Nacházíte se zde: Úvod Aktuality Archiv aktualit Dotazník IFLA Global Vision – IFLA připravuje novou vizi pro knihovny

Dotazník IFLA Global Vision – IFLA připravuje novou vizi pro knihovny

IFLA připravuje novou vizi pro knihovny.

Podrobnosti o přípravě najdete v příspěvku Zapojte se do celosvětové diskuze o budoucnosti knihoven IFLA Global Vision https://bulletinskip.skipcr.cz/vsechna-cisla/prohlizet-cisla/2017-rocnik-26-cislo-2/zapojte-se-do-celosvetove-diskuze-o-budoucnosti

Před několika dny byl zveřejněn dotazník https://globalvision.ifla.org/vote/, který umožňuje, aby se knihovníci/e a příznivci knihoven na celém světě vyjádřili k budoucí prioritám rozvoje knihoven. Obracíme se na všechny knihovny a jejich pracovníky, aby se této aktivity zúčastnili, aby byl slyšet i hlas z České republiky. Pro usnadnění jsme dotazník přeložili do češtiny. Dotazník je nezbytné vyplnit nejpozději do 30. 9. 2017.

Dotazník: https://globalvision.ifla.org/vote/

HLASUJTE !

Hlasování o Globální vizi IFLA

Dnešním dnem se otvírá nová kapitola diskuze o Globální vizi IFLA prostřednictvím online hlasování.

Prostřednictvím online dotazníku nabízíme všem knihovníkům a příznivcům knihoven jednoduchý způsob jak mohou přispět k celosvětové diskuzi o vytváření sjednoceného knihovního prostoru (the united library field).

V dotazníku najdete soubor 6 otázek s nabídkou 10 variant opovědí, z nichž můžete zvolit 5 nejdůležitějších. Návrhy odpovědí vyplývají z diskuzí ze šesti regionálních workshopů nad tématem Globální vize IFLA, které proběhly ve všech světadílech v období o dubna do července 2017. Těchto setkání se zúčastnili zástupci ze 140 zemí a vyjádřili své názory na témata obsažená v předložených otázkách.

Důležitý je i váš názor. Chceme, abyste se na diskuzi podíleli, a aby diskuze o Globální vizi IFLA probíhala na všech úrovních knihovnické komunity. Výsledky vašeho hlasování, stejně jako výsledky z jednání IFLA a dalších workshopů na celém světe budou zahrnuty do celkové zprávy o projektu Globální vize IFLA, který stanoví program pro budování sjednoceného knihovního prostoru.

Postupující globalizace vyžaduje, aby knihovny byly více propojeny a intenzivněji spolupracovaly.

Využijte příležitost a vyjádřete svůj názor! Hlasování bude ukončeno 30. září 2017.

Budoucnost tvoříme společně! Přidejte se k nám!

Gerald Leitner

 

Generální tajemník IFLA

Vyjádřete svůj názor!

Upozornění: Pokud při vyplňování dotazníku využijete tento překlad, myslete na to, že pořadí nabízených odpovědí se v dotazníku pravidelně obměňuje, tzn. že pořadí uvedené v překladu může být jiné!

Please tell us a little bit more about yourself:

Prosím, uveďte o sobě základní informace:

Country

Stát:

Years worked in libraries

Počet let zaměstnání v knihovnách:

Library type

Typ knihovny

 

 • Akademická a vědecká knihovna

 

 • Knihovna z oblasti umění

 

 • Vládní, ministerská knihovna

 

 • Zdravotnická knihovna

 

 • Knihovna pro nevidomé a slabozraké

 

 • Parlamentní knihovna

 

 • Národní knihovna

 

 • Veřejná knihovna (provozovaná obcí nebo krajem)

 

 • Školní knihovna

 

 • Specializovaná knihovna z oblasti přírodních věd a technická knihovna

 

 • Specializovaná knihovna z oblasti humanitních věd

 

 • Jiný typ knihovny

 

 • Nepracuji v knihovně

 

 

Are you attending the IFLA World Library and Information Congress (WLIC) in Wroclaw, Poland?

Účastnil/a jste se Světového kongresu IFLA ve Vratislavi v Polsku?

 

Ano   Ne

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What are the core values of libraries?

Jaké jsou základní hodnoty knihoven?

 • Commitment to dissemination of information and knowledge‎
 • Odpovědnost za šíření informací a znalostí
 • Embracing the shift to digital‎
 • Akceptování posunu k digitální komunikaci
 • Dedication to learning‎
 • Oddanost potřebám učení a vzdělávání
 • Professionalism and ethical conduct‎
 • Profesionalita a etické jednání
 • Diversity and inclusion‎
 • Rozmanitost a schopnost začleňování
 • Spirit of collaboration‎
 • Duch spolupráce
 • Protection of cultural heritage and memory‎
 • Ochrana kulturního dědictví a společné paměti
 • Equal and free access to information and knowledge‎
 • Rovný a volný přístup k informacím a znalostem
 • Freedom of expression‎
 • Svoboda projevu
 • Commitment to community engagement and empowerment‎
 • Zapojování a posilování komunity

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What are libraries exceptionally good at?

V čem jsou knihovny výjimečně  dobré?

 • Developing and delivering inclusive services‎
 • Rozvijí a poskytují služby všem bez rozdílu
 • Preservation and conservation of cultural heritage and memory‎
 • Chrání a konzervují kulturní dědictví a společnou paměť
 • Organising information and knowledge‎
 • Organizují, třídí informace a znalosti
 • Contributing to the economic development‎
 • Přispívají k hospodářskému rozvoji
 • Providing opportunities for access to information and knowledge‎
 • Nabízí příležitosti pro přístup k informacím a znalostem
 • Supporting learning, literacy and reading‎
 • Podporují učení, gramotnost a čtenářství
 • Disseminating and sharing information and knowledge‎
 • Šíří a sdílí informace a znalostí
 • Providing access to and supporting the use of Information and Communications Technology (ICT)‎
 • Poskytují a podporují přístup k informačním a komunikačním technologiím (ICT)
 • Offering non-commercial, safe spaces for individuals and communities‎
 • Nabízí nekomerční, bezpečný prostor pro jednotlivce i komunitu
 • Fostering research and innovation‎
 • Podporují výzkum a inovace

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What should libraries do more of?

Co by měly knihovny dělat více?

 • Measure impact‎

Měřit a hodnotit dopad svého působení

 • Support learning, literacy and reading‎

Podporovat učení, gramotnost a čtenářství

 • Embrace digital innovation‎

Přijímat digitální inovace

 • Promotion and marketing‎

Propagaci a marketing

 • Training and development of staff and leaders‎

Vzdělávat zaměstnance i vedoucí pracovníky a podporovat jejich rozvoj

 • Foster research and innovation‎

Podporovat výzkum a inovace

 • Supporting the Sustainable Development Goals (SDGs) and the current social needs‎

Podporovat cíle udržitelného rozvoje (SDG) a současné sociální potřeby

 • Advocacy‎

Lobbovat za zájmy knihoven a jejichuživatelů

 • Partnership and collaboration‎

Podporovat partnerství a spolupráci

 • Community engagement‎

Zapojovat se do komunity

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What should libraries do less of?

Co by měly knihovny dělat méně?

 • Being shy and humble‎
 • Být nesmělé a pokorné
 • Decision-making based on assumptions‎
 • Rozhodovat na základě domněnek
 • Duplicating‎
 • Napodobovat, kopírovat
 • Maintaining outdated services and collections‎
 • Udržovat zastaralé služby a sbírky
 • Complaining‎
 • Stěžovat si
 • Resisting and fearing change‎
 • Bránit se a obávat se změn
 • Being inflexible, bureaucratic and implementing too many restrictions‎
 • Byt nepružnými, byrokratickými a vyžadovat příliš mnoho omezení a zákazů
 • Relying on collections instead of community needs‎
 • Spoléhat se na své sbírky místo respektování potřeb komunity
 • Working in isolation‎
 • Pracovat v izolaci
 • Having a passive approach
 • Být pasivní

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What are the main challenges to libraries?

Jaké jsou hlavní problémy/výzvy knihoven?

 • Inadequate infrastructure‎
 • Nedostatečná infrastruktura
 • Lack of leadership capacity‎
 • Nedostatek vůdčích schopností a osobností
 • Inadequate legal environment‎
 • Nedostatečné legislativní podmínky
 • Insufficient library funding and investment‎
 • Nedostatečné financování a nedostatek investic do knihoven
 • Managing change‎
 • Řízení změn
 • Ever increasing user-expectations‎
 • Stále rostoucí očekávání uživatelů
 • Lack of skilled staff‎
 • Nedostatek kvalifikovaného personálu
 • Value of libraries not understood by funders and stakeholders‎
 • Nedostatečné chápání hodnot a významu knihoven ze strany provozovatelů knihoven a dalších důležitých činitelů
 • Image and status of libraries‎
 • Image a postavení knihoven
 • Ongoing technological changes
 • Probíhající technologické změny

 

 

Please choose up to 5 answers to the following question:

Prosím, vyberte maximálně 5 odpovědí na následující otázku:

What would be the characteristics of a united library field?

Jaké charakteristiky by měl mít sjednocený knihovní prostor?

 • Drawing on the strengths of all‎
 • Měl by vycházet ze všech silných stránek
 • Motivated staff‎
 • Mít motivované zaměstnance knihoven
 • Empowered libraries build more informed, literate and participative societies‎
 • Mít silné knihovny, které se podílejí na informované, gramotné a aktivní společnosti
 • No silos‎
 • Být otevřený a podporovat spolupráci
 • Powerful partnerships and collaboration‎
 • Využívat výkonné partnerství a spolupráci
 • A Global Vision dynamically connected with local strategies‎
 • Dynamicky propojovat globální vizi s místními strategiemi
 • Strong leadership at all levels‎
 • Mít silné řízení na všech úrovních
 • Effective and efficient use and sharing of resources and technologies‎
 • Efektivně a účinně využívat a sdílet zdroje a technologie
 • Commitment to quality Library Information Science (LIS) education and development‎
 • Přijmout závazek za kvalitní vzdělávání a rozvoji knihovní informační vědy
 • A united voice for strong advocacy actions‎
 • Mít jednotný hlas při velkých lobbovacích aktivitách

 

 

Thank you for taking your time and having your say in the IFLA Global Vision discussion.

Help us spread the message and ask others to vote. Join the social media buzz using the #iflaGlobalVision.

Follow us on Twitter! Like us on Facebook!

 

You can also organise your own Global Vision discussion!

Please leave your email and join a network of libraries sharing their views with IFLA.

Email

Verification

Děkujeme za váš názor a diskuzi ke Globální vizi IFLA.

Pomozte nám tuto myšlenku rozšířit a požádejte své kolegy o hlasování. Zapojte se do sociálních sítí pomocí hashtagu #iflaGlobalVision.

Sleduj hlasování na Twitteru! Linkujte na Facebooku!

Můžete také uspořádat svou vlastní diskusi ke Global Vision!

Zapojte se do sítě knihoven, které sdílí své vize s IFLA, uveďte níže svou emailovou adresu.

E-mail

Ověření

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce