Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Akce SKIP v roce 2012

Akce SKIP v roce 2012

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje třetí ročník celostátní  akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: Ano, čteme a je nás stále hodně!
 • Týden čtení (5.-11. března)
  Týden čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin... ), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí). Letos doporučujeme: Božena Němcová (150 let), Jiří Trnka
  (100 let), Charles Dickens (200 let
  ) a další…
 • Maraton čtení
  Cílem této akce je dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Jednalo se o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP a Skanska podpoří letošní Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora.
 • Čtenář roku
  V  roce 2012 budou knihovny pokračovat v oceňování svých nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Krále čtenářů“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují.
 • Biblioweb
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již třináctý ročník (pošesté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0. 
 • Noc s Andersenem (30. března)
  Už podvanácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Na webu Noci s Andersenem ( www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, atd. Pro všechny účastníky bude vydána jako každoročně pohlednici připomínající společné zážitky; letos s textem Petry Braunové a ilustrací Tomáše Řízka, kteří je stejně jako předchozí autoři poskytli bezplatně. Pohlednice bude rozeslána dětem do všech registrovaných „spacích“ míst.

Duben

 • Personální management pro TOP managery knihoven (16.-17. dubna)
  Projekt navazuje na předchozí úspěšné projekty Právní minimum pro ředitele knihoven (2005 a 2006), personální management (2008). Vzhledem k tomu, že od doby konání uvedených projektů proběhla řada legislativních změn, a také se částečně proměnilo personální obsazení top managerských pozic v knihovnách, je potřebné            opět nabídnout vzdělávání, které přispěje k rozvoji manažerských kompetencí v oblasti personálního managementu. V roce 2012 nabývá platnost nový zákoník práce!
 • OKNA – O KNihovnických Aktivitách (17.-18. dubna)
  Nultým ročníkem, konaným v Jičíně v roce 2011, byla zahájena tradice každoročních setkání věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Pro rok 2012 se stala spolupořádající knihovnou Městská knihovna Chrudim a bylo zvoleno téma sci-fi literatura. Do soutěže se může přihlásit se svou besedou každý, kdo se nebojí před porotou veřejně prezentovat svůj pořad pro děti na dané téma. Soutěžní vystoupení bude vždy realizovat s třídou místních dětí, kterou na základě anotace pořadu/besedy zajistí Městská knihovna Chrudim
 • Světový den knihy a autorských práv (23. dubna)
  UNESCO
  vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucí, humanitárních nevládních organizací a hromadných sdělovacích prostředků. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.
 • Hrátky s pamětí (23.-24. dubna)
  Celostátní setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Informační potenciál knihoven poskytuje tedy ideální prostor pro tyto aktivity. Proto si AP našly už své místo v mnohých knihovnách, které tak jejich prostřednictvím rozšiřují řady svých návštěvníků, resp. uživatelů. Seminář je zaměřen na výměnu praktických zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů.

Květen

 • Arteterapie v knihovnách pro děti a mládež (4.-6. května)
  Cílem projektu je seznámit pracovníky/ce dětských oddělení s metodami arteterapie, které mohou využívat při práci s dětskými čtenáři a naučit je tyto metody aplikovat do konkrétních besed a pořadů. V popředí zájmu bude pohádkoterapie, muzikoterapie a arteterapie. Účastníci/ce se seznámí s jednotlivými metodami, možnostmi jejich využití v konkrétních pořadech a zároveň budou mít příležitost si jednotlivé metody rovnou vyzkoušet.
 • Račte poslúchati, co vám chci zpievati… (15.-16. května)
  Dvoudenní hudební seminář pro knihovníky hudebních oddělení, studenty a odbornou veřejnost se bude zabývat středověkou světskou písní. Světský duch středověku se nejvíc projevil v písních s texty v národních jazycích. Jednotliví přednášející z řad hudebních a literárních badatelů provedou účastníky semináře několika tematickými bloky, jejichž cílem bude vytvořit ucelený pohled na středověkou světskou lyriku a její vlivy na další směřování hudební kultury.
 • Literární Šumava v Českém Krumlově (17. - 19. května)
  Šestnácté setkání jihočeských a západočeských knihovníků věnované minulosti i současnosti Šumavy a okolí. Akce je střídavě pořádána plzeňskou a jihočeskou regionální organizací SKIP. Program je věnován poznávání regionu, ochraně přírody a především aktivnímu využívání práce s regionální literaturou. V rámci celoživotního vzdělávání knihovníků je podnětem k zájmu o region, rozšiřuje znalosti o něm a přispívá k navázání nových kontaktů mezi knihovníky obou krajů.
 • Hry bez hranic (19. května)
  Hry bez hranic aneb knihovnice dětem je projekt Klubu dětských knihoven při SKIP Karlovarského kraje. Chystáme již 6. ročník knihovnického klání. Jedná se o soutěže dětských družstev z knihoven celého kraje. Vzhledem k chystané světové Olympiádě
  2012 v Londýně
  budou Hry v roce 2012 svátkem sportu a jejich tématem bude sport ve všech podobách, to znamená teoretické znalosti sportu, jednotlivých olympijských disciplín, myšlenek a tradic olympiády.
 • Jarní putování aneb Jak se kde knihovničí
  Každoroční jednodenní vzdělávací zájezd je zaměřen na seznámení se s dalšími knihovnami ve Středočeském kraji (Městská knihovna Zruč nad Sázavou, Městská knihovna Sázava), získávání informací o fungování těchto knihoven a seznámení se s problémy, které tyto knihovny musí řešit. Cílem projektu je dále navazování osobních kontaktů a vzájemné obohacování a inspirování. Denní program bude obohacen literárně-vzdělávací přednáškou knihovnice Věrky Drozdové s názvem Jak jsem se stala spisovatelkou, pojednávající o vzniku její knihy Írán aneb Cesta do mého pravěku.
 • Rozvíjíme čtenářskou gramotnost
  Cílem tohoto projektu je vzdělávání knihovnic pracujících v dětských odděleních. Účastníci získají ucelený přehled o metodách, postupech a strategiích, které vedou k rozvíjení čtenářské gramotnosti u dětských čtenářů. Vytvoří si postupy, jak dětem přiblížit literární texty, jak pracovat s knihami, jak knihu číst, dělat si o ní záznamy a jak literární texty interpretovat. Praktická dílna je zaměřená na vytváření čtenářských dovedností, na výchovu čtenáře a na práci s literárním textem.

Červenec

 • Setkání s loutkou (1.-3. července)
  Název setkání bude tentokrát \"Trocha poezie člověka nezabije\". Práce se zaměří na resuscitaci vnímání poezie, a to zejména prostřednictvím jejího \"ztělesňování\", zkoumáním adekvátního zvukového vyjádření grafického záznamu textu a hledání divadelního obrazu. Předmětem tohoto zkoumání budou texty lidové slovesnosti, bohaté na lidskou zkušenost a emoce. Lektorem bude PaedDr. František Zborník. Dílny se zúčastní také Silvia Kupcová z Hornonitranské Knižnice Prievidze, která účastníkům setkání přiblíží své zkušenosti při práci s poezií

Srpen

 • Seminář pro knihovníky – seniory ČR (23.-25. srpna)
  V roce 2012 pořádá seminář pro knihovníky – seniory regionální organizace SKIP 01 - Praha ve spolupráci s Městskou knihovnou Louny.

Září

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou (13.-15. září)
  Hlavními organizátory jsou SKIP, Obecní knihovna v Petrůvkách (Knihovna roku 2010) a MěK v Třebíči. Hlavním mottem setkání je:\"Židovská kultura-nedílná součást naší historie\". Přednášky budou doplněny návštěvou židovské čtvrti v Třebíči. Část programu bude realizována v Petrůvkách, kde bude představena činnost oceněné knihovny. Další blok programu bude věnován knihovnickým aktualitám a představení Obecní knihovny Vavřinec-Veselice (Knihovna roku 2011).
 • Malé podzimní setkání – Českobudějovicko (14.-15. září)
  Devatenácté setkání knihovníků regionu a jejich přátel včetně výměny zkušeností a poznávání knihoven, akcí, krajiny a památek. Setkání se uskuteční na  Českobudějovicku v Městské knihovně Rudolfov, jejíž součástí je též hornické muzeum. Program zahrne představení bohaté kulturní nabídky knihovny, procházku hornickou naučnou stezkou včetně historie hornictví a návštěvu dolu v Úsilném, jehož starosta byl v roce 2011 zvolen starostou roku. Setkání zakončí prohlídka okolí.
 • Knihovnický happening (21. září)
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat jménem Městské knihovny v Písku širokou a nejen knihovnickou veřejnost na výjimečné a zajímavé setkání tentokráte v Písku! Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Součástí je vyhlášení ceny MARK 2012.
 • Práce s veřejností. Sociální sítě
  Cílem tohoto projektu je vzdělávání knihovnic pracujících na dětských odděleních. Je určen zejména pro členky Klubu dětských knihoven v regionu Příbramsko, ale i pro ostatní zájemce KDK z jiných krajů. Jednodenní seminář je rozdělen do 2 částí. První část - je zaměřená na práci s veřejností, komunikační dovednosti, jak oslovit média, jak knihovnu a svoji práci lépe prezentovat. Lektorka Radka Páleníková. Druhá část – je orientována na sociální sítě, jejich výhody, nevýhody, úskalí a využití v knihovnách. Lektorka Edita Vaníčková Mrkosová.

Říjen

 • Týden knihoven (1.-7. října)
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 16. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.
 • Knihovna roku a cena SKANSKA Městská knihovna roku 2012
  CENA KNIHOVNA ROKU 2012
  se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2012 potřetí soutěž o nejlepší městskou knihovnu roku 2012. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.
 • Moderní služby lékařských knihoven (11. října)
  Semináře v rámci celoživotního vzdělávání knihovnicko-informačních pracovníků zdravotnických knihoven a jejich uživatelů. Odborný program bude tématicky    zaměřen na nové formy a přístupy k vědecké lékařské informaci. Cílem setkání je přednést odborné příspěvky k tématice moderních knihovnicko-informačních služeb, připravit a za účasti lektorů a expertů realizovat panelovou diskuzi k tématu.
 • Přidej se do Klubu!
  Celostátní seminář se uskuteční v říjnu v prostorách Klementina u příležitosti Mezinárodního měsíce školních knihoven. Cílovou skupinu tvoří pracovníci školních knihoven ZŠ a SŠ. S příspěvkem vystoupí Mgr. Jana Nejezchlebová (standardy pro školní knihovny), Mgr. Rozália Cenigová (praxe ve školních knihovnách na Slovensku), Monika Holoubková (projekt Bibliohelp), Mgr. Jana Leparová (vzdělávání knihovníků - tradiční a e-learning), Bc. Romana Ráblová (Klub školních knihoven, ukázka funkční školní knihovny).

Listopad

 • Přehlídka tvorby členů Klubu tvořivých knihovníků
  Nosné téma přehlídky: Kniha v umění, knihovník v umění, ceny pro knihovnické       soutěže a další témata vztahující se ke knihám, knihovnictví a informacím. Prezentace všech možných výtvarných technik členů Klubu, které chtějí vystavovat, ukázky drobných, středních i velkorozměrných prací.
 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (28.-29. listopadu)
  Třináctý ročník
  proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv,Národní knihovna ČR.

Prosinec

 • Den pro dětskou knihu (1. prosince)
  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již VI. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 1. prosinec 2012, tj. sobotu před první adventní nedělí. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

 

Akce dokumentů