Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2012

Soutěž MARK 2012

— Kategorie: ,

Dne 21. září byla v Písku na Knihovnickém happeningu v předvečer Týdne knihoven potřetí udělena cena MARK 2012. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Mgr. Blanka VorlíčkováCenu MARK 2012 získala

Mgr. Blanka Vorlíčková

z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze za rozvoj konceptu informačních systémů historického a kulturního dědictví a osobních knihoven představitelů české kultury a vědy v rámci projektu Informační systémy zpřístupňující knihovní celky osobností kultury jako součást národního kulturního dědictví, jehož je hlavním řešitelem a také spoluautorkou první výsledné publikace mimořádné kvality a typografické úrovně „Osobní knihovna Karla Čapka“ (součástí projektu jsou i elektronické výstupy). VORLÍČKOVÁ, B. ; KHEL, R.; ČECHOVÁ, P. Osobní knihovna Karla Čapka. Praha: VŠCHT, 2011. 250 s. Osobní knihovny. ISBN 978-80-7080-791-0. Vysoce byl hodnocen význam projektu pro oblast knihovnicko-informačního oboru, knihovědy, literární vědy a výzkumu i zájemce z řad veřejnosti.

 Komise vysoce hodnotila také řadu dalších nominací; mezi navrženými byli autoři skvělých počinů celostátního i mezinárodního významu, mimořádného významu regionálního, lokálního či komunitního.

 Celkem bylo nominováno 24 osob (počiny, za něž byli jednotlivci nominováni, jsou uváděny ve zkratce)

 • PhDr. Babka Lukáš: Ruský zahraniční archiv a další aktivity Slovanské knihovny NK ČR
 • Mgr. Biernátová Olga: Vzdělávací akce, portál IV na UTB a další aktivity
 • Bc. Güntherová Eva: Projekt 365.knihovna.cz
 • Hejtman Lukáš, DiS.: Webové stránky KDK
 • Mgr. Horálková Petra: Revitalizace knihovny ve Vrdech
 • Ing. Jansa Václav: Rozvoj knihovního SW Evergreen
 • PhDr. Jansová Linda, PhD.: CIS VŠCHT, práce pro SKIP Praha
 • Mgr. Jukl Jan: Podpora aktivit sekce SEX
 • Mgr. Juráš Jindřich: Aktivity pro uživatele na UPOL, facebook
 • Mgr. Kapounová Kateřina: Editorka projektu audioknihy.net
 • Mgr. Kapounová Kateřina: Akce pro uživatele, vzdělávací aktivity
 • PhDr. Kelnarová Zuzana: Knihy ve zkratce
 • Mgr. Martin Krčál, DiS.: Generátor citací Citace.com (5 nominací)
 • Krejcárková Lenka: Aktivity knihovny Ulita
 • Mgr. Kubík Vojtěch: Vzdělávací činnost v knihovně Rakvice
 • Linc Miloslav: CONiáš, Mistři písmen, učni slov
 • Mgr. Malínek Vojtěch: RETROBI
 • Mgr. Málková Jitka: Hudba patří do knihovny
 • Mgr. Peslerová Veronika: Vedení KKVysočiny (2 nominace)
 • Mgr. Peslerová Veronika: Inform. vzdělávání uživatelů (2 nominace)
 • Mgr. Prokopová Olga: Projekt Webovky.knihovna.cz (2x)
 • Mgr. Sovadinová Irena: Portál IVA na UTB ad.
 • PhDr. Suchá Ladislava:  Projekt PARTSIP ad.
 • PhDr. Šípek Richard: Bibliografické počiny, knihovědné bádání
 • Mgr. Vorlíčková Blanka: Monografie Osobní knihovna K. Čapka a projekt Informační systémy… pro národní dědictví
 • Mgr. Zikuška Jan: Projekt NAKLIV

 Vícekrát nominovaní za stejný počin: Mgr. M. Krčál (5x), Mgr. V. Peslerová (2x2 nominace), Mgr. O. Prokopová (2x); dvě různé nominace: Mgr. K. Kapounová.

Výběr provedla šestičlenná porota ve složení: Zlata Houšková, Ing. Libuše Nivnická, Doc. PhDr. Richard Papík, PhD., Mgr. Miroslava Sabelová, Ing. Martin Svoboda, Mgr. Martina Wolna

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2011 do 30.6.2012.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2012.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2012 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2012
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2012“ v jednom tištěném vyhotovení  + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 21. září 2011 v Písku.
 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Se* MARK = Mladý /á Atraktivní Rozumný /á Knihovník /ce, též Moudrý /á Aktivní Rozkvétající Knihovník /ce

MARK 2011
MARK 2010

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas 21.09.2012
od 12:00 am do 12:00 am
Místo ČR
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)