Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Přehled připravovaných akcí SKIP - 2017

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2017

Bližší informace budou zveřejněny na stránce Seznam plánovaných akcí

Únor

 • Setkávání Klubka SKIP 10 v roce 2017 (15.2.)

Na rok 2017 jsou připravena dvě setkání. Jarní bude věnováno tématu Inkluze a metodám práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Lektorem bude uznávaný psycholog a psychoterapeut Mgr. Přemysl Mikoláš. Pokračování v pravidelných setkáváním členů Klubka SKIP 10.

 • Kritické myšlení (23.2.)

Účastníci semináře se seznámí s několika metodami aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost. Osvojené metody mohou pomoci vést děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění textu. V modelových příkladech se budou zabývat tématy, která jsou blízká dětem školního věku. Vyzkouší si, jaké možnosti nám skýtá hlasitá četba, diskuse či cílené sledování filmu. Všechny metody a techniky budou modelové, účastníci si je vyzkoušejí sami na sobě a dostatečný prostor budeme věnovat také analýze metod a užitých forem práce. Lektorkou semináře bude Mgr. Květa Kruger, pedagogická konzultantka a mezinárodně certifikovaná lektorka programu RWCT.

 • Zákoník práce a novela pro ředitele, manažery, personalisty knihoven (27.2.)

Kontinuální profesní vzdělávání je nezbytnou součástí rozvíjení firemní výkonnosti a kvality služeb. V tomto smyslu je pro ředitele, manažery, personalisty a další vedoucí pracovníky knihoven jedním z nejzásadnějších oblastí personální management. Cílem projektu je podpořit neustálé prohlubování znalostí ZP, umět aplikovat jeho principy v konkrétních situacích, ale také průběžně sledovat všechny novinky legislativy a její dopady do praxe. Záměrem projektu je poskytnou co největšímu počtu účastníkům aktuální informace z oblasti pracovního práva, umožnit konzultaci odborníkem a tím podpořit správnou interpretaci ustanovení zákoníku práce při praktickém rozhodování, řízení a chování v oblasti pracovně právních vztahů.

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 8. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje osmý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 7. ročník

V roce 2017 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V roce 2017 budeme oceňovat naše nejlepší čtenářské babičky.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 18. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již osmnáctý ročník (pojedenácté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

 • Seminář Čtením a psaním ke kritickému myšlení (6.-8.3.)

Čteme s porozuměním každý den – pro začátečníky. Jednodenní seminář bude obsahovat tzv. ochutnávku RWCT, ukázku dílny čtení a práci s textem.  Rozšiřující kurz RWCT – pro pokročilé. Dvoudenní seminář zahrnuje sdílení vlastních programů pro školy, zpětná vazba, rozbory lekcí. Práce s textem beletristickým i naučným. Rozšíření metod RWCT. Ukázka dílny čtení.  Lektorovat bude Mgr. Kateřina Šafránková ze společnosti Kritické myšlení a Mgr. Marika Zadembská, lektorka z Knihovny Třinec.

 • Noc s Andersenem (31.3.) – 17. ročník

Už posedmnácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky.

Duben

 • SKIPování aneb HOŘÍME pro práci (6.4.) – 5. ročník

V roce 2017 se uskuteční již 5. ročník tohoto setkání středočeských knihovníků. Cílem projektu je vzdělávání knihovníků napříč jednotlivým knihovnickým zaměřením. Akce je určena pro vedoucí pracovníky, pracovníky výpůjčních služeb i akvizitéry a katalogizátory. V letošním roce chceme návštěvníkům přiblížit situace, se kterými se mohou na svém pracovišti potýkat. Proto jsme na další ročník SKIPování sjednali přednášku MUDr. Jany Králové Peclové na téma Syndrom vyhoření a konfliktní generační vztahy a situace na pracovišti.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.)

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

 • OKNA – O KNihovnických Aktivitách (25.-26.4.) – 6. ročník

Knihovnická přehlídka OKnA (O KNihovnických Aktivitách) je celostátní soutěžní přehlídka zajímavých a originálních knihovnických besed a pořadů. Název je symbolický a měl by otevírat okna novým možnostem v práci s literaturou a dětským čtenářem. Přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny. Porota, která má pět členů, se skládá z vítěze z předchozího ročníku, předsedkyně KDK, pedagoga se zaměřením na dramatickou výchovu a český jazyk a garantů slovenské a české přehlídky. Přehlídky se kromě dětí a poroty zúčastňují také diváci z řad knihovníků, kteří pak tajným hlasováním zvolí Cenu diváků.

 • Hrátky s pamětí – Trenérská dílna (25.-26.4.)

Celostátní setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Informační potenciál knihoven poskytuje tedy ideální prostor pro tyto aktivity. Seminář je zaměřen na výměnu praktických zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. - III. stupně z řad pracovníků knihoven je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

Květen

 • Hudební provoz a repertoár na moravských kostelních kůrech v 16.-18. století aneb Významná a neprávem opomíjená kapitola hudebních dějin Moravy (3.-4.5.)

Knihovníkům a odborné veřejnosti budou představeny výsledky dosavadního bádání vědeckých pracovníků a doktorandů Ústavu hudební vědy FF MU zaměřující se na hudební provoz na kůru kostela sv. Jakuba v Brně v 16. – 18. století. V 16. století se zde provozovala vrcholná díla nejvýznamnějších polyfoniků té doby, zatímco v 1. polovině 18. století byl svatojakubský kůr repertoárově provázán s hudebním provozem u císařského dvora ve Vídni, což dokazují unikátně dochované skladby dvorních skladatelů (Fuxe, Caldary, Reinhardta, Reuttera) ve svatojakubské hudební sbírce. Tematicky bude seminář rozčleněn do tří okruhů.

 • IV.workshop pro pracovníky metodických oddělení (9.-10.5.)

Uspořádání dalšího ročníku workshopu pro pracovníky metodického oddělení, tentokrát v Knihovně roku 2015, Knihovně města Olomouc. Uspořádáme další, v pořadí 4. workshop pro pracovníky metodických oddělení, kdy program bude obdobný s workshopem, který proběhl v Kutné Hoře v roce 2016.

 • Konference Elektronické služby knihoven IV. (15.-17.5.)

Účastníci dvoudenní konference budou seznámeni s novinkami v elektronických službách a zdrojích knihoven. Informace a poznatky získané na konferenci by měli absolventi využít pro soustavné zkvalitňování informačních služeb veřejných knihoven. Náplní konference budou přednášky odborníků z oblasti informačních technologií a knihovnictví v České republice. Účastníci semináře by se měli dozvědět např. o nových možnostech online katalogů a návazných služeb z neknihovního prostředí, o možnostech propagace knihoven a jejich služeb v online prostředí, o digitálních knihovnách, elektronických a audioknihách, o trendech webových prezentací apod.

 • Hrátky (se) pro středoškoláky (18.5.)

Seminář je určený pro všechny knihovníky veřejných knihoven, kteří pracují se středoškoláky. Tato skupina uživatelů je z hlediska pracovníků knihoven velmi náročná a uspokojit studenty nebývá snadné ani lehké. V tomto semináři chceme účastníkům pro inspiraci nabídnout ověřené způsoby práce s touto věkovou skupinou. Obě lektorky budou pracovat ve dvouhodinových blocích a na jejichž konci bude dán prostor diskusi. První lektorkou je zkušená trenérka paměti Anna Kratochvílová, která účastníkům ukáže, jak vhodně včlenit nejrůznější paměťové techniky do práce se studenty a jak je možné při učení tyto techniky využívat. Druhá lektorka Mgr. Alena Budková předvede jednu z lekcí Informačního vzdělávání.

 • Hry bez hranic (20.5.) – 11. ročník

V roce 2017 proběhne již 11. ročník. Každý se koná v jiném městě či obci kraje. Každá zúčastněná knihovna sestaví čtyřčlenné soutěžní družstvo a připraví s ním tematicky laděné kostýmy, \"bojový\"pokřik, erby a seznam literatury k tématu. Téma je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost města či obce. Při soutěžních úkolech musí soutěžící prokázat zeměpisné i dějepisné znalosti, sportovní i výtvarné dovednosti.

 • Literární Šumava (25.-27.5.) – 21. ročník

Literární Šumava je každoroční odbornou akcí knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Již 21. setkání v roce 2017 bude organizovat regionální výbor SKIP Plzeňského kraje pod názvem „Literární putování po Radnicku a Rokycansku“.Setkání bude obsahovat odborné přednášky na téma První česká čtenářská společnost v Radnicích a osobnost Ant. J. Puchmajera, dále Literární osobnosti Rokycanska a také přednášku na téma tzv. rokycanských kuliček i komentovanou prohlídku města Radnice. Přednášejícími budou pracovníci kulturních institucí a osobnosti přímo spojené s tímto regionem. V rámci setkání se uskuteční také poznávací zájezd spojený s návštěvou muzeí v Radnicích a v Rokycanech, návštěvou hradu Krašov a tvrze Svinná.

Červen

 • Čapkovská dílna s Františkem Zborníkem (8.-10.6.)

Cílem tohoto semináře je prohloubení porozumění dílům bratří Čapků a naučit se zpracovat text ke konkrétnímu využití v praxi. Zkušený lektor PaedDr.František Zborník (autor, režisér, herec, lektor odborných seminářů dramatické výchovy) se ve svém semináři zaměří na dramatickou výchovu a na to, jak dílo bratří Čapků prezentovat nově a neotřele. Účastníci se budou zabývat vybraným dílem bratří Čapků v kontextu dnešní doby. Bude se jednat o práci v týmu s prvky dramatizace, inscenace, práce s hlasem a o následné využití při práci se čtenářem.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů (20.-22.6.)

Cílem projektu je umožnit setkání bývalých pracovníků knihoven z celé České republiky, bývalých spolupracovníků, kteří utvářeli české knihovnictví, seznámit je s nynějším stavem a aktivitami knihoven i s rozvojem a zajímavostmi konkrétního regionu, a tím přispět k jejich aktivnímu životu. Akce má za cíl také napomáhat ke zviditelnění knihoven u zástupců městské správy i občanů města. Setkání knihovnických seniorů v roce 2017 navazuje na již pravidelná každoroční setkání, která se konají v různých místech republiky. V roce 2017 bude poprvé uspořádán v Liberci. Kromě jedné z prvních polistopadových moderních knihovních novostaveb chceme představit zajímavé projekty i specifika Krajské vědecké knihovny v Liberci, přiblížit organizaci krajského knihovnictví a v neposlední řadě seznámit účastníky s krásou samotného Liberce, ojedinělými vzdělávacími projekty, architektonickými počiny i tradičními institucemi.

Září

 • Malé podzimní setkání ve Vimperku (8.-9.9.) – 24. ročník

Pravidelné setkání jihočeských knihovníků v různých knihovnách kraje, tentokrát ve Vimperku. Městská knihovna Vimperk sídlí v nově rekonstruované budově, se kterou se seznámíme. Ve městě Vimperk byla jedna z nejstarších tiskáren na území České republiky a knihy se zde tisknou dodnes, seznámíme se s historií tisku ve Vimperku. Na besedu pozveme místního vydavatele elektronických knih.

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou (14.-16.9.) – 13. ročník

Jedná se o dlouhodobý projekt (13.ročník), jehož cílem je navázání kontaktů, výměna zkušeností a spolupráce mezi knihovníky venkovských knihoven. Navazuje na soutěž Knihovna roku, ale je určena i knihovníkům, kteří se soutěže nezúčastnili. Hlavním tématem odborného programu bude : Život v pohraničí-hledání kořenů. Vedle nových trendů v knihovnictví v činnosti SKIP, budou mít účastníci možnost navštívit několik zajímavých knihoven a poznat historii a přírodní krásy regionu. Dost času bude i na neformální výměnu zkušeností.

 • Hudba východní Moravy v průběhu staletí (19.-20.9.)

Celostátní hudební seminář a zasedání České národní skupiny IAML. V sérii odborných přednášek bude představen průřez historií hudebního života zlínského regionu a také vhled do jeho současného hudebního a kulturního života. V rámci odborného programu budou mít účastníci možnost navštívit Kongresové centrum ve Zlíně, které je sídlem Filharmonie Bohuslava Martinů, expozici etnografa, jazykovědce a sběratele lidových písní Františka Bartoše v Muzeu Jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Dále bude na programu návštěva Hudebního archivu Kroměřížského zámku, který se může pochlubit rozsáhlou a svým významem ojedinělou sbírkou různých druhů hudebnin a zámecké knihovny. V rámci bloku České národní skupiny IAML bude prostor k výměně knihovnických zkušeností, informací a poznatků.

 • Vyhledávání na internetu- tipy a triky pro lékařské knihovníky (21.9.)

NLK je metodickým centrem pro síť zdravotnických knihoven v ČR, iniciuje aktivity Klubu lékařských knihoven SKIP s kolegy zdravotnických knihoven. Tradičně podzimní vzdělávací setkání KLK má umožnit osobní setkání a diskuzi k problematice informační gramotnosti. Projekt seznámí lékařské knihovníky s vyhledávači a jejich funkcemi pro pokročilé vyhledávání na internetu.

Říjen

 • Týden knihoven (2.-8.10.) – 21. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 21. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

 • Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2017

CENA KNIHOVNA ROKU 2017 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2017 poosmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2017. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • Doupě vypravěčů (19.10.)

Jednodenní (9 hodin) vypravěčská dílna s příběhy, na téma MOJE LUMPÁRNY, zakončená "setkáním v doupěti". Vypravěči, příběhy a publikum se nakonec sejdou NA JEVIŠTI, což znamená, že výsledky práce účastníků závěrem dílny ožijí na jevišti před publikem. Bude se vyprávět.  Určeno knihovníkům pracujícím se všemi věkovými skupinami a dalším, kteří rádi poslouchají příběhy a které dorozumívání zajímá více než komunikace. Účastníci budou pracovat s příběhy, které jsou "látkou" jejich všedních životů a budou hledat takové, které dávají možnost spatřit s nadhledem, humorem, ale i s pečlivostí a hloubkou téma "moje lumpárny". Čekají na ně velká slova jako obrazotvorba, tematizace, symbolizace, metafora, pravda, odvaha, ale také techniky a cvičení pro řemeslný výcvik vypravěčů. Lektorem semináře bude MgA. Martin Hak.

 • Maraton čtení – 8. ročník

Cílem osmého ročníku akce je opět dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera.

Listopad

 • Setkávání Klubka SKIP 10 v roce 2017 (15.-16.11.)

Navázání na systematické vzdělávání knihovníků pro děti. Na rok 2017 jsou připravena dvě setkání. Na podzimní setkání je naplánován kurz Storytellingu ve spolupráci s organizací Storytelling, o.s., která připraví speciální 7hodinový kurz pro knihovníky ve dvou bězích.  Další náplní pravidelného setkávání je společné sdílení nápadů a praxe a informování členů o celostátních projektech.

Prosinec

 • Den pro dětskou knihu (2.12.) – 11. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 11. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 2. prosince 2017, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

 • Setkání knihoven z míst ČR, které jsou zapsané v seznamu UNESCO (5.-7.12.)

Setkání zástupců knihoven České republiky, které působí v místech, jež jsou zapsané v seznamu památek UNESCO. Prohlubování spolupráce, výměna zkušeností a specifikace měst hojně navštěvovaných turisty, odborné přednášky na téma historie, památek a literatury. Setkání se bude konat při příležitosti oslav 25 let od zapsání Českého Krumlova do seznamu kulturních památek UNESCO. Plánujeme návštěvu zámecké knihovny spojenou s přednáškou, návštěvu nově opravených klášterů s odborným výkladem, návštěvu fotoateliéru Seidl spojenou s propagací fotografické publikace o Lipnu, přednášku o historii spolupráce s UNESCO v Českém Krumlově.

Akce dokumentů