Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2014

Soutěž MARK 2014

— Kategorie: ,

Dne 16. října 2014 byla v Národní knihovně ČR v Praze, v rámci vyhlášení výsledků soutěže Knihovna roku a Městská knihovna roku popáté udělena cena MARK. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce

Tisková zpráva (.doc)

Cenu MARK 2014 získala

Mgr. Dagmar Chytková

z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy Univerzity v Brně, lektorka a tutorka informačního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně za koncepční zpracování  projektu informačního vzdělávání pro školy v okrese Vsetín (ČR) a Martin (SR) jeho uvedení do praxe. Dagmar Chytková poskytla během půlročního procesu pracovníkům knihoven zmíněných okresů důkladnou teoretickou průpravu a následně i praktickou a metodickou pomoc při aplikaci vědomostí do praxe. Pod jejím vedením byly vytvořeny modelové lekce pro 1.-9.ročník ZŠ a pro I.-IV. ročník SŠ. K jednotlivým lekcím jsou vydány metodické listy jak tiskem, tak zveřejněny na internetu a jsou přeloženy i do slovenštiny. Díky práci Dagmar Chytkové byla významným způsobem zvýšena úroveň informační výchovy v České i Slovenské republice.

Mgr. Dagmar Chytková

Komise vysoce hodnotila také řadu dalších nominací; mezi navrženými byli autoři skvělých počinů celostátního i mezinárodního významu, mimořádného významu regionálního, lokálního či komunitního.
Celkem bylo nominováno 13 osob (počiny, za něž byli jednotlivci nominováni, jsou uváděny ve zkratce)

 • Čermáková Zuzana, Bc.: zapojení knihoven ČR do projektu Evropská dobrovolná služba
 • Fabián Ondřej, PhDr.:projekt STMFull: plnotextová databáze pro výzkum a vývoj
 • Chytková Dagmar, Mgr.: projekt IVU pro školy v okresech Vsetín (ČR) a Martin (SR)
 • PhDr. Jansová Linda, PhD.: překlad normy ISO 14721:2012 do českého jazyka
 • Kraft Vladimír, Bc.: Rangers  – ekologické sdružení dětí a seniorů při MK Litvínov
 • Křivánek Petr, Mgr.: systém sdružených poptávek pro nákup knih v knihovně UK MU
 • Linc Miloslav: koncepční práce knihoven v ČR pro mládež
 • Lonská Pavlína, Mgr.: přenášení trendů zahraničního knihovnictví do ČR, retail koncept
 • Moravec Josef, Bc.: web MK Ústí nad Orlicí,propagace a implementace KOHA,VuFind
 • Polášková Petra, Mgr.: významné oživení knihovny: od nábytku, přes statistiku až po FB
 • Vojtíšek Vojtěch, Bc.: E-knihovna – projekt zpřístupnění elektronických knih pro každého
 • Vojtíšková Eva, Mgr.: projekty v KJM zejména pro handicapované, projekt Lékotéka
 • Zikuška Jan,Mgr.,DiS.: IVU,CEINVE, vzdělávací portál Kurzy.knihovna.cz, e-learning..

Výběr provedla sedmičlenná porota ve složení: Mgr. Roman Dub, Mgr. Marcela Güttnerová, Ing. Libuše Nivnická, Doc. PhDr. Richard Papík, PhD., Mgr. Miroslava Sabelová, Mgr.Jaroslava Štěrbová, Mgr. Martina Wolna

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2013 do 30.6.2014.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2014.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2014 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu: 

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2014
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2014“ v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 3. října 2014 v Praze.
 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.
Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pátek 16.05.2014 00:00 do
Pondělí 30.06.2014 00:00
Místo Celá ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)