Nacházíte se zde: Úvod Akce a projekty Celostátní akce SKIP Městská knihovna roku Cena SKIP: Městská knihovna roku 2019

Cena SKIP: Městská knihovna roku 2019

— Kategorie: ,

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR vyhlásil již podesáté soutěž o nejlepší Městskou knihovnu roku 2019. Záštitu nad soutěží převzal Svaz měst a obcí ČR. Cílem soutěže je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb. Soutěž je určena pro knihovny, které působí v městech s více než 5 000 obyvateli. Do soutěže se přihlásilo 22 městských knihoven.

Městskou knihovnou roku 2019 se stala

Městská knihovna Písek

Písecká knihovna je jednou z nejstarších českých veřejných městských knihoven. V roce 2019 se knihovna přestěhovala z nevyhovujících stísněných prostor do nově adaptované budovy bývalé školy J. A. Komenského na Alšově náměstí a mohla tak podstatně rozšířit služby svým uživatelům. Součástí projektu nové knihovny bylo i vytvoření Centra vzdělávání se zaměřením  na podporu neformálního vzdělávání, zejména v oblasti polytechniky, řemeslných dovednosti včetně vaření, digitálního a jazykového vzdělávání. Neobvyklá je orientace polytechnického vzdělávání na obor biologie a fyzika. Řemeslné dovednosti jsou v souladu se specifickými místními podmínkami (existence podniku Jitex Písek) zaměřeny na rukodělné aktivity a práci s textilem. Realizovaná rekonstrukce budovy bývalé školy podle návrhu architekta Jana Svobody je výjimečným a úspěšným architektonickým počinem, který dalece překračuje hranice jihočeského regionu. Celkové náklady rekonstrukce a vybavení 155 mil. Kč bez DPH. Interiérové vybavení bylo hrazeno z dotace IROP, výzva č. 57 Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. Otevření knihovny 26. 4. 2019.

Statistické ukazatele za rok 2018:

 • Počet obyvatel: 28 965

 • Knihovní fond: 143 530 knihovních jednotek

 • Výpůjčky: 256 380

 • Čtenáři: 5 320

 • Návštěvníci: 141 145

Vítěz soutěže získává od SKIP částku 20 000 Kč, Svaz měst a obcí ČR věnuje vítězné knihovně knihobudku.

Zvláštní ocenění získaly knihovny, které zvítězily v jednotlivých velikostních kategoriích měst:

Města 5 000 až 10 000 obyvatel

Městská knihovna Bílovec

Moravskoslezský kraj

Města 10 001 až 20 000 obyvatel

Městská knihovna Louny

Ústecký kraj

Města 20 001 až 40 000 obyvatel

Městská knihovna Písek

Jihočeský kraj

Města nad 40 000 obyvatel

Městská knihovna Kladno

Středočeský kraj

Soutěž měla dvě kola. V prvním byly knihovny hodnoceny metodou benchmarkingu. Celkem bylo porovnáváno 22 výkonových indikátorů, například počet nových přírůstků knihovního fondu, plocha knihovny pro veřejnost, počet registrovaných uživatelů, počet stanic připojených k internetu. Dvě nejlepší knihovny z každé velikostní kategorie postoupily do druhého kola. Odborná komise knihovny navštívila a na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města a úroveň prostředí knihovny, dále exteriér, interiér, technické vybavení, sociální zázemí apod.

Základní podmínky účasti v soutěži:

1. Cíl soutěže: motivovat městské knihovny a jejich zřizovatele k rozvoji knihovnických a informačních služeb veřejnosti.

2. Vyhlašovatelem soutěže je SKIP.

3. Knihovna působí ve městě, která má 5 000 a více obyvatel. Soutěž není určena krajským knihovnám.

4. Do soutěže bude zařazena knihovna, která v termínu do 31. 7. 2019 podá řádně vyplněnou přihlášku do soutěže. Rozhodující je datum na razítku pošty.

5. Pokud knihovna nemá právní subjektivitu, přihlášku může podat zřizovatel knihovny nebo právní subjekt, jehož je knihovna součástí.

6. Knihovna, která získá hlavní celostátní ocenění Městská knihovna roku, se může soutěže zúčastnit znovu po uplynutí 5 let.

7. Přihláška do soutěže musí být vyplněna na předepsaném formuláři (docx), který tvoří přílohu č. 1 těchto podmínek.

8. K přihlášce do soutěže musí být přiloženy následující doklady

 • Vyplněný statistický výkaz Kult (MK) 12-01 o činnosti knihovny za rok 2018.

 • Doplňující údaje o činnosti knihovny v roce 2018, viz příloha č. 2 (docx).

 • Údaje pro benchmarking za rok 2018. Údaje je nutno vyplnit do benchmarkingové databáze na http://www.benchmarkingknihoven.cz/. Před odesláním formulář vytiskněte a přiložte k přihlášce. Pokud knihovna doposud není přihlášena do projektu Benchmarking knihoven, kontaktujte Mgr. Vladanu Pillerovou, email. Vladana.pillerova@nkp.cz, tel. 221 663 330.

 • Charakteristika nejméně dvou významných akcí realizovaných knihovnou v období 1. 7. 2018 do 31. 7. 2019, např. vzdělávací či kulturní akce, zpřístupnění nových služeb, rekonstrukce či výstavba prostor knihovny, zprovoznění pobočky apod.

 • Materiály zaslané spolu s přihláškou se nevracejí.

9. Přihláška do soutěže včetně výše uvedených příloh musí být ve stanoveném termínu zaslána poštou v tištěné i elektronické podobě (na nosiči CD nebo e-mailem) na níže uvedenou adresu.

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Soutěž Městská knihovna roku 2017
Mariánské náměstí 190
110 00 Praha 1
E-mail: skip@nkp.cz

10. Knihovna souhlasí se zveřejněním údajů o činnosti, které byly poskytnuty pro hodnocení v soutěži.

Pravidla hodnocení v prvním kole soutěže Městská knihovna roku

SKIP ve spolupráci se Svazem měst a obcí jmenuje hodnotitelskou komisi.

Soutěž je organizována ve dvou kolech.

 • První kolo: všechny knihovny jsou nejprve hodnoceny pomocí metody benchmarkingu ve čtyřech velikostních kategoriích:

  • Města 5 001 až 10 000 obyvatel

  • Města 10 001 až 20 000 obyvatel

  • Města 20 001 až 40 000 obyvatel

  • Města nad 40 000 obyvatel

 • Na základě tohoto vyhodnocení je stanoveno pořadí knihoven v každé kategorii. Pokud se v některé velikostní kategorii přihlásí pouze dvě knihovny, je její hodnocení provedeno společně s knihovnami z vyšší nebo nižší kategorie dle počtu obyvatel.

 • Knihovny, které se umístí na prvních dvou místech jednotlivých velikostních kategorií, postupují do druhého kola.

Postup hodnocení ve druhém kole soutěže Městská knihovna roku

A. Knihovny vybrané do druhé kola jsou navštíveny a hodnoceny komisí. Knihovna umožní přístup hodnotící komise do svých prostor.

B. Komise navštíví knihovnu a seznámí se s její činností a prostorem. Předmětem hodnocení na místě je společenské a komunitní působení knihovny ve městě, nabídka služeb a úroveň prostředí knihovny (interiér, exteriér, prostor apod.).

C. Knihovna je hodnocena podle 37 kritérií v šesti hlavních oblastech, viz níže Kritéria hodnocení knihovny. Každý člen komise hodnotí jednotlivá kritéria následující škálou:

  1. Výjimečný = 6 bodů

  2. Vynikající = 5 bodů

  3. Velmi dobře = 4 body

  4. Dobrý = 3 body

  5. Přijatelný = 2 body

  6. Slabý = 1 bod

D. Kritéria jsou seskupena do hlavních oblastí hodnocení. Každá oblast má v celkovém hodnocení určitou váhu.

  1. Informace o knihovně (váha 6%)

  2. Umístění knihovny, její viditelnost a dostupnost (váha 22%)

  3. Služby knihovny, nabídka (váha 32%)

  4. Vnitřní vybavení knihovny (váha 12%)

  5. Obsah, rozsah a uspořádání knihovního fondu (váha 6%)

  6. Hodnocení 2 výjimečných akcí roku a dalších komunitních aktivit (váha 22%)

E. Získané body v každé hlavní oblasti hodnocení se sečtou a přepočtou podle váhy, která je pro oblast stanovena. Provede se součet hodnocení od všech členů komise.

F. Komise podle výsledného bodového hodnocení stanoví vítěze jednotlivých kategorií knihoven.

G. Knihovna, která dosáhne nejvyšší počet bodů, se stává celkovým vítězem soutěže Městská knihovna roku. Při rovnosti bodů určí hodnotitelská komise vítěze soutěže tajným hlasováním.

H. Hodnotitelská komise zpracuje protokol o vyhodnocení soutěže. Proti rozhodnutí komise není možné se odvolat.

I. Vítězná knihovna získává titul Městská knihovna roku a dary od vybraných sponzorů.

J. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se uskuteční jako součást předávání cen Ministerstva kultury ČR, Knihovna roku 2019.

Podrobné informace o způsobu hodnocení najdete v příspěvku: RICHTER, Vít. Městská knihovna roku 2018 mezi benchmarkingem a mystery shoppingem. Čtenář: měsíčník pro knihovny, 2019, 71(1), s. 14-18. ISSN 0011-2321.

Kritéria hodnocení knihovny

1. Informace o knihovně (6%)

 • V průvodcích pro turisty

 • Na mapách, plánech obce, města

 • Na internetu, včetně vlastních webových stránek knihovny a sociálních sítích

2. Umístění knihovny, její viditelnost a dostupnost (22%)

 • Architektonicky zajímavá stavba

 • Umístění ve městě

 • Veřejná doprava

 • Vybavení pro pěší a cyklisty

 • Parkoviště

 • Vstup - přístupnost

 • Směrovky do knihovny ve městě

 • Označení na budově

 • Otevírací, provozní doba

 • Dostupnost pro osoby se zdravotním postižením

 • Označení, orientace v budově

3. Služby knihovny, nabídka (32%)

 • Přístup pro všechny - místní a hosté

 • Poplatek za služby, registrační poplatek

 • Rozsah knihovního fondu včetně různých forem médií

 • Volný výběr, forma nabídky knihovního fondu

 • Nabídka novin a časopisů

 • Prostor pro výstavy

 • Kavárna / restaurace / občerstvení

 • Toalety

 • Zvláštní prostory pro: setkání, učení, dílny apod.

 • Identifikace, označení pracovníků

 • Podpora uživatelů ze strany knihovny

 • Informační a komunikační technologie

 • Služby pro děti

 • Služby pro mládež

 • Služby pro seniory

 • Speciální služby: malé a střední podniky, cizinci, zákazníci, turisté atd.

4. Vnitřní vybavení knihovny (12%)

 • Estetika prostoru

 • Osvětlení

 • Místa k sezení

 • Klidové zóny

 • Sociální zázemí

 • Prostor pro děti a mládež

5. Obsah, rozsah a uspořádání knihovního fondu (6%)

 • Všestrannost / skladba / aktuálnost

6. Akce roku (22%)

 • Hodnocení 2 výjimečných akcí roku a dalších komunitních aktivitUdálost
 • Celostátní akce
 • Soutěž
Čas Pondělí 17.06.2019 00:00 do
Středa 31.07.2019 00:00
Přidat událost do kalendáře vKalendář (Windows, Linux)
iCal (Mac OS X)

SMOCR_logo_RGB.png