Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Akce SKIP v roce 2011

Akce SKIP v roce 2011

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje první ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Prostřednictvím anket chceme zjistit, proč k nám čtenáři nechodí a změnit naše prostředí, fondy, služby, sebe! Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!
 • Organizace sběru dat do RIV (1.3.) Bude realizován celodenní seminář, na kterém proběhnou přednášky týkající se dobré praxe sběru dat do RIV (Rejstříku informací o výsledcích) a problematických míst tohoto procesu. Součástí semináře bude panelová diskuse nebo workshop, který zároveň umožní diskusi a výměnu zkušeností mezi účastníky. Na základě diskusí v průběhu semináře, dotazníku, který semináři předcházel, a vstupů pracovní skupiny složené ze zástupců jednotlivých typů institucí, jež zajišťují sběr dat do RIV (Knihovna AV ČR, v. v. i., menší výzkumný ústav, vysoká škola), vzniknou závěry a návrhy možných řešení jednotlivých úskalí procesu (v případě, že se na nich plénum shodne).
 • Týden čtení (7.-13.3.) Týden čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin... ), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí). Letos doporučujeme: K.J.Erben (200 let), V. Čtvrtek (100 let), J. Seifert (110 let) a další…
 • Maraton čtení Cílem této nové akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo by se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Skanska podpoří letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit 150 000,- Kč.
 • Čtenář roku V letošním roce bychom v knihovnách rádi založili novou tradici – oceňování nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému.
 • Biblioweb Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již dvanáctý ročník (popáté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

Duben

 • Noc s Andersenem (1.4.) Už pojedenácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na novém webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, letos k nám    přibudou také děti z Českých škol bez hranic - a to z Drážďan, Londýna a Sydney. Tématem letošní Noci s Andersenem v Česku bude nejen H.Ch.Andersen, ale hlavně výročí Václava Čtvrtka.
 • Závazky uživatelů ke knihovnám a jejich vymáhání (6.4.) Bude realizován seminář, na kterém budou předneseny příspěvky uvádějící do problematiky závazků uživatelů vůči knihovnám a vymáhání těchto závazků. Dále budou předneseny příspěvky s příklady praxe v konkrétních knihovnách a přípěvky s pohledem z praxe justice a exekuce. Na závěr proběhne panelová diskuse mezi přednášejícími a publikem. Před seminářem proběhne dotazníkové šetření k tématu, jehož výsledky budou zohledněny v příspěvcích a závěrečné diskusi. Projekt je realizován ve spolupráci s Městskou knihovnou v Praze.
 • OKNA – O KNihovnických Aktivitách (7.-8.4.) Jako prolog říjnové odborné konference u příležitosti 100. výročí narození Václava Čtvrtka se bude v Jičíně konat ve dnech 7. – 8. dubna 2011 celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed/pořadů o V. Čtvrtkovi a jeho díle. Nultým ročníkem by tak měla být zahájena tradice každoročních obdobných přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Do soutěže se může přihlásit se svou besedou každý „děckař“, který chce před kolegy veřejně prezentovat svůj pořad pro děti s danou tematikou (v r. 2011 tedy V. Čtvrtek a jeho dílo). Pořad bude vždy realizovat s třídou místních (v r. 2011 jičínských) dětí, kterou na základě anotace pořadu/besedy zajistí Knihovna V. Čtvrtka v Jičíně.
 • Ebooks v Německu (12.4.) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a knihovna Goethe-Institutu v Praze pořádají ve úterý 12. dubna 2010 celodenní odborný seminář o využívání elektronických knih v německých knihovnách. Místo konání: Goethe-Institut, Praha 1, Masarykovo nábřeží 32 (za Národním divadlem). Jednání bude simultánně tlumočeno
 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.) UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • Magnesia Litera vyhlášení cen Čtenář napíše původní českou beletristickou knihu z roku 2010, která se mu nejvíce líbila, či o níž si myslí, že je nejlepší. Kniha musí být vydána v roce 2010, tj. v knize musí být uveden rok vydání 2010. Nejdůležitějším úkolem výročních knižních cen Magnesia Litera je propagovat kvalitní literaturu a dobré knihy. A to bez omezení a bez ohledu na žánry: stejnou pozornost si zaslouží spisovatelé, básníci, překladatelé, nakladatelé i vědci a teoretici. Proto bylo ocenění rozvrženo do devíti kategorií, které se snaží obsáhnout veškerou domácí knižní produkci: Litera za nakladatelský čin, Litera za překladovou knihu, Litera za populárně naučnou literaturu, Litera pro objev roku, Litera za poezii, Litera za prózu, Litera za dětskou knihu, Litera za přínos české literatuře a hlavní cena Magnesia Litera za knihu roku.
 • Knihovnická dílna (28.-29.4.) Dvoudenní akce bude rozdělena do několika tématických bloků: dobrovolnictví v knihovnách, koncepce knihovnictví na léta 2011 – 2014, inspirace z nejúspěšnějších knihoven. Na akci se tradičně sjíždějí zástupci z nejmenších obecních knihoven, ale také knihoven městských, knihoven pověřených regionálními funkcemi i knihoven krajských. Pro akci se vžilo označení „malá Seč“, protože nahrazuje mnoha menším institucím pro ně většinou ekonomicky nedostupnou konferenci Knihovny současnosti.

Květen

 • Hry bez hranic (21.5.) Další ročník soutěžního klání dětských družstev z knihoven Karlovarského kraje. Tentokrát se uskuteční v Chebu, který oslaví 950 let od první písemné zmínky o městě. Děti budou soutěžit ve znalostech historie i současnosti města, jeho osobností i památek. Seznámí se také se životem ve středověku a předměty, které se v té době používaly, i s pověstmi, kterými je město opředeno

Červen

 • Kamarádka knihovna – slavnostní vyhlášení (1.6.) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují 3. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (= oddělení pro děti ve veřejné knihovně). Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.
 • Setkání s loutkou (30.6-2.7.) Setkání s loutkou je tradiční knihovnická dílna. Pod vedením odborné lektorky se účastnice zaměří na výrobu loutky – masky a její následné využití v praxi. Získané poznatky si pak ověří při sledování vybraných divadelních představení na festivalové přehlídce Loutkářská Chrudim, která probíhá paralelně s dílnou. Na účast v projektu jsou zváni i hosté ze Slovenska a Polska, abychom si mohli vyměnit zkušenosti v oboru a porovnat způsoby práce knihoven.Výsledkem knihovnické dílny Setkání s loutkou bude osvojení si nových dovedností a forem práce s dětskými čtenáři. Mediálním partnerem projektu je Český rozhlas 2.

Srpen

 • Seminář pro knihovníky – seniory ČR (23.-25.8.) V roce 2011 pořádá seminář pro knihovníky – seniory regionální organizace 09 – Velká Morava ve spolupráci s Knihovnou Karla Dvořáčka ve Vyškově (dále KKD). Předběžný program zahrnuje odbornou část (přednášky pracovníků KKD, Knihovny J. Mahena v Brně i NK ČR, informace o činnosti SKIP a dále návštěvu KKD i nejlepší obecní knihovny regionu) a část kulturní (besedy s regionálními spisovateli a dalšími osobnostmi, prohlídku napoleonské expozici ve slavkovském zámku).

Září

 • Knihovnický happening (30.9.) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat jménem Knihovny města Ostravy širokou a nejen knihovnickou veřejnost na výjimečné a zajímavé setkání tentokráte v Ostravě! Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Součástí je vyhlášení ceny MARK 2011
 • Co venkovské knihovny umějí a mohou (22.-24.9.) Setkání navazuje na soutěž Knihovna roku. Spolupořadatelem je Obecní knihovna v Protivanově (Knihovna roku 2009). Hlavním tématem odborné části je "Knihovny a informační centra v obcích"; součástí programu budou i knihovnické aktuality a návštěva několika knihoven (Prostějov, Protivanov, Olomouc). Představí se knihovna v Petrůvkách z Kraje Vysočina – Knihovna roku 2010. Součástí programu je také vzájemná výměna zkušeností, v doprovodném programu pak návštěva významných kulturních památek Olomouckého kraje.

Říjen

 • Týden knihoven (3.-9.10.) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 15. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. Letošní motto – 15. KRAJ ČR – KRAJ KNIHOVEN. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.
 • Knihovna roku a cena SKANSKA Městská knihovna roku 2011 CENA KNIHOVNA ROKU 2011 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2011 podruhé soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2011. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Seminář lékařských knihovníků (6.10.) Semináře v rámci celoživotního vzdělávání knihovnicko-informačních pracovníků zdravotnických knihoven a jejich uživatelů. Seminář bude pořádán při příležitosti 50. výročí sloučení zdravotnické dokumentace a Státní lékařské knihovny, předchůdce Národní lékařské knihovny v Praze. Odborný program bude tématicky zaměřen na nové formy a přístupy k vědecké lékařské informaci.
 • Senioři, dobrovolníci, spolupracovníci a partneři v knihovnách (12.-13.10.) Akce Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně chce poskytnout knihovníkům penzum informací, zkušeností a znalostí, které se vztahují k práci se seniory v knihovnách. Na základě teoretických i praktických poznatků vytvořit platformu pro výměnu zkušeností a nacházení nových možností v rozvoji práce se seniory ve veřejných knihovnách.
 • Studijní zájezd SKIP do švýcarských knihovenV roce 2011 připravuje SKIP zájezd do Švýcarska. V termínu 27.-31. října 2010 uspořádal SKIP ČR pro své členy již třetí studijní cestu za poznáním zahraničních knihoven, tentokráte po francouzských knihovnách. V roce 2008 se uskutečnil zájezd do holandských knihoven ve spolupráci se sdružením veřejných knihoven Holandska De Vereniging van Openbare Bibliotheken. V roce 2009 se uskutečnil zájezd do švédských a dánských knihoven ve spolupráci se skandinávskými knihovnickými spolky, ale především díky kolegyni Zuzaně Helinsky.

Listopad

 • Den pro dětskou knihu (26.11.) Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již V. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 26. listopadu 2011, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.
 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (30.11-1.12.) Dvanáctý ročník proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR.
Akce dokumentů