Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Archiv Přehled připravovaných akcí SKIP - 2015

Přehled připravovaných akcí SKIP - 2015

Březen

Březen - měsíc čtenářů (1.-31.3.) – 6. ročník
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje šestý ročník celostátní akce BŘEZEN - měsíc čtenářů. V centru našeho zájmu je čtenář a čtení, tedy ne kniha (předmět) ani knihovna (instituce), ale každý čtenář (knihy, časopisu, e-zdrojů; aktivní uživatel knihovny i ten, který v knihovně nikdy nebyl a (zatím) ani být nechce. Díky zavedení nových služeb knihoven propojíme čtenáře, organizace a instituce  zabývající se četbou a čtenářstvím ke společné mediální kampani a dáme o sobě vědět:ano, čteme a je nás stále hodně!

Týden čtení (2.-8.3.) – 8. ročník
Týden čtení aneb "Čtení sluší každému": děti čtou seniorům a naopak, zdraví nemocným a naopak, soutěže v rychlém čtení (ověřování obsahu), kritické čtení (kurzy, ukázky), ukázky digitalizovaných knih a čtení z nich, čtení v cizích jazycích (zainteresování učitelů, menšin... ), non-stop čtení, čtení na netradičních místech (na střeše, na věži, v jeskyni, na stromě, ve vlaku, v tramvaji... ) a v netradiční hodinu (o půlnoci na náměstí). Letos doporučujeme: Karel Čapek /125/, Božena Němcová /195/, Rainer Maria Rilke /140/, Jiří Mucha /100/, Jan Hus /600/, Arthur Miller /100/, Rudyard Kipling /150/, Isaak Babel /75/, Michail Bulgakov /75/, Francis Scott Fitzgerald /75/ a další…

Maraton čtení (1.-31.3.) – 5. ročník
Cílem pátého ročníku akce je opět dosáhnout toho, aby v průběhu BMČ knihovny nabídly svým čtenářům a dalším návštěvníků co největší kontakt s autory a překladateli literárních děl i odborné literatury. Bude se jednat o různé formy setkání, diskusí a besed s autory a zejména autorská čtení případně besed o literatuře. SKIP podpoří Maraton čtení finančně. Každá knihovna (člen SKIP), může požádat o finanční podporu na úhradu jízdného a honoráře vystupujícího autora či lektora. Celková výše finanční podpory, která bude rozdělena mezi knihovny, bude činit cca 100 000,- Kč. Opět budeme podporovat autory nominované na prestižní ceny Magnesia Litera.

Čtenář roku (1.-31.3.) – 5. ročník
V roce 2015 bychom v knihovnách rádi pokračovali v oceňování našich nejlepších čtenářů. Uvítali bychom, kdyby knihovny v letošním březnu a potom v budoucnu pravidelně každý rok oceňovaly své nejlepší čtenáře a našly svého „Čtenáře roku“. Cílem této aktivity je posilovat společenský význam a prestiž četby a ocenit ty, kteří služby knihoven nejvíce využívají a podporují. Základním kritériem pro výběr Čtenáře roku bude počet výpůjček konkrétního čtenáře za uplynulý rok, jak je vykázán ve výpůjčním systému. V roce 2015 budeme oceňovat naše čtenáře táty.

Biblioweb (1.-31.3.) – 16. ročník
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) organizuje již šestnáctý ročník (podeváté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Celkové pořadí ovlivní i kritérium, jímž se zjišťuje, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.

Noc s Andersenem (27.3.) – 15. ročník
Už popatnácté vypukne v knihovnách, školách, klubech, domech dětí... Noc s Andersenem, a my přicházíme s předběžnou informací. Na webu Noci s Andersenem (www.nocsandersenem.cz) každým dnem narůstá počet registrovaných míst, jsou mezi nimi i účastníci ze Slovenska, Polska, Slovinska, a dalších zemí. Už víme, jaké výročí budeme v příštím ročníku Noci s Andersenem slavit ; kromě 210. výročí narození Hanse Christiana Andersena a jeho pohádek to bude 100. výročí narození Jana Drdy, autora mnoha krásných českých pohádek. Rozhodla o tom valná hromada Klubu dětských knihoven SKIP ČR a my už se moc těšíme na všechny úžasné a kreativní nápady!

Duben

OKNA – O KNihovnických Aktivitách (14.-15.4.) – 4. ročník
Klub dětských knih SKIP, SKIP - region Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve spolupráci s Městskou knihovnou v Třinci připravují 4. ročník zajímavých vzdělávacích programů OKNA (O KNihovnických Aktivitách). Letošní ročník bude hostit Městská knihovna Třinec. Cílem této akce je předávání zkušeností, inspirace a nápadů při práci s literaturou na určité téma a pro určitou věkovou skupinu. Letošní ročník soutěžní přehlídky bude věnován I. a II. světové válce v literatuře pro děti a mládež, určený pro druhý stupeň ZŠ. Vystoupení soutěžících bude hodnotit 5-ti členná odborná porota, složená z knihovníků, pedagogů, vítězky minulého ročníku přehlídky OKNA, zástupce slovenských knihoven.

Lektorské dovednosti (16.4.)
Kurzy lektorských dovedností pro knihovníky, kteří se věnují lektorské a pedagogické práci a potřebují zvládnout správnou techniku přednášení, pořádá SKIP řadu let. Kurz je rozdělen na dvě části: jednodenní Úvod do lektorských dovedností a dvoudenní praktický trénink pod názvem Didaktika přednáškové lekce. První část kurzu je především přednáška proložená kratšími cvičeními, ve druhé části je natáčeno konkrétní lektorské vystoupení každého účastníka a společně je pak prováděno hodnocení, rozbor chyb a nedostatků a poskytována metodika k jejich odstranění. To vše probíhá pod vedením zkušeného lektora, doc. PhDr. Josefa Valenty, CSc. (FF UK, AMU), který spolupracuje při pořádání těchto kurzů se SKIP od počátku.

Skipování aneb Jak na čtenáře v 21. století (16.4.) – 4. ročník
V roce 2015 se uskuteční již 4. ročník tohoto setkání středočeských knihovníků. V letošním roce chceme návštěvníkům přiblížit oblast půjčování e-knih v knihovnách, neboť je toto téma velmi aktuální. Svoji účast přislíbil Vojtěch Vojtíšek, koordinátor projektu E-knihy do každé knihovny. Dalším bodem programu je představení projektu informačního vzdělávání pro školy, které se může stát inspirujícím pro práci knihovníků se studenty. Přednášet bude Mgr. Dagmar Chytková, držitelka ceny MARK z roku 2014. Součástí programu je představení činnosti organizace a zhodnocení její činnosti. Vyvrcholením programu je slavnostní předání ocenění Papilio Bibliothecalis určené pro knihovnice a knihovníky ve Středočeském kraji. Cena se uděluje za dlouhodobý přínos oboru či výjimečný knihovnický počin.

Jarní a podzimní setkání KDK SKIP 10 (22.4. a 21.10.)
Cílem projektu je pravidelné setkávání pracovníků dětských knihoven s výměnou zkušeností, sdílením nápadů a doplněné o odborné přednášky, kreativní workshopy, dílny a semináře. Uspořádáme dvě jednodenní setkání. Jarní na téma \"výtvarné dílny\" s výtvarnicí Alenou Zupkovou doplněné ukázkovou lekcí. Podzimní na témata \"Živá knihovna\" a práce s mladými lidmi v knihovnách.

Světový den knihy a autorských práv (23.4.)
UNESCO vyhlásilo 23. duben Světovým dnem knihy a autorských práv a snaží se různými aktivitami podporovat čtení v souvislosti s ochranou duševního vlastnictví autorů. Toto datum je pro světovou literaturu symbolické, v tento den ve stejném roce  1616 zemřeli Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Úspěch Světového dne knihy a autorských práv závisí především na podpoře všech zúčastněných stran – autorů, vydavatelů, učitelů, knihovníků, veřejných a soukromých institucích, humanitárních nevládních organizacích a hromadných sdělovacích prostředcích. V každé zemi by měly spolupracovat knihovny, školy, kluby mládeže, zájmová centra a další sdružení, která podporují rozvoj čtenářské gramotnosti.

Muzikoterapie v knihovnách (28.-29.4.)
Knihovny patří mezi vzdělávací instituce, které zpravidla plní funkci komunitních center. Aktivity knihoven se zaměřují na široké spektrum populace. Patří mezi ně i děti a dospělí se specifickými potřebami. Nejen jim jsou určeny muzikoterapeutické dílny a hudebně-vzdělávací pořady s prvky muzikoterapie, které jsou již více než rok v Knihovně Jiřího Mahena v Brně realizovány. Proč zrovna muzikoterapie? Hudba jako neverbální vyjádření boří veškeré bariéry mezi lidmi a stává se pojítkem mezi nimi. Během 17. hudebního semináře pro knihovníky a odbornou veřejnost budou představeny některé muzikoterapeutické a arteterapeutické přístupy a jejich možnosti využití v knihovnách. Mezi lektory a přednášejícími budou i přední osobnosti oboru (např. L. Holzer, M. Lipský). Součástí semináře je i výroční zasedání ČNS IAML.

Hrátky s pamětí (28.-29.4.)
Celostátní setkání pracovníků knihoven v Městské knihovně Litvínov, kteří připravují aktivizační programy (AP) zaměřené na práci s pamětí jako interaktivní formu vzdělávání pro různé cílové skupiny. AP mají základ ve zpracovávání dat, informací ze všech oblastí lidského života. Seminář je proto zaměřen na výměnu praktických zkušeností a osvědčených metod práce v rámci tréninkových programů. Pro držitele certifikátů trenéra paměti I. - III. stupně z řad pracovníků knihoven je seminář zároveň formou kontinuálního vzdělávání v rámci akreditovaného vzdělávacího systému České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging a účast na něm je ohodnocena na základě vnitřního kreditního systému.

Květen

Knihovna a její kořeny v obci (19.-20.5.)
Realizace dvoudenního odborného semináře pro pracovníky knihoven s názvem „Knihovna a její kořeny v obci“ Cílem projektu je poskytnout knihovníkům penzum informací, zkušeností a znalostí, které se vztahují k práci s místní pamětí a s regionální literaturou. Na základě teoretických i praktických poznatků bude vytvořena platforma pro výměnu zkušeností a nacházení nových možností v rozvoji práce knihovníků. Seminář uskuteční Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně. Jednou z důležitých součástí činnosti knihoven je práce s regionální literaturou a podpora regionálních témat v lokalitě, a to zejména v souvislosti s tím, jak rychle se vytrácí nedávná historie, protože se o ní málo mluví, málo se předávají rodinné vzpomínky na historické události, příběhy, prožité situace.

Hry bez hranic (25.5.) – 9. ročník
Hry bez hranic aneb Knihovnice dětem je projekt Klubu dětských knihoven při SKIP Karlovarského kraje. Chystáme již 9. ročník knihovnického klání. Jedná se o soutěže dětských družstev z knihoven celého kraje. Hry budou zaměřeny na poznávání řemesel a života v západním Krušnohoří. Cílem je při spolupráci knihoven kraje přiblížit dětem region, ve kterém žijí.

Literární Šumava (28.-30.5.) – 19. ročník
Literární Šumava je každoroční odbornou akcí knihovníků Jihočeského a Plzeňského kraje. Již 19. setkání v roce 2015 bude organizovat regionální výbor SKIP Plzeňského kraje pod názvem „Zmizelá Šumava“. Účastníky akce budou také knihovníci z jiných krajů. Setkání bude obsahovat odborné přednášky o problematice zaniklých obcí Šumavy, tradici sušického sirkařství i přednášky, seznamující s historií i současností místa a jeho okolí. Přednášejícími budou pracovníci kulturních institucí a osobnosti spojené s regionem Šumava. V rámci setkání se uskuteční také poznávací výjezd do okolí Sušice. Důležitou součástí akce bude exkurze v rekonstruované a moderně vybavené Městské knihovně v Sušici, která je součástí Sušického kulturního centra, a v knihovnách v Žichovicích a Hartmanicích.

Kamarádka knihovna – slavnostní vyhlášení (31.5.)
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a Klub dětských knihoven SKIP vyhlašují 5. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti (oddělení pro děti ve veřejné knihovně). Soutěže se může zúčastnit oddělení pro děti obecní nebo městské knihovny (z každé instituce pouze 1 subjekt); v krajských městech kromě ústředního oddělení také oddělení pro děti obvodních knihoven, maximálně však 3 subjekty z jedné instituce. Lze přihlásit také všechna oddělení pro děti z instituce jako 1 celek; pak budou sledovány parametry všech těchto oddělení jako celku.

Červenec

Setkání s loutkou (2.-4.7.) – 10. ročník
Cílem tohoto projektu je práce s textem, hledání divadelního tvaru, práce s loutkami a dramaterapie, které jsou velkým přínosem při práci s dětskými čtenáři. Desátý ročník této knihovnické dílny bude opět věnovaný pro práci s dětskými čtenáři, dramatickou výchovou, výtvarnou výchovou a divadelním tvarům. Tato dílna se koná v rámci celostátní přehlídky amatérského loutkového divadla Loutkářská Chrudim.

Srpen

Proč nám chybí Josef Čapek (7.-8.8.)
K 70. výročí úmrtí Josefa Čapka jsme se rozhodli uspořádat dvoudenní konferenci na poctu tohoto umělce. Dvoudenní seminář se zčásti uskuteční v Městské knihovně Dobříš, zčásti v Památníku Karla Čapka ve Strži. Program bude zahrnovat přednášku kunsthistoričky Pavly Pečínkové, která o Josefu Čapkovi pojedná jako o výtvarníkovi, přednášku ředitelky Památníku K.Č. Kristinou Váňovou, která přiblíží Čapka a jeho rodinné zázemí, vztah sourozenců Čapkových a třetí blok konference bude tvořit přednáška Josef Čapek – spisovatel. Tento blok zajistí Městská knihovna Dobříš. Lektoři: Pavla Pečínková – kunsthistorička, Kristina Váňová – ředitelka Památníku K.Č, Kateřina Pechová – knihovnice Měk Dobříš.

Září

Malé podzimní setkání v Pacově (4.-5.9.) – 22. ročník
Dvaadvacáté setkání jihočeských knihovníků v další části regionu. Pacov býval součástí Jihočeského kraje, nyní patří k Vysočině, ale knihovna dále zůstává v jihočeském SKIPu. Cílem je porovnat činnost knihoven Vysočiny a jižních Čech, seznámení se změnami po oddělení a s aktivní činností knihovny v Pacově. Poznávání regionu bývá pravidelnou součástí knihovnických podzimních setkání. Městská knihovna Pacov je od roku 2011 umístěna na pacovském zámku. Má rozsáhlou činnost, nové vybavení a ve spojení se zámkem a předcházejícím umístěním v rodném domě Antonína Sovy zajímavé aktivity. Seznámení s nimi bude jistě přínosné pro všechny účastníky.

Regionální literatura a knihovna (9.-10.9.)
Práce s regionální literaturou a podpora regionálních témat je důležitou součástí práce knihoven. Každý region má své společenské a kulturní prostředí, osobnosti, které jej vytvářejí, případně jsou nositeli zajímavých příběhů, ale také jednotlivce, kteří se podílejí na zaznamenávání přítomnosti pro budoucnost, objevování historických souvislostí. Možnosti knihoven, jak přispět do tohoto dění jsou významné a různorodé. Během dvoudenního setkání knihovníků v Městské knihovně v Šumperku se chceme věnovat tématu práce s regionální literaturou z různých úhlů pohledu. Účastníkům odjinud ukázat dobré příklady z naší praxe, od hostů z jiných krajů získat jejich zkušenosti. Semináře se budou účastnit knihovníci z partnerských měst Prievidza (Slovensko) a Nysa (Polsko). Do programu budou zařazeny také příspěvky knihovníků MVK Vsetín, který plánuje seminář s obdobným zaměřením.

Co venkovské knihovny umějí a mohou (17.-19.9.) – 11. ročník
Tradiční setkání knihovníků venkovských knihoven organizuje Knihovna Dr.E.Bořického v Milíně (Knihovna roku 2013) ve spolupráci se Sekcí veřejných knihoven SKIP a Knihovnou J. Drdy v Příbrami-za finanční podpory MK ČR. Odborný program bude zaměřen na práci s regionální literaturou (tradice hornictví)- ponese název \"Co společně zažijeme podzemí a na kopcích ?\" Součástí bude exkurze do knihoven (Příbram, Milín, Dobříš) a seznámení s osobnostmi (Drda, Bořický, Jelínek, Čapek) a pamětihodnostmi (Svatá Hora, Památník vítězství, lágr Vojna, Strž, Dobříš) regionu. Doplněno krajovými specialitami a neformální výměnou zkušeností.

Biblioterapie (19.9.)
Příbramské klubko SKIP připravilo seminář na téma Biblioterapie 19. září 2013 v pobočce Knihovny J.Drdy  v Knihovně u Knihožroutů v Příbrami. Lektorka bude Marcela Kořínková, knihovnice  kroměřížské knihovny, která se biblioterapií zabývá přímo v psychiatrické léčebně.

Říjen

Knihovnický happening (2.10.) – 15. ročník
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR si dovoluje co nejsrdečněji pozvat jménem Knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově širokou a nejen knihovnickou veřejnost na výjimečné a zajímavé setkání tentokráte ve Vyškově! Knihovnický happening je již tradiční úvodní aktivitou celorepublikové říjnové akce. Tato akce je považována za prestižní záležitost, které se účastní také zástupci místní a regionální veřejné správy. Součástí je vyhlášení ceny MARK 2015.

Týden knihoven (5.-11.10.) – 19. ročník
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR pořádá již 19. ročník celostátní akce na podporu četby a knihoven. V centru našeho zájmu jsou především naši uživatelé, ovšem letos pro každou cílovou skupinu připravíme jiný program. Cílem aktivit knihoven na podporu knih a čtenářství je nabídnou atraktivní využití volného času nejen novým čtenářům, ale pečovat hlavně o naše čtenáře stávající.

Knihovna roku a cena SKANSKA Městská knihovna roku 2015
CENA KNIHOVNA ROKU 2015 se uděluje k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska a.s. vyhlásily pro rok 2015 pošesté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2015. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

Nové možnosti komunitní knihovny (13.-14.10.)
Dvoudenní seminář bude probíhat v kavárně Avion v Českém Těšíně. Bude složen z teoretické, praktické a poznávací části. Teoretická oblast: lektoři Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity. Praktická část - workshop k dané problematice, poznávací část: vlastivědná vycházka po stopách regionální historie v české a polské části města Těšín. Záměrem projektu je vytvořit koncept, který pomůže rozšířit portfolio služeb komunitní knihovny a rozšířit nabídku kulturních služeb ve městě. Cílem je podat návod, jak vytvořit sofistikovanou programovou pořadů klubového typu v této oblasti. Účastníci se seznámí s praktickými ukázkami organizování různých typů pořadů.

Knihovny pro seniory aneb Jak na to (19.–20.10.)
V prvním tematickém bloku 19. 10. 2015 pojmenujeme problematiku přípravy lektorů na vzdělávání dospělých a zejména seniorů. Druhý den 20. 10. 2015 bude pokračovat teoretická část i praktický nácvik dovedností. Pro zájemce prohlídka knihovny v Semilech a města Semily. Posílíme připravenost knihovnic a knihovníků na práci s uživateli se specifickými potřebami, především se seniory, formou knihovnické dílny. Zaměříme se se zejména na metodiku a praktické ukázky, seminář povedou odborníci z oboru vzdělávání dospělých.

Hudební seminář Hudbou západočeského regionu napříč staletími (21.–22.10.)
Dvoudenní vzdělávací seminář s názvem „Hudbou západočeského regionu napříč staletími“ je určen pro pracovníky hudebních knihoven, archivů a dokumentačních pracovišť. Seminář je konán každoročně, v roce 2015 jej organizuje v Plzni regionální výbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o. Hlavní náplní semináře jsou muzikologické přednášky a řešení odborných problémů z oblasti hudebních knihoven. Účastníci si vyslechnou celkem pět odborných přednášek týkajících se historie a vývoje hudby v plzeňském regionu. Přednášejícími budou vysokoškolští učitelé z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jako doplnění přednášek jsou plánovány koncertní ukázky hudby z různých historických období. Součástí setkání bude také programový blok České národní skupiny IAML – Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek, kde bude dán další prostor profesní diskusi.

Ve zdravém těle zdravý duch – Knihovny a senioři (21.–22.10.)

Realizace odborného semináře pro pracovníky knihoven s názvem „Ve zdravém tělezdravý duch - knihovny a senioři“ Cílem projektu je poskytnout knihovníkům penzum informací, zkušeností a znalostí, které se vztahují k práci se seniory v knihovnách a k mezigeneračnímu soužití. Na základě teoretických i praktických poznatků bude vytvořena platforma pro výměnu zkušeností a nacházení nových možností v rozvoji práce se seniory ve veřejných knihovnách. Smyslem je podpořit vztah senior a knihovník jako partner (ne senior jako objekt našeho zájmu…). Knihovníci a senioři se mohou vzájemně obohacovat, učit se a přenášet pak zkušenost mladým. Seminář se uskuteční v Masarykově veřejné knihovně ve Vsetíně.

Listopad

Den pro dětskou knihu (28.11.) – 9. ročník
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlašuje již 9. ročník celostátní akce Den pro dětskou knihu. Termín je stanoven na 28. listopadu 2015, tj. sobotu před nedělí adventní. Právě v tento čas je vhodné propagovat dětskou knihu. Kdy jindy, než v předvánoční náladě, je vhodné myslet na knihu jako dárek apod. Tento den je vhodný k mnoha akcím zaměřeným především na knihy pro děti, ale také na četbu a na knihovnu. Doporučujeme především výstavy knih a jejich prodej (dohoda s knihkupci a antikváři) - v této akci jde totiž opravdu primárně o KNIHU.

Prosinec

Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě (2.-3.12.) – 16. ročník
Šestnáctý ročník proběhne v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 – Chodovec. Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.Konferenci pořádá Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv,Národní knihovna ČR. konán každoročně, v roce 2015 jej organizuje v Plzni regionální výbor Plzeňského kraje ve spolupráci s Knihovnou města Plzně, p. o. Hlavní náplní semináře jsou muzikologické přednášky a řešení odborných problémů z oblasti hudebních knihoven. Účastníci si vyslechnou celkem pět odborných přednášek týkajících se historie a vývoje hudby v plzeňském regionu. Přednášejícími budou vysokoškolští učitelé z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Jako doplnění přednášek jsou plánovány koncertní ukázky hudby z různých historických období. Součástí setkání bude také programový blok České národní skupiny IAML – Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek, kde bude dán další prostor profesní diskusi.

Akce dokumentů