Nacházíte se zde: Úvod Členství Kdo se může stát členem SKIP

Kdo se může stát členem SKIP

 1. Individuálním členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Individuálními členy SKIP se mohou stát rovněž studenti knihovnických a informačních škol.
 2. Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.
 3. Čestným členem SKIP se může stát významná domácí a zahraniční osobnost, která se vynikajícím způsobem zasloužila o rozvoj knihovnictví nebo informační profese v návaznosti a v souvislosti s působením SKIP.
 4. Individuálním členem SKIP se může stát cizí státní občan na základě souhlasu předsednictva VV SKIP.
 5. Členské přihlášky do SKIP se podávají písemně. Členství zaniká vystoupením, úmrtím nebo zbavením členství. Podrobná ustanovení o přijímání členů a o zániku členství obsahuje Jednací řád SKIP.
 6. Každý člen má právo:
  • být informován o svazové činnosti a účastnit se všech akcí, které SKIP pořádá;
  • vznášet dotazy, podávat návrhy a vyslovovat se k projednávaným otázkám;
  • získat odbornou a právní poradu v profesních otázkách;
  • využívat všech výhod členství ve SKIP (konzultace, studijní cesty, stipendia, členské slevy);
  • publikovat v tisku SKIP http://skip.nkp.cz/Bulletin/Bulletin.htm .
 7. Individuální člen může volit i být volen do všech orgánů SKIP.
 8. Institucionální člen má právo zúčastnit se všech jednání SKIP. Deleguje-li institucionální člen na jednání v kterémkoli orgánu SKIP více zástupců, má při hlasování pouze jeden hlas.
 9. Čestný člen má tatáž práva jako člen individuální s výjimkou aktivního a pasivního volebního práva. Při jednání má hlas poradní. Čestný člen neplatí členské příspěvky.
 10. Individuální člen má tyto povinnosti
  • pracovat ve svazových orgánech, do nichž byl se svým souhlasem zvolen nebo jmenován;
  • dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP;
  • řádně a včas platit členské příspěvky.
 11. Institucionální člen má tyto povinnosti
  • dodržovat stanovy a jiná závazná ustanovení SKIP;
  • řádně a včas platit členské příspěvky.
Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce