Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Bezbariérové knihovny Žádost o získání certifikátu Handicap Friendly

Žádost o získání certifikátu Handicap Friendly

O získání certifikátu Handicap Friendly je v současné době možné usilovat v jedné ze čtyř oblastí: pro osoby se zrakovým znevýhodněním, pro osoby se sluchovým znevýhodněním, pro osoby s tělesným znevýhodněním a pro osoby s mentálním znevýhodněním.

Požadavky, které je nutné splnit pro získání certifikátu v daných oblastech, jsou podrobně popsány v metodické příručce Rovný přístup - Standard Handicap Friendly. Kromě příručky doporučujeme knihovně řídit se také aktualizacemi standardu, které jsou dostupné na webu sekce.

Oceněné knihovny Handicap Friendly

Knihovna města Ostravy – Handicap Friendly v oblasti pro osoby se zrakovým postižením (2014)

Knihovna Jiřího Mahena v Brně – Handicap Friendly v oblasti pro osoby se zrakovým postižením (2014)

Knihovna města Hradce Králové – Handicap Friendly v oblasti pro osoby se zrakovým postižením (2016)

Knihovna Kroměrížska - Handicap Friendly v oblasti pristupnosti pro osoby s tělesným postižením (2020)

Pravidla

Podání žádosti

 • Knihovny, které mají zájem o získání certifikátu, se mohou prostřednictvím svého ředitele/ředitelky/vedoucího/vedoucí obrátit na Sekci služeb osobám se specifickými potřebami SKIP na adrese: http://goo.gl/forms/PKhTP6fBeK

Termíny a platba při hodnocení Handicap Friendly

 • Po přihlášení bude ředitel(ka)/vedoucí vyrozuměn(a), v jakém časovém horizontu bude hodnocení probíhat a kam zaslat finanční částku za otestování přístupnosti.
 • Výše finančních nákladů za testování přístupnosti je stanovena na 5.000,- Kč za každou jednotlivou oblast přístupnosti. Tato částka zahrnuje hodnocení jedné budovy knihovny v jednom dni. V případě, že hodnocení probíhá ve více budovách, je nutné k částce připočítat 500 Kč za každou další budovu (poznámka: v rámci jednoho dne je reálné zhodnotit max. 3 budovy jedné instituce). Každý kalendářní rok přispívá SKIP na certifikaci určitou částkou - výše příspěvku dané knihovny bude o tuto částku snížena. Více informací najdete na webu sekce nebo získáte na dotaz.

Hodnocení služeb a přístupnosti knihovny v časových souvislostech

 • Po uhrazení finanční částky bude ustavena v průběhu jednoho měsíce hodnotící komise, která posoudí přístupnost knihovny. Komise bude složena ze členů Sekce služeb osobám se specifickými potřebami SKIP a odborníků na danou problematiku (včetně odborníků z řad lidí se specifickými potřebami v dané oblasti). Do tří měsíců bude knihovna vyrozuměna o získání/nezískání certifikátu.

 • Pokud bude hodnocení knihovny zasahovat do období letních či vánočních prázdnin (případně jiného mimořádného omezení provozu knihovny z technických či jiných důvodů), bude knihovna vyrozuměna o prodloužení termínu závěrečného hodnocení, max. délka zdržení bude 1 měsíc.

Forma hodnocení

 • Hodnocení se skládá z několika částí. Nejprve probíhá on-line a telefonicky prostřednictvím dotazů na vedení knihovny i provozy knihovny. Hodnocení uzavírá návštěva hodnotící komise, která přímo na místě prověří fyzickou přístupnost, případně další aspekty připravenosti knihovny pro získání certifikátu v dané oblasti. Součástí hodnocení je pořízení fotodokumentace, které bude využita pro následnou propagaci. Za hodnocení odpovídá garant, člen sekce.

 • Na základě hodnocení bude vypracována podrobná zpráva, která bude předána knihovně, včetně dalších doporučení pro rozvoj přístupnosti. Zprávy budou archivovány a budou přístupny pouze hodnotitelům a předsedovi SKIP.

Postup při nesplnění (nutném doplnění) standardu Handicap Friendly

 • Pokud knihovna v certifikaci neuspěje a přitom nepůjde o závažné nedostatky, bude mít 6 měsíců na jejich odstranění. Poté bude náprava nedostatků znovu prověřena. Pokud komise shledá nápravu dostatečnou,  knihovna získá certifikát Handicap Friendly. Pokud se při kontrole ukáže, že nedostatky odstraněny nebyly, bude knihovna muset v případě zájmu o certifikaci projít znovu celým procesem.

 • Pokud si kontrola nedostatků vyžádá opětovnou návštěvu hodnotící komise, musí knihovna uhradit náklady na cestovné.

Získání a platnost certifikátu Handicap Friendly

 • Do tří měsíců od ustanovení hodnotící komise obdrží knihovna rozhodnutí o udělení či neudělení certifikátu, hodnotící zprávu a případná doporučení na vylepšení  služeb.

 • V případě úspěšné certifikace získá knihovna logo Handicap Friendly pro danou skupinu uživatelů. Logo má podobu tištěnou (nálepka) a elektronickou. Jeho součástí je certifikát a prezentace formou tiskové zprávy z předávání ocenění či publikování v odborném knihovnickém tisku.

 • Platnost uděleného certifikátu Handicap Friendly je 5 let, poté bude knihovna vyzvána k obnovení jeho platnosti.

Aktualizováno k 5.10.2017 Hubatková Selucká

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce