Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Český komitét Modrý štít Fórum nezávislých poradců Českého komitétu Modrý štít

Fórum nezávislých poradců Českého komitétu Modrý štít

Statut

 1. Řídící výbor Českého komitétu Modrý štít rozhodl na svém zasedání dne 31. října 2003 o ustavení Fóra nezávislých poradců při Českém komitétu Modrý štít s cílem vytvořit síť expertů, kteří mohou radou a skutkem napomáhat naplnění poslání Modrého šítu a organizací, které se v rámci Modrého štítu sdružují.

 2. Posláním Českého komitétu Modrý štít je preventivní ochrana, zmírňování rizik a pomoc při záchraně kulturního dědictví ohroženého přírodní katastrofou, selháním člověka či ozbrojeným střetnutím. Za tímto účelem a na zcela dobrovolném základě shromažďuje a šíří informace, koordinuje akce a doporučuje a napomáhá realizaci nezbytných opatření v případě výjimečných situací v ČR.

 3. Členy Fóra nezávislých poradců ČKMŠ (dále jen "člen Fóra") mohou být fyzické osoby, a to na základě vlastní žádosti a rozhodnutí Řídícího výboru ČKMŠ. Řídící výbor ČKMŠ může též členem Fóra jmenovat fyzickou osobu z vlastní vůle; jmenování je však podmíněno písemným souhlasem dotčené osoby.

 4. Člen Fóra není členem Českého komitétu Modrý štít. Své členství ve Fóru nezávislých poradců ČKMŠ je člen oprávněn zveřejňovat dle vlastního uvážení, je však při tom povinen uvádět název Fóra v jeho přesném znění.

 5. Člen Fóra neplatí členské poplatky. Řídící výbor ČKMŠ se může na člena Fóra obracet se žádostmi o rady a doporučení. Člen Fóra může být zván na zasedání Řídícího výboru s hlasem poradním. Práce ve větším rozsahu pro členy ČKMŠ či členy těchto členů mohou být realizovány na základě písemné dohody a za úplatu.

 6. Člen Fóra bude uváděn v databázi členů Fóra, která bude zpřístupněna na stránkách ČKMŠ. Člen Fóra je oprávněn se zúčastňovat všech akcí, které ČKMŠ pořádá.

 7. Člen Fóra může kdykoli ukončit své členství, a to na základě písemného oznámení o ukončení členství. Členství ve Fóru zaniká úmrtím člena. ČKMŠ může člena Fóra vyloučit na základě svého usnesení, pro které hlasovaly dvě třetiny přítomných členů výboru, a to na návrh kteréhokoli člena výboru, pokud člen Fóra obzvláště hrubě porušil zásady, ke kterým se ČKMŠ programově hlásí, nebo poruší ustanovení statutu Fóra nezávislých poradců ČKMŠ.

 8. Způsob přihlášení za člena Fóra nezávislých poradců ČKMŠ:
  Zájemce o členství ve Fóru nezávislých poradců ČKMŠ se přihlásí prostřednictvím přihlášky/registračního formuláře, který získá na webových stránkách ČKMŠ (www.modrystit.cz) nebo u členů řídícího výboru ČMKŠ. Součástí přihlášky je čestné prohlášení, kterým zájemce o členství potvrzuje pravdivost uvedených údajů a zároveň dává svolení k jejich publikování na stránkách ČMKŠ.
  Zájemce o členství odešle přihlášku na adresu Řídícího výboru ČMKŠ, který přihlášku projedná a písemně oznámí zájemci o členství své rozhodnutí. V případě kladného rozhodnutí bude nový člen Fóra zařazen do databáze členů Fóra, zveřejňované na stránkách ČKMŠ

Kontakt na Český komitét Modrý štít:

PhDr. Jana Součková, DrSc.
předsedkyně Českého komitétu Modrý štít
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Betlémské nám. 1
110 00 Praha 1
e-mail: dir.npm@aconet.cz

Mgr. Dagmar Fialová
člen řídícího výboru Českého komitétu Modrý štít
Asociace muzeí a galerií České republiky
Jindřišská 901/5, II. schodiště
110 00 Praha 1 - Nové Město
e-mail: amg@cz-museums.cz
http://www.modrystit.cz

Přihláška ke členství ve Fóru nezávislých poradců Českého komitétu Modrý štít - Registrační dotazník pro databázi poradců (.doc ke stažení, 48 kB)

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce