Nacházíte se zde: Úvod Co je SKIP Organizace a řízení SKIP

Organizace a řízení SKIP

  • SKIP je dobrovolnou profesní a stavovskou organizací knihovníků a informačních pracovníků, která má charakter občanského sdružení. Je samostatnou právnickou osobou a působí na území České republiky.
  • SKIP sdružuje na 1 500 členů a je organizován na regionálním principu.
  • Má 11 regionálních výborů:

01 Praha

02 Středočeský region

03 Jihočeský region

04 Plzeňský region

06 Ústecký region

07 Liberecký region

08 Východočeský region

09 Region Velká Morava

10 Region Moravskoslezského a Olomouckého kraje

11 Karlovarský region

Po odborné linii zajišťuje činnost 15 odborných sekcí:

Český komitét Modrý štít

Ediční komise

Frankofonní klub

Klub dětských knihoven

Klub lékařských knihoven

Klub školních knihoven

Klub tvořivých knihovníků

Klub vysokoškolských knihovníků

Komise pro zahraniční styky

Sekce služeb osobám se specifickými potřebami

Sekce veřejných knihoven

Sekce vzdělávání

Zaměstnavatelská sekce

Sekce knihovníků - trenérů paměti

60+

  • Řídí se ve veškeré činnosti přijatými stanovami, programem a jednacím řádem, v jejich rámci vytváří svým členům podmínky pro nejširší demokratickou výměnu názorů, poznatků a zkušeností.
  • Individuálním členem SKIP se může stát každý občan České republiky, který je nebo byl profesně činný v knihovnách a informačních střediscích, jestliže souhlasí se Stanovami SKIP. Členem SKIP se může stát i občan jiného státu, členství je podmíněno souhlasem předsednictva VV SKIP.
  • Institucionálním členem SKIP se může stát každá knihovna nebo informační středisko (popř. instituce, v jejímž rámci knihovna či informační středisko působí) a také pracoviště sloužící knihovnické a informační profesi.

 

  • Orgány SKIP:

Valná hromada SKIP. Nejvyšším orgánem SKIP je valná hromada. Skládá se ze

všech na ní přítomných členů SKIP.

Výkonný výbor SKIP. Výkonný výbor SKIP řídí a organizuje činnost v období mezi

valnými hromadami.

Předsednictvo VV SKIP. Předsednictvo má deset členů. VV si volí ze svého středu

devět členů předsednictva a předsedu.

Dozorčí komise SKIP. Sleduje dodržování Stanov SKIP, kontroluje plnění usnesení

valné hromady a dodržování platných norem v činnosti SKIP

Regionální orgány SKIP. Členové SKIP podle místa svého pracoviště nebo bydliště

vytvářejí regionální organizace SKIP.

Odborné orgány SKIP. Členové SKIP se mohou podle své specializace a zájmů

seskupovat v sekcích, v odborných komisích, v klubech a v pracovních skupinách jak

na regionální, tak i celostátní úrovni.

 

  • SKIP zaniká usnesením valné hromady, která také rozhodne, jak bude naloženo s majetkem.
Akce dokumentů

Přihláška do SKIP

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce