Nacházíte se zde: Úvod Odborné orgány Klub školních knihoven Cíle Klubu školních knihoven

Cíle Klubu školních knihoven

 

 

 

 

Klub školních knihoven - zakládací listina

Školní knihovny hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu na školách všech úrovní. Žáci a studenti jejich prostřednictvím získávají základní dovednosti v práci s informacemi, učitelům poskytují materiály a prostor pro výuku. Toto vše ve spojení s kulturní funkcí zvyšuje prestiž školy a jak zahraniční výzkumy dokazují také zlepšuje studijní výsledky. Jako školní knihovníci a lidé zajímající se o problematiku školních knihoven cítíme potřebu spojit své zkušenosti a poznatky, a proto jsme se rozhodli založit Klub školních knihoven.

(1) Klub školních knihoven vzniká jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování služeb knihoven na základních a středních školách.

(2) Cílem sdružení je

  1. podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve vzdělávacím procesu
  2. formulovat problémy školního knihovnictví
  3. usilovat o vznik potřebné legislativy
  4. zastupovat školní knihovny při jednáních týkajících se školního knihovnictví jako celku (např. jednání s MŠMT ČR, MK ČR, zajišťování licencí, členství v mezinárodních organizacích)
  5. napomáhat předávání poznatků a zkušeností s činností a provozem školních knihoven (na národní i mezinárodní úrovni)
  6. iniciovat a podílet se na výzkumu v oblasti školního knihovnictví
  7. připravovat společné programy h. podílet se na přípravě, revizi a naplňování standardů
  8. hledat možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků školních knihoven

Hlavní cíle

(1) propagace sdružení za účelem rozšíření členské základny, aktivní vyhledávání a oslovování potencionálních zájemců o problematiku školních knihoven
(2) tvorba filozofie sdružení, obecných cílů a principů fungování
(3) příprava prezentací na SEČ, akci ÚISK, konferenci MZK
(4) připravit společný program pro Mezinárodní den školních knihoven 27.10.2003
(5) zjišťovat, co by od sdružení členové očekávali
(6) definovat nezbytné dovednosti školního knihovníka
(7) příprava řízené konference a zprovoznění www stránky
(8) aktivně se podílet na přípravě a schvalování legislativních dokumentů
(9) monitorování a podpora zajišťování finančních prostředků (MK, MŠMT, granty, sponzoring)
(10) iniciovat výzkum v oblasti ŠK
(11) zajistit informační zázemí pro oblast školních knihoven (české i zahraniční odborné časopisy, publikace) - SPPK, NK
(12) vytvořit komunikační zázemí v oblasti školních knihoven (setkávání, elektronická i tradiční masmédia)
(13) navazování kontaktů mj. s masmédii
(14) publikovat, publikovat, publikovat!!!
členství v IFLA, IASL a dalších mezinárodních institucích

Akce dokumentů

Přihláška

Facebook

Bulletin SKIP

Wikipedie

Knihovnické akce