Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP MARK Soutěž MARK 2015

Soutěž MARK 2015

— Kategorie: ,

Dne 2.října 2015 je na Knihovnickém happeningu ve Vyškově pošesté udělena cena MARK. Cenu uděluje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP). Cílem projektu je podpořit a ocenit mimořádné tvůrčí aktivity mladých pracovníků knihoven, případně studentů oboru ve věku do 35 let a ocenit jejich konkrétní mimořádný přínos oboru v kalendářním roce.

Cenu MARK 2015 získala Mgr. Eva Vojtíšková

z Knihovny Jiřího Mahena v Brně za komplexní a systematickou projektovou činnost v KJM zaměřenou na vzdělávací a kulturní aktivity, realizované zejména ve prospěch uživatelů s různými druhy handicapů a za uplatňování netradičních postupů při zavádění nových služeb v rámci projektu Lekotéka – hračky a pomůcky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Projekt  je inspirací pro další knihovny. Jeho prostřednictvím usnadnila dětem s různými druhy postižení přístup k hračkám a pomůckám, které se půjčují na vybraných pobočkách KJM a v Ústřední knihovně. Soubor má 174 pomůcek (puzzle, zvukové knihy, muzikoterapeutické nástroje aj.) určený k půjčování do rodin a škol (hračky rozvíjí tvořivost, logické myšlení, čtenářskou gramotnost aj) - www.kjm.cz/lekoteka. Do prezentace projektu zapojila i dobrovolníky. Na rozvoji služby dále pracuje. Úspěšné vedla projekt ESF Ruku v ruce, jehož cílem byla integrace dětí s různými handicapy do společnosti prostřednictvím besed a integračních programů. V rámci projektových výstupů zaštítila e-publikaci metodického materiálu obsahujícího všechny besedy a integrace  na www.kjm.cz/metodika. Účast na kampani Tramvaj čtenářů a koordinace projektu zaměřeného na podporu vzdělávání Knihovna pro město II. – vzdělávání na míru (2014/2015).

MARK2015.jpg

Komise vysoce hodnotila také řadu dalších nominací; mezi navrženými byli autoři skvělých počinů celostátního i mezinárodního významu, mimořádného významu regionálního, lokálního či komunitního.

Celkem bylo nominováno 11 osob (počiny, za něž byli jednotlivci nominováni, jsou uváděny ve zkratce)

 • Benčík Martin: průkopník videa - marketingového nástroje Knihovny města Olomouce , kvalitně natočený videomagazín - měsíčník  Knihomol a další upoutávky na akce vykazují vysokou odbornost a profesionální zaujetí
 • Chodounská Alena, Bc.: projekt LibDesign, jehož cílem je téma designu služeb u odborné knihovnické veřejnosti představit a popularizovat přístupnou formou
 • Linc Miloslav: unikátní spojení témat Mládež a Kreativita , ověření v praxi vhodných formátů akcí, aktivit a komunikační strategie vhodných pro mládež, celostátní konference Do černého
 • Lonská Pavlína, Mgr. : výstava 65 let Ústavu informačních studií a knihovnictví v prostorách hlavní budovy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ; http://issuu.com/uiskffuk/docs/vystava_65_uisk, podpora kreativity knihovnické komunity
 • Moravec Josef, Bc.:, odborník na knihovní systémy i standardy a zavádění otevřených řešení - sdílí je ve společných projektech, podíl na implementaci systému Koha v Knihovně Na Křižovatce, přispění ke zvýšení zájmu o knihovnické systémy a standardy mezi studenty KISK FF MU
 • Pavelková Jindra, PhDr.: zpracování a zpřístupnění rozsáhlých fondů knižních (i rukopisných), grafických, mapových a muzejních obecně (namnoze rovněž v plné digitální podobě) kulturního fenoménu Benediktinského kláštera Rajhrad moderním způsobem     www.rajhradskyklaster.cz
 • Šimková Lenka, Mgr.: mimořádný přínos oboru v souvislosti s její prací na pozici šéfredaktorky celostátního časopisu Čtenář , anketa a nová koncepce časopisu od r. 2015 http://ctenar.svkkl.cz/
 • Šír Filip, DiS.: významný podíl na vzniku projektu a portálu www.narodnifonoteka.cz a Pracovní skupiny při MZK v Brně, zabývající se ochranou a zpřístupňováním zvukových dokumentů v rámci celé ČR
 • Vojtíšek Vojtěch, Bc.: příprava, vedení a realizace projektu E-knihovny MKP- zpřístupnění elektronických knih, databází elektronických informačních zdrojů a služeb s tím spojených (digitalizace na zakázku, prezenční e-knihy, rešeršní služby, digitalizace historických dokumentů, aj.). http://www.mlp.cz/cz/projekty/e-knihovna/
 • Vojtíšková Eva, Mgr.: viz výše
 • Zadembská Marika: mimořádná systematická a metodická podpora rozvoje dětského čtenářství nejen na lokální úrovní, ale i s dopadem na celou ČR;  MRKni  http://goo.gl/ANK70e, Můj WERK, Pohádkový les ….

Výběr provedla sedmičlenná porota ve složení:

PhDr. Miroslav Bünter, Mgr. Roman Dub, Ing. Libuše Nivnická, Mgr. Miroslava Sabelová,

PhDr. Ladislava Zbiejczuk Suchá, P.h.D., Mgr.Jaroslava Štěrbová, Mgr. Martina Wolna,

Základní pravidla a podmínky soutěže:

 1. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP

 2. Ocenění se uděluje fyzické osobě za mimořádný knihovnicko-informační projekt, počin, publikaci, stavbu či jiné dílo nebo mimořádný přínos oboru v období od 1.9. 2014 do 30.6.2015.

 3. Fyzická osoba navržená na ocenění musí:
  a) mít trvalý pobyt na území České republiky;
  b) dosáhnout věku maximálně 35 let ke dni 31. 12. 2015.

 4. Nominovat na cenu může fyzická i právnická osoba, a to nejpozději do 30.6.2015 v tištěné i elektronické podobě (CD, internet...) na níže uvedenou adresu: 

  Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

  Soutěž MARK 2014
  Klementinum 190
  110 00 Praha 1

  E-mail: skip@nkp.cz

  Na později došlé nominace nebude brán zřetel.

 5. Nominace musí být vyplněna na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek. Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí. Návrhy včetně všech požadovaných součástí musí být podány v uzavřené obálce nadepsané textem „Neotvírat – Cena MARK 2015“ v jednom tištěném vyhotovení + elektronicky (CD-ROM, e-mail). Návrhy, které nebudou obsahovat uvedené náležitosti, budou vyřazeny a nebudou postoupeny odborné porotě!

 6. O udělení ocenění pro 1 vítěze rozhodne na základě veřejných nominací odborná porota jmenovaná SKIP. Proti rozhodnutí poroty není možné se odvolat.

 7. Ocenění bude předáno na Knihovnickém happeningu 2. října 2015 ve Vyškově. Vítěz získá bezplatný poukaz na zájezd SKIP do dánských knihoven, který se uskuteční v říjnu 2015 a další ceny od vybraných sponzorů.

 8. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit soutěž nebo nevyhlásit vítěze, pokud porota rozhodne, že předložené návrhy neodpovídají svou kvalitou významu ceny nebo pokud bude předložen pouze jediný návrh.

Událost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pondělí 01.09.2014 00:00 do
Úterý 30.06.2015 00:00
Jméno
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)