Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Přehled připravovaných akcí SKIP - 2014

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2014

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 5. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje pátý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

 • Týden čtení (3.-9.3.) – 7. ročník!

Sedmý ročník Týdne čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin... ), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí). V roce 2008 byl díky množství žádostí knihoven poprvé vyhlášen Týden čtení ještě v rámci BMI. Letos doporučujeme: Bohumil Hrabal (100. výročí).

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 4. ročník!

V roce 2014 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétní čtenářské rodiny za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V roce 2014 budeme oceňovat naši nejlepší čtenářskou rodinu.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 15. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již patnáctý ročník (poosmé pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

Duben

 • Noc s Andersenem (4.4.) – 14. ročník!

Už počtrnácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí. Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Společná akce Klubu dětských knihoven SKIP ČR počtrnácté pozve do knihoven a škol malé čtenáře k noci plné pohádek, čtení a nočního dobrodružství. Noc sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky, tentokrát z dílny ilustrátora Petra Morkese.

 • OKnA – O KNihovnických Aktivitách – 3. ročník!

Již třetím rokem je vytvořena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Akce se uskuteční 15.-16.4.2014 v Knihovně města Hradce Králové.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.)

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích.

Květen

 • Hry bez hranic – 8. ročník!

Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem je projekt Klubu dětských knihoven při SKIP Karlovarského kraje. Chystáme již 8. ročník. Jedná se o soutěže dětských družstev z knihoven celého kraje. Klání dětských knihovnických družstev proběhne v Habartově. Družstva budou sestavena ze čtenářů dětských knihoven Karlovarského kraje. Cílem projektu je poznat region, ve kterém děti žijí, jeho dějiny a současnou podobu. Tentokrát budou Hry kromě jiného zaměřeny na historii četnictva a pašeráctví, které jsou neodmyslitelnou součástí historie našeho kraje. Akce se uskuteční 10.5.2014.

 • Literární Šumava – 18. ročník!

Pravidelné setkání knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje bude v roce 2014 organizovat Regionální výbor Jihočeského kraje. Účastníky akce budou i knihovníci z jiných krajů. Program setkání bude vyplněn odbornými přednáškami. 18. setkání jihočeských a západočeských knihovníků v Městské knihovně Volary. Přednášky o šumavské literatuře a historii, poznávání regionu Volarska (např. Soumarský most, Stožec), setkání s partnerskou knihovnou Městské knihovny Prachatice -Regionální knihovnou Freyng. Termín akce 22.-24. květen.

 • Kamarádka knihovna – 5. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují 5. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné knihovně). Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

Červen

 • Kde končí svět – 9 ročník!

Projekt Klubu dětských knihoven SKIP „Kde končí svět“ vstoupil do 9. ročníku s mottem: „Nejmoudřejší je číslo“. Jakou roli hrají v našem světě čísla? Je možné a dobré si vždycky všechno spočítat? Má každý problém jediné řešení? Jak dojít v životě k správnému výsledku? Projekt je třístupňový, jednotlivých etap se zúčastňuje na 100 veřejných knihoven ČR a tisíce dětí. Knihovny v místech realizují tematické programy v oblasti čtenářských aktivit, literárních a výtvarných soutěží aj. Nejlepší postupují do krajských kol, jejich vítězové se pak účastní slavnostního setkání, vždy spojeného s pasováním rytířů Řádu krásného slova z řad dětí, spisovatelů a interpretačních umělců. Slavnostní vyhlášení proběhne v Národní knihovně 3.6.2014.

 • Setkání seniorů SKIP – 8. ročník!

Seminář se bude konat v Praze ve spolupráci s Národní knihovnou ČR. Program bude mít odbornou část (přednášky pracovníků Národní knihovny ČR, informace o projektech a aktivitách SKIP a exkurzi v Městské knihovně Praha) a část doprovodnou, kulturní (besedy s pražskými spisovateli a dalšími zajímavými osobnostmi, prohlídku městských pamětihodností atd.). Akce se uskuteční 17.-19. června v Národní knihovně ČR.

 • Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka – 5. ročník!

Z dětských oddělení knihoven budou vybrání nejlepší čtenáři z regionu a slavnostně pasováni, dále slavnostní ukončení projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka. Výchova ke čtenářství, motivace k četbě, odměna pro nejlepší čtenáře dětských odd. knihoven regionu, motivace prvňáčků a předání knížek z projektu Už jsem čtenář. Odměnou za úspěšné absolvování projektu je pro děti knížka pro prvňáčka, původní česká novinka, která byla napsána a ilustrována výhradně pro účastníky projektu a kterou nelze v běžné knihkupecké síti minimálně tři roky koupit. Ve školním roce 2013/2014 je to kniha spisovatelky Magdaleny Wagnerové a ilustrátora Pavla Sivka – Abeceda.

 • Setkání s loutkou – 9. ročník!

Tentokrát chceme účastníky seznámit s technikou scénického čtení. Cílem je naučit se práci s uměleckým textem, jeho interpretace a zdůraznění základních významů. Seminář bude vést zkušený odborník a získané dovednosti je možné v knihovně využít při práci se všemi věkovými skupinami. V rámci dvoudenního semináře navazujeme na předchozí ročníky, kdy základním tématem byla dramatická výchova. Akce se uskuteční v Chrudimi 28.-30. června 2014.

Září

 • Malé podzimní setkání v Nové Včelnici – 21. ročník!

Městská knihovna Nová Včelnice je známa svou aktivitou a množstvím kulturních a vzdělávacích akcí pro veřejnost. Sejdeme se v této knihovně, abychom se seznámili s její čiností, s místem, kde působí a s jejím okolím. Samozřejmostí při setkání bývá výměna zkušeností a neformální komunikace mezi účastníky. Součástí programu bude také vystoupení regionálních osobností, stejně jako tradiční předání jihočeského praporu SKIP a ocenění vybraných příznivců knihoven jihočeskou cenou: Librosaurem. Akce se uskuteční 5.-.9.2014.

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou – 10. ročník!

Jubilejní 10. setkání - hlavním hostitelem (za pomoci Sekce VK, obce Ratíškovice, MěK Hodonín a MK ČR) bude Obecní knihovna v Ratíškovicích (Knihovna roku 2012). Hlavní motto odborného programu zní: \"Obecní knihovna a zachování kulturních tradic\". K tomu budou směřovat jednotlivé prezentace zajímavých lektorů. Dále bude připravena exkurze do několika knihoven (Hodonín, Ratíškovice, Velehrad) a představí se Knihovna roku 2012 (Milín). Součástí programu je poznávání kulturních a přírodních krás regionu - vše doplněno ochutnávkou krajových specialit. Akce se uskuteční 18.-20.9.2014.

Říjen

 • Knihovnický happening (3.10.) – 15. ročník!
 • MARK 2014 – 5. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat jménem Městské knihovny v Praze a Národní knihovny ČR širokou a nejen knihovnickou veřejnost na výjimečné a zajímavé setkání! Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Součástí je vyhlášení ceny MARK 2014.

 • Týden knihoven (6.-12.10.) – 18. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 18. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

 • Knihovna roku (státní cena MK) – 12. ročník!
 • Cena SKANSKA Městská knihovna roku 2013 – 5. ročník!

CENA KNIHOVNA ROKU 2014 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2014 popáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2014. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • Maraton čtení (6.-12.10.) – 4. ročník!

Cílem čtvrtého ročníku akce je opět dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Skanska podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera.

Listopad

 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě – 15. ročník!

Patnáctý ročník proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR. Akce se koná v termínu 26.-27.11.2014.

 • Den pro dětskou knihu (29.11.) – 8. ročník!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již VIII. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 29. listopadu 2014, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

Akce dokumentů