Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2013

Soutěž MARK 2013

Dne 20. září 2013 byla v Kolíně na Knihovnickém happeningu počtvrté udělena cena MARK 2013. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) s podporou developerské a stavební skupiny Skanska. Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků/pracovnic knihoven, případně studentů/studentek oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu MARK 2013 získala

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá

Ladislava Zbiejczuk Suchá

z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Kolegyně Zbiejczuk Suchá je odborným garantem projektu http://vyzkumy.knihovna.cz/, byla projektovou manažerkou projektu Partnerská síť informačních profesionálů PARTSIP (sdružujícího knihovníky, informační pracovníky a odborníky z akademické sféry i praxe s cílem podporovat učící se komunitu lidí a sdílení znalostí zejména z oblastí znalostního, procesního a projektového managementu a nových médií a technologií). Vykonává funkci šéfredaktorkou časopisu ProInflow a je vynikající pedagožkou oboru (na KISK MU), svým nasazením a pracovitostí podněcuje k aktivitě v oboru své studenty. V roce 2013 stála u zrodu projektu vnášejícího prvky hodnocení služeb knihoven nezaujatými pozorovateli: http://mys3.cz/ (mystery shopping). Odstartovala výjimečně kvalitní projekt 100 metod – Metody a techniky pro výzkum uživatelů a design služeb: http://100metod.cz/.

V letošním roce Komise vybírala celkem z pěti nominací  (počiny, za něž byli jednotlivci nominováni, jsou uváděny ve zkratce)

 • Bc. Zuzana Čermáková: Zapojení knihoven v ČR do projektu Evropská dobrovolná služba 
 • Lucie Chroustová:  Komunitní aktivity v knihovně obce Mořinka
 • DiS Lukáš Hejtman.:  Webové stránky Klubu dětských knihoven SKIP
 • DiS Anna Reschová:  Absolventská práce s tématem digitální knihovny Manuscriptorium
 • PhDr. Suchá Ladislava:  Projekt PARTSIP, mystery shopping ad.

Výběr provedla osmičlenná porota ve složení: Mgr. Jaroslava Štěrbová (předsedkyně), Mgr. Roman Giebisch, PhD., Ing. Libuše Nivnická, Doc. PhDr. Richard Papík, PhD., PhDr. Vít Richter, Mgr. Miroslava Sabelová, Ing. Martin Svoboda, Mgr. Martina Wolna.

 

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP
 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2012 do 30.6.2013.
 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2013.
 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2013 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu:

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2012
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel.
 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2013“ v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!
 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.
 7. Ocenění je spojeno s finanční odměnou 35 000,- Kč a dalšími benefity. Předáno bude na Knihovnickém happeningu 20. září 2013 v Kolíně.
 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

MARK 2012
MARK 2011

MARK 2010

Akce dokumentů