Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Přehled připravovaných akcí SKIP - 2016

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2016

Březen

 • Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 7. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje sedmý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce   zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět: ano, čteme a je nás stále hodně!

 • Týden čtení (1.-6.3.) – 9. ročník

Týden čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin... ), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí). Letos doporučujeme: Jan Karafiát 170, Zdeněk Jirotka 105, Jack London 140, Rudyard Kipling 80, Jaroslav Havlíček 120, Jakub Deml 55, Heinrich Heine 160, Ludvík Aškenazy 95, František Hrubín 45, Tenesse Williams 105, Zdeněk Svěrák 80, Ludvík Souček 90, Maxim Gorkij 80, Eduard Štorch 60, Vladislav Vančura 125, Ernest Hemingway 55, Josef Hora 125, Karel Havlíček Borovský 150, Jiří Orten 75, Rolald Dahl 95, Jaroslav Seifert 115, Eduard Bas 70, James Herriot 100, Karel Hynek Mácha 180, Václav Čtvrtek 40, Jack London 100….

 • Čtenář roku (1.-31.3.) – 6. ročník

V roce 2016 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V roce 2016 budeme oceňovat naše nejlepší čtenářské třídy ve spolupráci s projektem Čtení pomáhá.

 • Biblioweb (1.-31.3.) – 17. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již sedmnáctý ročník (podesáté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

Duben

 • Noc s Andersenem (1.4.) – 16. ročník

Už pošestnácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Noc s Andersenem sdružuje děti malých obcí i velkých měst bez rozdílu národnosti, víry či handicapu, to vše s minimálními finančními náklady, s nadšením dětí i dospělých pořadatelů. Pro všechny účastníky vydáme pohlednici připomínající společné zážitky.

 • Knihovna v médiích (5.-6.4.)

Účastníci semináře získají teoretický základ a prakticky si procvičí, jak medializovat aktivity knihovny. Zjistí, jaké výstupy jsou pro média zajímavé. Naučí se, jakou formu mají mít tiskové zprávy a reporty z knihoven, aby byly pro média zajímavé a    publikovatelné. Naučí se, jak fotografovat a publikovat veřejně výstupy. Dvoudenní seminář bude rozdělen do dvou bloků - den první zaměřený na fotografii \"Jak fotografovat aktivity v knihovnách\" vedený lektory fotografy. Den druhý bude blok s novináři \" Knihovna v novinách\" vedený novináři z regionálních novin. Seminář bude zahrnovat jak teoretickou část, tak i praktický workshop a exkurzi do redakce. Součástí bude i řízená beseda a promítání s reportážním fotografem a dokumentaristou.

 • OKNA – O KNihovnických Aktivitách (13.-14.4.) – 5. ročník

Hlavním cílem výměna zkušeností a dovedností při práci s dětskými čtenáři a zkvalitnění edukačních programů v knihovnách. Tradice každoročních přehlídek věnovaných významným spisovatelům, literárním dílům, žánrům ad. Soutěžní přehlídku organizuje Klub dětských knihoven SKIP s cílem prezentovat a ocenit nejlepší programy/besedy pro děti a mládež v knihovnách, které by se měly stát zdrojem inspirace pro ostatní knihovny.

 • Hrátky s pamětí – Trenérská dílna 2016 (19.-20.4.)

Celostátní setkání pracovníků knihoven, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Informační potenciál knihoven poskytuje tedy ideální prostor pro tyto aktivity. Vznik samostatné sekce v rámci SKIP a činnost jejich členů zvedá nejen prestiž knihovníků v tomto oboru (již přednášejí v rámci celostátních seminářů České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging), ale také nároky na ně kladené. Seminář je proto zaměřen na výměnu praktických zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. - III. stupně z řad pracovníků knihoven je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

 • Jarní a podzimní setkání KDK SKIP 10 (20.4. a 26.10.)

Cílem projektu je pravidelné setkávání pracovníků dětských knihoven s výměnou zkušeností, sdílením nápadů a doplněné o odborné přednášky, kreativní workshopy, dílny a semináře. Hlavní náplní jarního setkání budou ukázkové lekce pro MŠ a ZŠ, které předvedou sami členové Klubka. Na podzim jsme pak domluvili jednodenní seminář Nebojte se promluvit, který povede Alfred Strejček. Bude zaměřen na osvojení hlasové, dechové a výslovnostní techniky, na správné posazení hlasu, na mimoslovní vyjadřování, na důstojnou prezentaci sebe sama, na umění vést dialog, naslouchat, argumentovat, umění přesvědčovat a umění zaujmout posluchače.

 • Světový den knihy a autorských práv (23.4.)

UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce 1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

Květen

 • Brno – město hudby (3.-4.5.)

Dvoudenní seminář pro knihovníky hudebních oddělení a odbornou veřejnost se v Knihovně Jiřího Mahena v Brně uskuteční ve dnech 3. a 4. května 2016 a seznámí posluchače s hudební scénou Jihomoravské metropole. Zmapuje její současný stav se zaměřením na hudbu vážnou. Brno je město s kvalitní hudebněvědnou základnou, sídlo filharmonie, město festivalů mezinárodního významu (Velikonoční festival duchovní hudby, Expozice nové hudby, Moravský podzim ad.), a především město, kde vzniká mnoho zajímavých hudebních projektů. Seminář se tematicky dotkne všeho zmíněného a poskytne tím ucelený pohled na výrazné počiny hudebního Brna. Přednášejícími budou hudební vědci, dramaturgové festivalů i hudební kritici. Chybět nebude ani osoba nejpovolanější, muzikolog a hudební skladatel prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. Hosté z řad hudebníků dokreslí celkovou „brněnskou“ atmosféru. Součástí semináře bude také plenární zasedání České národní skupiny IAML.

 • Lektorské dovednosti (11.5. + 16.5. +17.5.)

Kurzy lektorských dovedností pro knihovníky, kteří se věnují lektorské a pedagogické práci a potřebují zvládnout správnou techniku přednášení, pořádá SKIP řadu let. Kurz je rozdělen na dvě části: jednodenní Úvod do lektorských dovedností a dvoudenní praktický trénink pod názvem Didaktika přednáškové lekce. První část kurzu je především přednáška proložená kratšími cvičeními, ve druhé části je natáčeno konkrétní lektorské vystoupení každého účastníka a společně je pak prováděno hodnocení, rozbor chyb a nedostatků a poskytována metodika k jejich odstranění. To vše probíhá pod vedením zkušeného lektora, doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. (FF UK, AMU), který spolupracuje při pořádání těchto kurzů se SKIP od počátku.

 • Hry bez hranic (21.5.) – 10. ročník

V roce 2016 proběhne již 10. ročník. Každý se koná v jiném městě či obci kraje. Každá zúčastněná knihovna sestaví čtyřčlenné soutěžní družstvo a připraví s ním tematicky laděné kostýmy, \"bojový\"pokřik, erby a seznam literatury k tématu. Téma je vždy přizpůsobeno místu konání s ohledem na regionální významnost města či obce. Při soutěžních úkolech musí soutěžící prokázat zeměpisné i dějepisné znalosti, sportovní i výtvarné dovednosti.

 • Čtením a psaním ke kritickému myšlení (23.-25.5.)

Cílem projektu je uspořádat v rámci systematického vzdělávání pracovníků dětských knihoven. A to pokračováním úspěšného kurzu RWCT. Čtvrtý ročník kurzu bude určen, jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé uživatele. Lektorovat bude Kateřina Šafránková i Marika Zadembská. Na vymezené části se bude kurz dělit na dvě skupiny. Účastníci si vyzkouší modelové lekce, ve kterých budou pracovat s různými metodami RWCT. lekce budou zacíleny na děti předškolní, žáky 1. a 2. stupně ZŠ, studenty SŠ i dospělé. V lekcích si účastníci osvojí jednotlivé fáze práce s textem (před čtením, během čtení, po čtení). Půjde o texty beletristické i naučné.

 • Literární Šumava (26.-28.5.) – 20. ročník

Literární Šumava je každoroční odbornou akcí knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Jubilejní 20. setkání jihočeských a západočeských knihovníků, poznávání historie Šumavy, regionálních literárních památek a osobností. Již 20. setkání v roce  2016 bude organizovat regionální výbor SKIP Jihočeského kraje ve Vyšším Brodě. Účastníky akce budou také knihovníci z jiných krajů. Setkání bude obsahovat odborné přednášky o problematice zaniklých obcí Šumavy, tradici sušického sirkařství i přednášky, seznamující s historií i současností místa a jeho okolí.

Červen

 • Kde končí svět – slavnostní vyhlášení (1.6.) – 10. ročník

Projekt patří už od roku 2000 k stěžejním aktivitám KDK SKIP a je třístupňový, jednotlivých etap se zúčastňuje na 100 veřejných knihoven ČR a tisíce dětí. Projekt je koncipován jako bienále. První rok je vždy věnován přímé práci s dětskými čtenáři v místech. Uplatněné formy mohou být různé (čtení, soutěže, besedy, workshopy aj.) a formálně jsou děleny do čtyř kategorií – na oblast dětského čtenářství, oblast tvůrčího psaní, oblast výtvarnou a oblast literárně-dramatickou. Podstatným svorníkem každého ročníku je společné celostátní téma. Na jaře následujícího roku pak probíhají regionální přehlídky toho nejlepšího, co v rámci projektu na dané téma v knihovnách vzniklo. Téma jubilejního X. ročníku 2015/2016 bylo inspirováno 700. výročím           narození Karla IV. a zní „Jak je to s králem“.

 • Valná hromada SKIP ČR + konference Architektura knihoven (14.-16.6.)

Odborná konference zaměřená na problematiku výstavby a rekonstrukcí knihoven. Konference se koná s vazbou na valnou hromadu SKIP. Chceme navázat na úspěšné konference Knihovna a architektura. V Česku jsou stále stavěny nové knihovny a probíhá i rekonstrukce těch starých či historických a knihovníci hledají další informace z oboru výstavby a vnitřního zařízení knihoven.

 • Setkání s loutkou (30.6.-2.7.) – 11. ročník

Cílem tohoto projektu je práce s textem, hledání divadelního tvaru, práce s loutkami a dramaterapie, které jsou velkým přínosem při práci s dětskými čtenáři. Tato dílna se koná v rámci celostátní přehlídky amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim. Knihovnická dílna Setkání s loutkou je tradiční akce KDK SKIP, která se koná již od roku 1995. Pod vedením lektora účastníci pracují s textem a dávají ho do divadelního tvaru a využívají různé výtvarné techniky. Výsledkem je vždy krátké představení.

Srpen

 • Čapkové a jejich ženy (5.-6.8.)

V loňském roce se uskutečnila velmi úspěšná konference Proč nám chybí Josef Čapek. Chceme využít pozitivního přijetí účastníků a v daném tématu pokračovat i nadále.  Po úspěšně zrealizované konferenci Proč nám chybí Josef Čapek se Příbramské Klubko rozhodlo uspořádat pokračování, konferenci zaměřenou na ženy a partnerky těchto osobností. Akce by byla opět dvoudenní a z části by probíhala v Městské knihovně Dobříš, z části v Památníku Karla Čapka ve Strži. Program by zahrnoval přednášku PhDr. Jindry Hylmarové, přednášku ředitelky památníku Kristiny Váňové a o literární činnosti těchto žen by pohovořila knihovnice dobříšské knihovny.

 • Celostátní setkání knihovnických seniorů (23.-25.8.)

Cílem projektu je umožnit setkání bývalých pracovníků knihoven z celé České republiky, bývalých spolupracovníků, kteří utvářeli české knihovnictví, seznámit je s nynějším stavem a aktivitami knihoven i s rozvojem a zajímavostmi konkrétního regionu, a tím přispět k jejich aktivnímu životu. Akce má za cíl také napomáhat ke zviditelnění knihoven u zástupců městské správy i občanů města. Setkání knihovnických seniorů v roce 2016 navazuje na již pravidelná každoroční setkání, která se konají v různých místech republiky. Akce se bude konat v Klatovech, hostitelem bude Městská knihovna Klatovy. Účastníci budou mít možnost navštívit kromě Městské knihovny Klatovy také její pobočku v ZŠ Tolstého, a dále Městskou knihovnu v Janovicích nad Úhlavou. Klatovský region představí ve svých přednáškách Ing. Martin Kříž a Emil Kintzl. Součástí setkání bude také prohlídka radnice, města, návštěva Katakomb, rozhledny Hůrka, Pavilonu skla, Galerie Klatovy/Klenová.

Září

 • Malé podzimní setkání v Jarošově nad Nežárkou (9.-10.9.) – 23. ročník

Třiadvacáté setkání jihočeských knihovníků v další části regionu. Pravidelné setkání jihočeských knihovníků v různých knihovnách kraje, tentokrát v Jarošově nad Nežárkou, jihočeské obci roku 2015 a jihočeské knihovny roku 2011. Seznámení s regionem a jeho literární historií (Česká Kanada).

 • Co venkovské knihovny umějí a mohou (15.-17.9.) – 12. ročník

Cílem projektu je spolupráce a výměna zkušeností knihovníků působících v malých obcích. Volně navazuje na soutěž \"Knihovna roku\". Knihovníci (hlavně neprofesionálové) zde mají příležitost k vzájemnému poznávání, výměně zkušeností, navázání dlouhodobé spolupráce, stejně jako seznámení s nejnovějšími trendy v knihovnictví a SKIP. Současně mají také možnost poznat tradice, pamětihodnosti a krásy různých částí naší vlasti. Hlavní téma odborného programu bude: \"Knihovna a její lidé (uživatelé-čtenáři, knihovníci, zřizovatelé, donátoři)\". Doplňkem programu budou exkurze do knihoven -Vsetín, Horní Lideč, Valašské Klobouky. Představena bude činnost Městské knihovny Hroznětín (Knihovna roku 2015).

Říjen

 • Knihovnický happening (30.9.) – 16. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat jménem Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně širokou a nejen knihovnickou veřejnost na výjimečné a zajímavé setkání tentokráte ve Vsetíně! Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Součástí je vyhlášení ceny MARK 2016.

 • Týden knihoven (3.-9.10.) – 20. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 20. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

 • Zdraví v knihovně-kvalitní informace o zdraví a nemoci pro občana v knihovnách (6.10.)

Seminář Klubu lékařských knihoven - Seznámení se způsoby jak a kde využívat zdroje ověřených informací o zdraví a nemoci. Získat podporu pracovišť veřejných knihoven v posilování zdravotní gramotnosti občanů. Národní lékařská knihovna se v rámci odborných činností orientuje nejen na odborné lékařské a nelékařské profese, ale také na přístup ke kvalitním informacím o zdraví pro občana. Seminář seznámí zástupce regionálních knihoven s metodikou výběru, zpracování a šíření těchto informací a s možnostmi další spolupráce pro zdravotní gramotnost občanů. Akce je připravována ve spolupráci s KLK SKIP.

 • Knihovna roku a cena Městská knihovna roku 2016

CENA KNIHOVNA ROKU 2016 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil pro rok 2016 posedmé soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2016. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

 • Maraton čtení – 7. ročník

Cílem sedmého ročníku akce je opět dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera.

Listopad

 • Den pro dětskou knihu (26.11.) – 10. ročník

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 10. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 26. listopadu 2016, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

Prosinec

 • Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (30.11.-1.12.) – 17. ročník

Sedmnáctý ročník proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR.

Akce dokumentů