Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Sekce veřejných knihoven Skupina pro komunitní aktivity Vysvětlení pojmů

Vysvětlení pojmů

Komunita

Termín komunita pochází z latinského slova "communitas", kde znamená lidské společenství, společnost, obec, ale také vlídnost, laskavost i družnost, která se pojí se vzájemným dáváním a přijímáním úsluh.

Komunita je slovo, které se v češtině (ale také třeba v angličtině) užívá v několika významech - především jako označení skupiny lidí, jejíž život se odehrává na nějakém zeměpisně vymezeném místě, nebo kterou spojuje místo společných aktivit (pracoviště, školy atd.), případně se tímto slovem označuje společenství lidí, které pojí společný zájem, profese, náboženství. U nás se také často používá v souvislosti s etnickými menšinami (např. romská komunita).

V souvislosti s místními projekty se ustálil význam, ve kterém budeme slovo komunita používat i v kontextu s aktivitami knihoven a který můžeme ve stručnosti vyjádřit asi takto:
Komunita je tvořena lidmi, kteří patří k určitému místu (žijí v určité lokalitě, mají společnou tradici apod.) a mají mezi sebou nějaké vztahy - sociální vazby (např. přátelské, příbuzenské nebo vytvořené na základě ekonomické směny, na základě společně konané aktivity apod.).

Pro potřeby knihovny, která má zájem působit jako knihovna komunitní, je vhodné teritoriální území vymezit prostorem, který má být dotyčnou knihovnou obsluhován (městská knihovna - město, sídlištní pobočka - sídliště).

 

Komunitní knihovna

Komunitní knihovna napomáhá rozvoji komunity v místě svého působení - podporuje dobré soužití lidí v místě, pomáhá lidem zlepšovat místo/obec/město, ve kterém žijí, a rozvíjet dobré vztahy mezi lidmi, skupinami lidí i organizacemi na daném území.

Komunitní knihovna nezaměřuje své aktivity pouze na své registrované čtenáře, ale plánovitě a systematicky oslovuje celou komunitu místa; své služby rozvíjí tak, aby mohla pružně reagovat na potřeby všech skupin lidí v místě.
Komunitní knihovna poskytuje prostor pro aktivity jednotlivých skupin lidí a propojuje je s dalšími skupinami i jednotlivci v souladu s rozvojem komunity.
Komunitní knihovna se podílí na společném životě místa, vyznačuje se bohatou spoluprací s místními organizacemi a institucemi. Svými aktivitami podporuje propojování veřejného a soukromého sektoru, rozvoj partnerství mezi organizacemi a představiteli veřejné správy, neziskovými organizacemi, podnikateli, občany.

Cílem komunitní knihovny je
při zachování kvalitních knihovnických a informačních služeb

 • povzbudit místní obyvatele k aktivní účasti na životě své obce, pomoci rozšířit možnosti lidí ovlivnit to, co se s nimi děje
 • pomoci řešení problémů komunity informační podporou všech zainteresovaných
 • posilovat vztah lidí k místu, ve kterém žijí
 • koordinovaně s dalšími organizacemi (a ve spolupráci s nimi) rozvíjet kulturní, vzdělávací a volnočasové aktivity vycházející z potřeb komunity (podpora rozvoje potenciálu místa)


Příklad cesty Masarykovy veřejné knihovny ke komunitní knihovně

V knihovně

 

Komunitní aktivity

Jde o takové činnosti knihovny, které nejsou primárně zaměřeny na registrované uživatele knihovny, ale oslovují celou komunitu (případně určitý segment komunity) a vedou k jejímu posilování. Současně tak také posilují místo knihovny v dané komunitě.
Příležitostně komunitní aktivity různého rozsahu realizuje velká část veřejných knihoven, často jako součást svých PR aktivit - snaží se jimi oslovit své okolí a získat další uživatele svých služeb.

Příklady komunitních aktivit knihoven

 

Komunitní projekty

Komunitní projekt je konkrétní plán komunitních aktivit a činností s jasným směrováním i cílem; obsahuje soubor technologických postupů i zdrojů, které jsou použity při dosahování stanoveného cíle. Hlavním cílem komunitních projektů je rozvoj určité komunity.
Dobrý komunitní projekt vykazuje tyto znaky (dle programu CPSI realizovaného Nadací OSF Praha):

 • rozvíjí zaujetí a zájem lidí
  (jeho idea se rodí v otevřeném procesu, projekt dává příležitost lidem podílet se na veřejných věcech, dělat věci tak, jak je cítí a jak je považují za potřebné, projekt pomáhá proti lhostejnosti, posiluje účastníky projektu)
 • otvírá lidem a skupinám nové rozměry
  (pomáhá překonávat černobílé vidění problémů, dává lidem příležitost učit se ze svých chyb i od sebe navzájem)
 • posiluje a pomáhá uvést věci do pohybu
  (odkrývá a využívá existující potenciál komunity, pomáhá formulovat priority zájmu komunity, prvky projektu mohou být znovu použity i v jiných případech)
 • je dobře prezentován a připraven
  (představuje veřejnosti všechny zúčastněné skupiny, vychází ze znalosti místních partnerů, má realizační plán, který zahrnuje jednotlivé kroky)


Příklad projektu Městské knihovny Sedlčany (dokument doc., 61,5 kB)

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce