolů je rozličná; od informačních dovedností (celý cyklus práce s informacemi), přes zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu po sportovní a výtvarné dovednosti. V květnu 2020 se bude konat 14. ročník, tentokrát v Dalovicích. Tématem budou stromy.

 

Červen

 • Kde končí svět 2019/2020 – „Labyrint světa, Komenský a ráj knížek“ (1.6.).

Projekt patří už od roku 2000 k stěžejním aktivitám KDK SKIP a je třístupňový, jednotlivých etap se zúčastňuje na 100 veřejných knihoven ČR a tisíce dětí. Projekt je koncipován jako bienále. První rok je vždy věnován přímé práci s dětskými čtenáři v místech. Uplatněné formy mohou být různé (čtení, soutěže, besedy, workshopy aj.) a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – na oblast dětského čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-dramatickou. Svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma. Na jaře následujícího roku pak probíhají regionální přehlídky toho nejlepšího, co v rámci projektu na dané téma v knihovnách vzniklo. (Motivační text určený knihovnám je dostupný na https://www.knihovnadobris.cz/kde-konci-svet/.U příležitosti Mezinárodního dne dětí projekt vždy vrcholí slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli a interprety literárních děl v Praze. Z regionů do Prahy přijíždějí delegace dětí v doprovodu knihovnic, souhrnný počet účastníků závěrečné slavnosti je cca 150, z toho bývá 80 % dětí.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů (2.-4.6.).

Cílem projektu je umožnit setkání bývalých pracovníků knihoven z celé České republiky, bývalých spolupracovníků, kteří utvářeli české knihovnictví, seznámit je s nynějším stavem a aktivitami knihoven i s rozvojem a zajímavostmi konkrétního regionu, a tím přispět k jejich aktivnímu životu. Akce má za cíl také napomáhat ke zviditelnění knihoven u zástupců městské správy i občanů města. Účastníci se sjedou do Broumova, kde je zajištěné ubytování v klášteře. Hned první den si prohlédnou klášter a klášterní zahradu, absolvují exkurzi v broumovské knihovně a večerní promítání. Druhý den absolvují exkurzi v knihovně v Náchodě, podívají se do Pekla i na zámek v Novém Městě nad Metují a večerní posezení s programem proběhne v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují. Poslední den stráví v Ratibořickém údolí, navštíví zámek i Staré Bělidlo a po obědě ve Zliči se z České Skalice rozjedou domů.

 • Vzdělávání 350 let po Komenském.

Cílem akce je seznámit knihovnice a knihovníky s novinkami ve světě vzdělávání, tak aby měli možnost vzdělávací akce v knihovnách vylepšit a dát jim přiměřenou formu. Konkrétním cílem projektu je uspořádání semináře s experty na vzdělávání, který by představil trendy současného neformálního prvotního vzdělávání a vzdělávání dospělých, které je možné využít v praxi knihoven. V rámci projektu bude uspořádán celodenní seminář v Praze pro knihovnice a knihovníky, kteří se věnují pořádání vzdělávacích akcí. Nejprve budou účastníci stručně seznámeni se současným stavem vzdělávání v ČR. Dále budou prezentovány inovativní metody, participativní přístupy a klíčová témata. Účastníci budou moci získat představu o nových formách vzdělávání pro knihovny.

Srpen

 • Těžká sláva Egona Hostovského.

Po úspěšných konferencích Proč nám chybí Josef Čapek, Čapkové a jejich ženy a Nejlepší Peroutka českých dějin se Příbramské klubko rozhodlo uspořádat další, a to na téma Egon Hostovský. Akce by byla dvoudenní a z části by probíhala v Městské knihovně Dobříš, z části v Památníku Karla Čapka ve Strži. Program by zahrnoval přednášku odborného lektora PhDr. Václava Vaňka a přednášku Miloně Čepelky a Olgy Hostovské, dále prohlídku Památníku Karla Čapka ve Strži.

Září

 • Malé podzimní setkání knihovníků v Písku (4.-5.9.).

Dvacáté sedmé setkání jihočeských knihovníků v jedné z knihoven kraje. Vzájemné potkávání, výměna zkušeností, seznámení s aktivitami navštívené knihovny. Pravidelné setkání jihočeských knihovníků, tentokrát v nově otevřených prostorách Městské knihovny v Písku, která byla v roce 2019 vyhlášena Městskou knihovnou roku. Knihovna je zároveň centrem vzdělávání. V Písku navštívíme také Prácheňské muzeum a Sladovnu, seznámíme se s projektem Čtení z Písku a literární historií města.

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou XVI (17.-19.9.).

Projekt se zaměřuje na podporu spolupráce a vzájemného poznávání pracovníků knihoven v malých obcích z celé republiky. Navazuje na soutěž Knihovna roku a je určen především knihovníkům z malých knihoven, ale také metodiků a případně i zřizovatelům. Knihovníci neprofesionálové získávají možnost k navázání konkrétní spolupráce, výměně zkušeností, seznámení s novými trendy v knihovnictví a SKIP, spolu s poznáváním tradic a krás různých částí naší země. Ústředním tématem odborného programu bude :"Cesty proměn (knihovny v průběhu posledních desetiletí)". Doplněním setkání budou i exkurze do několika knihoven (Knihovna Petra Bezruče v Opavě, Knihovna Pavla Křížkovského Holasovice, Městská knihovna Krnov). Svou činnost představí Místní knihovna Větrný Jeníkov (Knihovna roku 2019), která by měla být hostitelkou v roce 2021.

 • Jan Ámos Komenský – rodák ze Zlínského kraje.

Podpora dětského čtenářství a získávání zájmu dětí o čtení i pravidelné návštěvy veřejných knihoven. Chceme dětem v knihovnách Zlínského kraje představit život a dílo Jana Ámose Komenského, které jim převypráví známá česká ilustrátorka Renáta Fučíková. Do čtyř knihoven Zlínského kraje pozveme děti na setkání se známou českou ilustrátorkou a spisovatelkou Renátou Fučíkovou, autorkou knihy Jan Amos Komenský, aby dětem představila tuto nevšední osobnost našich dějin právě ve dnech, kdy si budeme připomínat 350. výročí úmrtí tohoto světově uznávaného pedagoga. Setkání s živou autorkou jistě bude motivovat ke čtení a návštěvě knihovny i ty, kteří cestu do knihovny zatím hledají. Výhodou společného projektu je využití množstevní slevy a spoluúčast na nákladech dopravy. Autorku ubytujeme v jednom místě a odtud vyjede za malými čtenáři Zlínského kraje, dopravu v rámci našeho kraje zajistí do projektu zapojené knihovny.

Říjen

 • Týden knihoven (5.10.-11.10.) – 24. ročník.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 24. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Téma bude regionální historie.

 • Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2020.

CENA KNIHOVNA ROKU 2020 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2020 pojedenácté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2020. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • Učící knihovník - zjišťování informační potřeby krok za krokem (15.10.).

Chceme rozšířit kompetence " učícího knihovníka", seznámit s vybranými technikami a metodami zjišťování profesních informačních potřeb, vytvořit návrh, jak lépe postupovat při " dolování" těchto potřeb, jak provádět referenční rozhovor. Workshop připravený ve spolupráci s KISK MU a odbornými pracovníky NLK je určený zdravotnickým knihovníkům, kteří v knihovnách v rámci informačního vzdělávání poskytují poradenskou, konzultační i lektorskou činnost určenou svým uživatelům. Tím se jako referenční knihovníci podílejí na strukturovaném vyhledávání a současně na vzdělávacích službách knihovny. Workshop může vhodně propojovat teorii s užitečným dopadem na praxi.

 • VII. workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven.

Bude uspořádán dvoudenní workshop pro pracovníky metodických oddělení veřejných knihoven. Připravovaný, v pořadí již VII. workshop je organizován s myšlenkou profesně zaměřeného vzdělávání pracovníků metodických oddělení, jejichž činnost je hodně široká a zahrnuje mnoho oblastí. Pro konání workshopu v roce 2020 jsme vybrali nově otevřenou Městskou knihovnu v Písku, která přislíbila spolupořadatelství. Téma "Metodik v terénu" navazuje na předchozí pořádaný workshop ve Zlíně.

 • Knihovníci sobě.

Prakticky zaměřený celodenní seminář určený speciálně pro knihovníky pracující s dětmi a mládeží. Je výjimečný tím, že je pro tuto skupinu jediný, především co se komplexnosti týče. Každý ročník je zaměřen na jedno téma (v roce 2015 - Informační vzdělávání dětí v knihovnách, 2016 - Dlouhodobé i krátkodobé projekty v odd. pro děti, 2017 - Spolupracující instituce, 2019 - Čtenářské dílny v teorii i praxi – od předčtenářů po maturanty). V roce 2020 je plánováno téma: Sci-fi, fantasy a komiks v knihovnách. K tématu jsou vždy připraveny odborné přednášky a v odpolední části praktické workshopy. Prezentována je práce jak pozvaných hostů z jiných knihoven, tak i regionálních knihovníků. V průběhu semináře se zamyslíme nad tím, jakými konkrétními aktivitami lze přiblížit žánr sci-fi, fantasy a komiks. U tohoto žánru můžeme sledovat zvýšený zájem mezi generací – náctiletých, kteří jsou pro knihovny a knihovníky poměrně problematickou skupinou.

Listopad

 • Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - IX.

„Cesty krajinou příběhů a skutečnosti“ pro rok 2020 má za cíl, stejně jako v případě předchozích osmi ročníků, seznámit účastníky semináře s aktuálními tématy soudobé literatury pro děti a mládež. Žádný z příběhů, o kterých čteme, se neodehrává ve vzduchoprázdnu – vždy je zasazený do nějakého prostředí, krajiny. Ve skutečné krajině se odehrávají příběhy smyšlené, a naopak fantazijní krajiny nám mohou nabídnout příběh zcela reálný. Kdo z nás se nikdy netoužil podívat, jestli místa z jeho oblíbené knihy doopravdy existují? Nebo se naopak nechceme realitou zklamat? Ale cesty i krajiny stále autory inspirují, ať už se jedná o cestopisy klasické nebo literární – na co se ale často zapomíná, je skutečná krajina kolem nás… A někdy jsou to právě knihy, které nám připomenou, že ještě stále ji máme kolem sebe a stojí za to vyjít ze dveří, dokud ještě máme kam… Akce proběhne v Městské knihovně v Přerově.

 • Chceme dětem číst XII.

V projektu pro rok 2020 se chce CDČ ve spolupráci se SKIP ČR, region Velká Morava, zaměřit na podporu dětského čtenářství v podobě vzdělávání knihovníků, studentů humanitních vysokých škol a pedagogů. Součástí seminářů bude výměna zkušeností a prezentace zajímavých programů realizovaných na uvedená témata v knihovnách. Cílovou skupinou jsou zejména knihovníci Jihomoravského kraje, ale zúčastnit se jich mohou i další zájemci o vzdělávání v oblasti dětské literatury a práce s dětmi, což se dle zkušenosti z předcházejících let skutečně děje a semináře navštěvují účastníci z celé České republiky napříč kraji. V projektu, který v roce 2020 chceme realizovat, bychom se opět rádi zaměřili také na nepřímou podporu dětského čtenářství v podobě vzdělávání knihovníků, studentů humanitních vysokých škol a pedagogů.

 • Kamarádka knihovna - Jak se jí stát a nezbláznit se z toho... Dětský knihovník a dětský uživatel v průmyslu 4.0 (4.-5.11).

Práce dětských knihovníků je čím dál náročnější. Měla by to být také osoba informačně a technologicky zdatná (se znalostí nových trendů, s přihlédnutím na průnik průmyslu 4.0), schopná tvořit programy jak pro školy, tak v rámci neformálního volnočasového vzdělávání a vyžití. Součástí tohoto procesu je nutnost celoživotního profesního vzdělávání, ale také schopnost být odolný vůči stresu, umět odpočívat, relaxovat a udržovat se v dobré fyzické i psychické kondici. Vsetínská knihovna se v roce 2019 stala „Kamarádkou knihovnou“. Cílem semináře je seznámit dětské knihovníky s různými technologickými novinkami a aktuální pohled vědy na působení technologií při vývoji dítěte, dále otevřít nové možnosti a objevit potenciál pro nové služby jak v informační tak v komunitní sféře, které je možné nabídnou společnosti a uživatelům. Zároveň však také motivovat knihovníky k zdravému a uvědomělému způsobu života bez stresu, který se následně projeví i při jejich práci.

Akce dokumentů