Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Přehled připravovaných akcí SKIP - 2018

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2018

Bližší informace budou zveřejněny na stránce Seznam plánovaných akcí

Únor

 • Nekoktám, čtu!

Zájem projevilo 17 knihoven Karlovarského kraje. V průběhu ledna a února proběhnou místní kola. Soutěž bude vyhlášena pro žáky 4.-5. tříd základních škol. Vítěz místního kola v jednotlivých knihovnách postoupí do krajského kola. V Krajské knihovně Karlovy Vary se 23.2.2018 utkají nejlepší čtenáři z měst. Úkolem soutěžícího bude přečíst před porotou a diváky vybraný text. Čtyřčlenná porota hodnotí plynulost projevu, správnou výslovnost, intonaci, hlasitost, neverbální projev. Důležité je i porozumění textu. Závěrem soutěžící odpoví a 2 otázky, které mu položí porota.

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 9. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje devátý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně! Letošní ročník bude zaměřen na prezentaci projektu S knížkou do život /Bookstart/ veřejnosti.

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 8. ročník

V roce 2018 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V roce 2018 budeme oceňovat naše nejmladší čtenáře.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 19. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již devatenáctý ročník (podvanácté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

 • Noc s Andersenem (23.-24.3.) – 18. ročník

Už poosmnácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky.

Duben

 • SKIPování 2018 aneb Jaké jsou naše knihovny (11.4.)

Cílem projektu je vzdělávání knihovníků napříč jednotlivým knihovnickým zaměřením. Akce je určena pro vedoucí pracovníky, pracovníky výpůjčních služeb i akvizitéry a katalogizátory. V letošním roce chceme návštěvníkům přiblížit knihovnické soutěže, kterých se mohou knihovny účastnit. Zároveň je naší snahou propagace naší oborové organizace SKIP. Součástí programu je představení organizace a zhodnocení její činnosti. Vyvrcholením programu je slavnostní předání ocenění Papilio Bibliothecalis určeného pro knihovnice a knihovníky ve Středočeském kraji. Cena se uděluje za dlouhodobý přínos oboru či výjimečný knihovnický počin. Akce proběhne v Pedagogické knihovně J.A.Komenského v Praze.

 • Knihovnická přehlídka OKnA (O KNihovnických Aktivitách) (17.-18.4.)

Název je symbolický a měl by otevírat okna novým možnostem v práci s literaturou a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Soutěžní přehlídky OKnA se mohou zúčastnit knihovny a jejich zástupci, kteří je reprezentují, a to především pracovníci dětských oddělení. Přehlídka je dvoudenní a kromě samotné soutěžní části jsou připraveny pro diváky a soutěžící odborné semináře a dílny. Nechybí ani kulturní program, který připravuje knihovna, kde se přehlídka koná. Akce proběhne v Městské knihovně Louny.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.)

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

 • Hrátky s pamětí – celostátní seminář pro knihovníky-trenéry paměti 2018 (23.-24.4.)

Obsahem projektu je celostátní setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Informační potenciál knihoven poskytuje tedy ideální prostor pro tyto aktivity. Vznik samostatné sekce v rámci SKIP a činnost jejich členů zvedá nejen prestiž knihovníků v tomto oboru (již přednášejí v rámci celostátních seminářů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging), ale také nároky na ně kladené. Seminář je proto zaměřen na výměnu praktických zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Akce proběhne v Městské knihovně Český Krumlov.

 • Knihovnická dílna 2018

Chceme připravit další, již pravidelné setkání knihovníků veřejných knihoven, kdy na programu nejprve představíme vítězné knihovny v soutěžích "Knihovna roku" a "Městská knihovna roku" a poté následuje odborný blok vzdělávání pracovníků. Program Knihovnické dílny je tradičně určen především kolegům z knihoven v menších městech a obcích, je prostorem nejen pro načerpání nových podnětů k jejich práci, shrnutí důležitých legislativních i normativních změn, ale také prostorem pro diskusi a sdílení dobrých nápadů. Akce proběhne v Městské knihovně v Praze.

Květen

 • Jak na generaci Z? (21.5.)

Projekt vznikl v rámci sekce Pavučina sdílení středočeského SKIP, která sdružuje pracovníky oddělení pro dospělé čtenáře. Cílem sekce je pravidelné setkávání a vzdělávání v oblasti knihovnických služeb a práce s dospělou veřejností. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou zejména knihovníci pracující se středoškolskou mládeží. Program je složen ze dvou částí. V rámci workshopu Jak psát seminární práci pracovníci Knihovny Eduarda Petišky Brandýs nad Labem prakticky předvedou průběh lekce informačního vzdělávání pro 2. ročník středních škol. Lekci povedou Michal Kovář a Michaela Baštecká, kteří se práci s mládeží profesně věnují. Workshop bude doplněn diskuzí na téma spolupráce se středními školami ve městě.

 • Hudebně historické resumé aneb Od středověku po současnost (jubilejní 20. hudební seminář Knihovny Jiřího Mahena v Brně) (22.-23.5.)

Program jubilejního dvacátého semináře bude sestaven z nejžádanějších témat, která vzešla z minulých dvaceti setkání. Na základě předběžného průzkumu mezi knihovníky otevřeme historii hudby od středověku po současnost, s malou exkurzí do hudebních dějin Brněnska. Tvorbu současných, převážně brněnských skladatelů představíme v rámci hudebního vystoupení. Součástí večerního programu bude tradiční sdílení zkušeností samotných knihovníků. Témata jednotlivých hudebních období představí význační muzikologové jako prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc., PhDr. Martin Flašar, Ph.D. či Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D. Akce proběhne v Knihovně Jiřího Mahena v Brně.

 • Literární Šumava (24.-26.5.) – 22. ročník

Literární Šumava je každoroční odbornou akcí knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. 22. setkání jihočeských a západočeských knihovníků, poznávání historie Šumavy, regionálních literárních památek a osobností. Pravidelné setkání knihovníků, výměna zkušeností, přednášky na literární a historická témata, poznávání regionu. V roce 2018 pojedeme na Hornoplánsko, navštívíme knihovny v Hořicích na Šumavě, v Černé v Pošumaví a v Českém Krumlově.

 • Rozšiřující kurz RWCT pro pokročilé knihovníky (23.-24.5.)

Cílem projektu je uspořádání navazujícího kurzu RWCT v rámci systematického vzdělávání knihovníků pro děti a mládež v Městské knihovně Třinec. Sdílení vlastních programů pro školy. Názorné ukázky, hodnocení, zpětná vazba. Rozbory lekcí. Práce s beletrií i naučným textem. Rozšíření dalších metod RWCT. Doporučování literatury pro další práci. Literatura česká i překladová. Tvorba nových lekcí.

 • Komiksy a knihovna 100Xjinak (23.-24.5.)

Seminář Komiksy a knihovna 100Xjinak představí možnosti práce knihovníků s komiksem: komiksy (komiksové koutky v knihovnách), komiks – teoretické poznatky, historie, „komiksové řemeslo“ jak dělat komiks, současná komiksová scéna, nová nakladatelství, současné trendy, komiksové dílny v knihovnách, praktické workshopy s komiksem – práce knihovníka se čtenářem – příprava konkrétní lekce (od předčtenářů až po žáky 2. stupně a studenty). Komiks jako médium lze využít nejen pro rozvoj čtenářství, ale také jako atraktivní prvek využitelný ve vzdělávacích oborech, komunikace s pedagogy a jejich motivace, příklady dobré praxe z knihoven. Akce proběhne v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.

 • Hry bez hranic aneb knihovnice dětem (26.5.)

Hry bez hranic se konají už od roku 2007. Každý ročník se koná v jiném městě či obci Karlovarského kraje. Každá knihovna, která se účastní, sestaví čtyřčlenná soutěžní družstva. Týmy se předem připravují - tvoří tematicky laděné kostýmy, "bojový pokřik", erby a také pročítají literaturu k tématu. Skladba soutěžních úkolů zahrnuje od informačních dovedností i zeměpisné a dějepisné znalosti o regionu, ale také sportovní a výtvarné dovednosti. Podpořit čtenářství, rozšířit znalosti dětí o našem regionu a propagovat práci dětských oddělení veřejných knihoven v Karlovarském kraji. Podstatné je i setkávání dětí z různých knihoven kraje a jejich vzájemná komunikace nejen o literatuře. Akce se koná v Městské knihovně Sokolov.

 • Čapkovské dramatizace s Františkem Zborníkem

Zkušený lektor PeadDr. František Zborník se ve svém semináři zaměří na dramatickou výchovu, na to, jak dílo bratří Čapků prezentovat nově a neotřele. Účastníci se budou zabývat vybraným dílem bratří Čapků v kontextu dnešní doby. Bude se jednat o práci v týmu s prvky dramatizace, inscenace, práce s hlasem a následné využití při práci se čtenářem. Cílem semináře je prohloubení porozumění dílu bratří Čapků, naučit se zpracovat text ke konkrétnímu využití v praxi. Akce proběhne v Městské knihovně Dobříš.

Červen

 • Kde končí svět 2017/2018 – „Já jsem tvůj člověk“ (1.6.)

U příležitosti Mezinárodního dne dětí projekt vždy vrcholí slavnostním setkáním nejaktivnějších dětí s knihovníky, spisovateli a interprety literárních děl v Praze. Z regionů do Prahy přijíždějí delegace dětí v doprovodu knihovnic, souhrnný počet účastníků závěrečné slavnosti je cca 150, z toho bývá 80 % dětí. Hlavním obsahem je prezentace, shrnutí projektu a pasování na rytíře řádu Krásného slova. Pasováno bývá jedno vybrané dítě z každého regionu (celkem max. 15 dětí), jeden spisovatel knih pro děti, jeden interpret a jeden knihovník. Součástí je též malý kulturní program, vzájemná výměna dárků mezi dětmi apod.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů (26.-28.6.)

Cílem projektu je umožnit setkání bývalých pracovníků knihoven z celé České republiky, bývalých spolupracovníků, kteří utvářeli české knihovnictví, seznámit je s nynějším stavem a aktivitami knihoven i s rozvojem a zajímavostmi konkrétního regionu, a tím přispět k jejich aktivnímu životu. Akce má za cíl také napomáhat ke zviditelnění knihoven u zástupců městské správy i občanů města. V roce 2018 se uskuteční setkání knihovnických seniorů v Městské knihovně v Českém Krumlově a tím i ve městě zapsaném mezi památkami UNESCO. Budou seznámeni s místními památkami, historií místa a navštíví nejen městskou knihovnu v Č. Krumlově, ale také nově zrekonstruovanou a vybavenou knihovnu v Kaplici.

Srpen

 • Nejlepší Peroutka českých dějin

Po úspěšných konferencích Proč nám chybí Josef Čapek a Čapkové a jejich ženy se Příbramské klubko rozhodlo uspořádat další a to na téma Ferdinand Peroutka. Akce by byla opět dvoudenní a z části by probíhala v Městské knihovně Dobříš, z části v Památníku Karla Čapka ve Strži. Program by zahrnoval přednášku odborného lektora ( jméno bude upřesněno), přednášku ředitelky památníku Kristiny Váňové a o jeho díle by pohovořily knihovnice dobříšské knihovny. Součástí konference bude komentovaná prohlídka města Dobříš a večerní návštěva dobříšského zámku. Cílem projektu je zamyšlení účastníků nad životem a dílem Ferdinanda Peroutky

Září

 • Malé podzimní setkání v Kaplici (7.-8.9.) – 25. ročník

Pravidelné setkání jihočeských knihovníků v různých knihovnách kraje. Setkání jihočeských knihovníků z malých knihoven, výměna zkušeností, poznávání regionu a literární toulky. Pravidelné setkání jihočeských knihovníků v různých knihovnách kraje, tentokrát v nově rekonstruovaných a vybavených prostorách Městské knihovny Kaplice a toulky po jejím okolí a Novohradských horách.

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou (13.-15.9.) – 14. ročník

Jedná se o dlouhodobý projekt (14.ročník), jehož cílem je navázání kontaktů, výměna zkušeností a spolupráce mezi knihovníky venkovských knihoven. Navazuje na soutěž Knihovna roku, ale je určena i knihovníkům, kteří se soutěže nezúčastnili. Ústředním tématem setkání je "V hlavní roli kniha". Účastníci navštíví několik knihoven (MěK T.G.Masaryka Šumperk, Obecní knihovna Rapotín, Obecní knihovna Vikýřovice), dále pak Ruční papírnu ve Velkých Losinách. Představí se Knihovna městyse Křtiny (Knihovna roku 2017). Program zahrnuje i nejčerstvější knihovnické a SKIPové aktuality a poznávání Šumperska. Prostor bude i pro neformální výměnu zkušeností.

 • Kritické myšlení a přijímaní informací (25.9.)

Cílem semináře je seznámit s technikami a metodami kritického myšlení, předat znalosti jak zlepšovat své kritické myšlení. NLK je metodickým centrem pro síť zdravotnických knihoven v ČR, iniciuje aktivity Klubu lékařských knihoven SKIP s kolegy zdravotnických knihoven. Tradiční podzimní vzdělávací setkání bude zaměřeno na zlepšení vlastního kritického myšlení, které vede k lepším rozhodnutím na základě práce s informacemi a je také důležitou dovedností napříč obory. Bude uspořádán jednodenní seminář s touto tématikou.

Říjen

 • Týden knihoven (1.-7.10.) – 22. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 22. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající. Téma bude regionální historie.

 • Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2018

CENA KNIHOVNA ROKU 2018 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2018 podeváté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2018. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • Poznáváme současné autory dětských knih

Ve čtyřech knihovnách Zlínského kraje pozveme děti na setkání s osobností literárního světa, která může motivovat ke čtení a návštěvě knihovny i ty, kteří cestu do knihovny zatím hledají. Projekt bude realizován v říjnu 2018, besedy se známou českou autorkou Ester Starou proběhnou výhradně v knihovnách zapojených do projektů Klubu dětských knihoven SKIP ČR a dále pak i SKIP ČR. Výhodou společného projektu je využití množstevní slevy a spoluúčast na nákladech dopravy. Autorku ubytujeme v jednom místě a odtud vyjede za malými čtenáři Zlínského kraje, dopravu v rámci našeho kraje zajistí do projektu zapojené knihovny.

Listopad

 • Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenářství - VII.

Seminář Současná literatura pro děti a její vliv na rozvoj čtenář VII. - „Pestrý dívčí svět“ má za cíl seznámit účastníky semináře a aktuálními tématy soudobé literatury pro děti a mládež. Literatura určená primárně dívkám všeho věku tvoří jednu z největších skupin vydávané literatury pro děti a mládež. Nejedná se pouze o příběhy prvních lásek v tradičním pojetí – láska může mít mnoho podob: ke zvířatům, tanci, hudbě, malování… Navzdory tradičním klišé je současný dívčí svět velmi pestrý – a stejně tak knihy, které ho zobrazují: od malé baletky až po válečnici s mečem. Akce proběhne v Městské knihovně Přerov.

 • Deskovky a knihovna 100Xjinak (7.-8.11)

Seminář „Deskovky a knihovna 100Xjinak“ se zaměří na „hry“ v knihovnách z různých úhlů pohledu: deskové hry (pravidla půjčování, „špeky“ – na co si dát pozor, novinky, trendy, události, setkání, klání v knihovnách spojené s hraním her – noci her, hráčská doupata…), vzdělávací hry, hry z pohledu uživatelských skupin (děti a mládež, dospělí, senioři, rodiny – komunitní a mezigenerační rozměr), dobrá praxe z různých knihoven, sdílení a výměna zkušeností, knihovna jako centrum deskových her i pro školy, pedagogy (metodiky..). Akce proběhne v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.

Prosinec

 • Den pro dětskou knihu (1.12.) – 12. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 12. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 1. prosince 2018. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

Akce dokumentů