Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Smlouva o založení a působení Českého komitétu Modrý štít

Smlouva o založení a působení Českého komitétu Modrý štít

Modry_stit_logo.png

Smluvní strany

Česká archivní společnost
a pobočka České informační společnosti při Státním ústředním archivu
zastoupené PhDr. Vladimírou Hradeckou

Český výbor ICOM
zastoupený PhDr. Janou Součkovou, DrSc.

Český výbor ICOMOS
zastoupený PhDr. Josefem Štulcem

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, člen IFLA v ČR
zastoupený PhDr. Vítem Richterem

u vědomí nezbytnosti spolupráce a koordinace při prevenci katastrof a nepředvídatelných událostí, při racionálním nasazení techniky a prostředků určených pro záchranu ohroženého kulturního dědictví a nápravu případných škod
se rozhodly založit Český komitét Modrý štít jako národní společnost působící na území ČR v intencích poslání Mezinárodního komitétu Modrý štít.
Za tímto účelem se strany rozhodly uzavřít následující

smlouvu:

I.
Úvodní ustanovení

 

 1. Český komitét Modrý štít je neziskovou národní společností Mezinárodního komitétu Modrý štít (International Committee of the Blue Shield, dále ICBS) na území České republiky.

   

 2. Český komitét Modrý štít je dobrovolnou společností sdružující na základě společného zájmu české výbory, resp. českou reprezentaci ICA, ICOM, ICOMOS, IFLA.

   

 3. Český komitét Modrý štít nemá vlastní právní subjektivitu.

   

 4. Samostatnost signatářů není založením Českého komitétu Modrý štít dotčena.

 

II.
Poslání a úkoly komitétu

 

 1. Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví ohroženého přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě shromažďuje a šíří informace, koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci nezbytných opatření v případě výjimečných situací v ČR nebo prostřednictvím ICBS mimo její hranice všude, kde je zapotřebí pomoci.

   

 2. Český komitét Modrý štít se ve své činnosti řídí Haagskou konvencí o ochraně kulturního dědictví v případě ozbrojeného střetnutí z r. 1954, Prvním protokolem (1954) a evtl. Druhým protokolem k ní, přijatým 26. 3.1999, dále pak Konvencí UNESCO o ochraně světového kulturního dědictví z r. 1972, Doporučením UNESCO k ochraně kulturního a přírodního dědictví na národní úrovni (1972), Ženevskými konvencemi (1949), jichž je ČR smluvní stranou, Zásadami Mezinárodní dekády OSN pro zmírnění následků přírodních katastrof (1990-2000) a ustanoveními, doporučeními a žádostmi ICBS.

   

 3. Český komitét Modrý štít se věnuje především těmto úkolům:
  • Posuzuje, podporuje a podílí se na vypracování a realizaci plánů a projektů napomáhajících preventivní ochraně a šetrnému přístupu ke všem druhům kulturního dědictví: nemovitých i movitých památek, dokladů o vývoji přírody i výtvorů člověka, archiválií a dokumentů archivní povahy, audiovizuálních a knihovních souborů.
  • Upozorňuje na možná rizika, zveřejňuje zkušenosti, informuje veřejnost i státní orgány, koordinuje spolupráci všech zúčastněných stran při provádění opatření v konkrétní naléhavé situaci.
  • Spolupracuje na metodických školeních a praktickém výcviku, zajišťuje výměnu informací. Pořádá tématické semináře, rediguje a publikuje dokumenty, zprostředkovává stáže.
  • Soustřeďuje informace o příslušných zařízeních a specifických prostředcích nezbytných pro zajištění ochrany v případě výjimečné situace a doporučuje uzavřít s dotčenými a příbuznými institucemi dohody o spolupráci týkající se osob, specifických zařízení a prostředků.
  • Vyhledává a buduje databázi expertů pro zvládání výjimečných situací a koordinuje jejich pomoc v dané oblasti v případě potřeby v ČR i mimo ni.
  • Buduje v ČR síť spolupracovníků z řad profesionálů a rozvíjí síť dobrovolníků v oblasti poslání a působnosti Českého komitétu Modrý štít.
  • K efektivnímu naplňování svého poslání rozvíjí dobré pracovní vztahy a spolupracuje se všemi státními či veřejně prospěšnými organizacemi, se službami pověřenými zasahovat v naléhavých případech, s humanitárními sdruženími nebo privátními iniciativami v ČR s analogickými cíli (záměry, posláním).
  • Prosazuje přijetí a realizaci mezinárodních konvencí a dohod týkajících se kulturního dědictví a napomáhá v jejich uvedení ve známost.
  • Poskytuje, koordinuje a zprostředkovává informace a realizaci rychlé pomoci ohroženému kulturnímu dědictví a jeho správcům bez ohledu na majetko-právní vztahy a bez zřetele k okamžitým politickým souvislostem.
  • Je zastoupen a účastní se činnosti ICBS, udržuje s ním úzký kontakt, spolupracuje a přenáší záměry jeho poslání do ČR, koordinuje jeho případné akce, případně akce, do nichž se Český komitét připojuje.

 

III.
Organizační záležitosti a financování

 

 1. Na činnosti ICBS se mohou podílet všichni členové signatářů bez rozdílu

   

 2. Činnost Českého komitétu organizuje a realizuje podle ustanovení této smlouvy, podle konkrétního programu daného kalendářního roku a v rámci schváleného rozpočtu řídící výbor.

   

 3. Řídící výbor Českého komitétu se skládá ze zástupců smluvních stran, přičemž každá smluvní strana má v tomto výboru jeden hlas.

   

 4. Zástupce smluvní strany, pověřeného jednáním a členstvím v řídícím výboru, jmenuje a odvolává statutární orgán signatáře. Ten také - v případě potřeby - jmenuje dočasného zástupce.

   

 5. Řídící výbor se schází podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně, na návrh kteréhokoliv zástupce smluvní strany.

   

 6. 6. Řídící výbor
  • Navrhuje výhledový tříletý plán a z něho odvozený program daného kalendářního roku. Plán i program vstupují v platnost po ratifikaci statutárními orgány smluvních stran. Určité části programu mohou být realizovány i účelovými seskupeními smluvních stran či samostatně.
  • Na základě výhledového plánu a ročního programu navrhuje rozpočet pro záměry daného kalendářního roku; navrhuje též členění příspěvků signatářů a způsob, jakým budou kryty náklady jednotlivých akcí. Rozpočet včetně členění příspěvků podléhá schválení statutárními orgány signatářů a půlroční kontrole určeným členem výboru. Náklady běžného provozu (do výše 20.000,- Kč) hradí společně a nerozdílně signatáři.
  • Řídící výbor je usnášení schopný, jsou-li přítomni alespoň 3 představitelé signatářů. Usnesení musí být konsensuální.
  • Rozhoduje o operativních záležitostech
  • Rozhoduje o přijetí nových účastníků
  • Rozhoduje o navázání spolupráce s institucemi, které nejsou signatáři této smlouvy.
  • Podává každoročně zprávu o činnosti Českého komitétu Modrý štít a čerpání rozpočtu, jež prostřednictvím příslušného představitele předkládá statutárnímu orgánu signatáře.

   

 7. Jako člen ICA je na zasedání řídícího výboru zván zástupce Archivní správy ČR

   

 8. Pro spojení s mezinárodním komitétem ICBS a s externími partnery užívá Český komitét adresu c/o Náprstkovo muzeum, Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1

   

 9. Český komitét je otevřen všem fyzickým (nad 15 let) i právnickým osobám, které souhlasí (ztotožňují se) s jeho cíli a chtějí se podílet na jeho činnosti.

   

 10. Nový účastník/signatář se připojí formou dodatku (protokolu) k této smlouvě, s níž bude tvořit nedílný celek. Tento dodatek (protokol) rovněž stanoví případné organizační úpravy a způsob finanční spoluúčasti nového signatáře.

   

 11. Komitét zaniká dobrovolným rozpuštěním.

 

IV.
Závěrečná ustanovení

 

 1. Smlouva se vyhotovuje po jednom exempláři pro každého signatáře. Každý exemplář má stejnou platnost a je uložen u signatáře.

   

 2. Změny a dodatky jsou platné pouze v písemné formě, a to v počtu platných exemplářů smlouvy.

   

 3. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu představiteli signatářů a v účinnost po ratifikaci statutárními orgány signatářů.

 

V Praze dne 21. dubna 2000

Praha,
Česká archivní společnost a pobočka ČIS při SUA
Praha,
Český výbor ICOM
Praha,
Český výbor ICOMOS
Praha,
Svaz knihovníků
a informačních pracovníků ČR

Zájemci o spolupráci z oblasti knihoven se mohou hlásit u PhDr. Františky Vrbenské, Národní knihovna ČR, Centrální depozitář NK ČR, Štěrboholská 55, 102 00 Praha 15 - Hostivař, tel. 281 013 314, email: Vrbenska.Frantiska@cdh.nkp.cz
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce